DHMİ zatrudni 72 pracowników kontraktowych

Dyrekcja Generalna Państwowego Zarządu Portów Lotniczych
Generalna Dyrekcja Organu Państwowych Portów Lotniczych

Aby zostać zatrudnionym w Generalnej Dyrekcji Krajowego Portu Lotniczego w zakresie art. 399 / c dekretu z mocą ustawy nr 3, Generalna Dyrekcja Krajowego Portu Lotniczego opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 08.07.2018 r. I oznaczona numerem 30472 zostanie przydzielona na stanowiska kontrolera ruchu lotniczego i asystenta kontrolera ruchu lotniczego. Egzaminy selekcyjne odbywają się w ramach przepisów określonych w rozporządzeniu w sprawie egzaminów kandydackich.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Ogólne warunki wymagane od kandydatów przystępujących do egzaminu

a) Będąc obywatelem tureckim,

b) Nie być pozbawionym praw publicznych,

c) mieć ukończone 18 lat,

d) ze względu na status wojskowy; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub odbyć czynnej służby wojskowej, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

e) Z wyjątkiem wykroczeń związanych z zaniedbaniem, przestępstwami popełnionymi przeciwko osobowości państwa, nawet jeśli zostały ułaskawione, sprzeniewierzenia, konfliktu, sprzeniewierzenia, przekupstwa, kradzieży, oszustwa, fałszerstwa, nadużycia wiary, oszukańczego bankructwa oraz haniebnych lub haniebnych przestępstw lub nie być skazanym za przemyt, zmowę w oficjalnych przetargach i zakupach, ujawnianie tajemnic państwowych, z wyłączeniem przemytu wyzysku i konsumpcji,

f) Od terminu składania wniosków, aby uzyskać siedemdziesiąt lub więcej punktów w typie punktów KPSSP11 zgodnie z 3. artykułem ogólnego rozporządzenia w sprawie egzaminów, które mają być stosowane po raz pierwszy.

APLIKACJA

Kandydaci, których liczba stanowisk jest 10 (dziesięciokrotna) ogłoszona przez Dyrekcję Generalną Zarządu Portów Państwowych, zostaną zaproszeni do egzaminu selekcyjnego wspomaganego komputerowo lub egzaminu pisemnego, zaczynając od najwyższej liczby punktów KPSSP3. Zgłoszenia można dokonać w terminie 12.09.2023-22.09.2023 na stronie e-Administracja, Dyrekcja Generalna Zarządu Państwowych Portów Lotniczych – Career Gateway Public Recruitment i Career Gateway https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu oraz zgłoszenia niezłożone w terminie (do godz. 22.09.2023 dnia 23.59 r.) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci muszą przesłać do systemu wszystkie wymagane dokumenty. Zgłoszenia składane osobiście i drogą pocztową nie będą przyjmowane.

📩 12/09/2023 10:52