Ministerstwo Handlu pozyska 60 asystentów ekspertów

Ministerstwo Handlu do rekrutacji asystenta audytora handlowego
Ministerstwo Handlu

W celu powołania na stanowiska VIII i IX stopnia z Katedry Ogólnoadministracyjnych Usług w Ministerstwie Gospodarki Asystenci Ekspertów Handlowych będą przyjmowani wraz z egzaminem wstępnym w dziedzinach i numerach podanych poniżej. Ministerstwo Handlu 8 Wymagania dotyczące rekrutacji na asystenta eksperta? Jak aplikować?

Egzamin wstępny odbędzie się w 2 etapach, pisemnym i ustnym.

Do egzaminu pisemnego zaproszeni zostaną kandydaci do 20-krotności limitu w kolejności powodzenia według typu punktacji KPSS określonego dla każdej z poniższych sekcji. Wszyscy kandydaci, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów jak kandydat z ostatniego rzędu, zostaną zaproszeni na egzamin pisemny.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI BADANIA

a) Aby spełnić ogólne warunki określone w art. 657 ustawy o urzędnikach państwowych nr 48,

b) nieukończenia trzydziestego piątego roku życia na dzień pierwszego stycznia roku, w którym odbywa się egzamin wstępny (zgłosić mogą osoby urodzone 01.01.1988 stycznia XNUMX roku lub później),

c) politologii, prawa, ekonomii i nauk administracyjnych, ekonomii, biznesu i inżynierii wydziałów uczelni, które zapewniają co najmniej cztery lata kształcenia, oraz wyżej wymienionych wydziałów innych wydziałów lub instytucji edukacyjnych w Turcji lub za granicą, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego (YÖK).Aby ukończyć wyżej wymienione wydziały, (Kandydaci muszą zeskanować dokumenty równoważności zatwierdzone przez YÖK w formacie jpeg, jeśli ukończyli wydziały uważane za równoważne z wyżej wymienionymi wydziałami i dodać je do formularza wniosku, do którego mogą uzyskać dostęp ze strony internetowej naszego Ministerstwa podczas składania wniosku.),

ç) Uzyskanie wyniku 70 i więcej z odpowiedniego typu punktacji KPSS określonego w tabeli powyżej, w Egzaminu Doboru Kadr Publicznych organizowanym przez OSYM obowiązującym w dniu złożenia wniosku,

d) Uzyskać co najmniej (C) poziom z YDS/e-YDS w jednym z języków niemieckim, francuskim i angielskim w ciągu ostatnich dwóch lat od terminu składania wniosków lub posiadać ważny dokument, którego równoważność jest zaakceptowany przez OSYM pod względem biegłości językowej.

e) Kandydaci, którzy łącznie trzykrotnie nie zdali egzaminów wstępnych w formie pisemnej lub ustnej, nie mogą ubiegać się o przystąpienie do kolejnych egzaminów wstępnych.

f) Kandydaci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu pisemnego zostaną obciążeni opłatą egzaminacyjną w wysokości 100 TL, a kandydaci, którzy nie wniosą opłaty egzaminacyjnej, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu pisemnego. Opłatę egzaminacyjną pobiera uczelnia przeprowadzająca egzamin pisemny, a bank i numer rachunku, na który opłata zostanie wpłacona, zostaną podane osobno na stronie internetowej naszego Ministerstwa oraz przez daną uczelnię.

(Opłata nie zostanie pobrana w momencie składania wniosku.)

Data i forma zgłoszenia na egzamin: Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 02.06.2023 – 12.06.2023 do 12.06.2023 do godziny 17:00 w środowisku cyfrowym za pośrednictwem e-government (Ministerstwo Handlu / Career Gate) oraz Career Gate na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Zgłoszenia przesłane pocztą lub w inny sposób nie będą przyjmowane. Kandydaci mogą aplikować tylko na jeden z wymienionych działów.

Günceleme: 12/05/2023 10:08

Podobne reklamy