TÜRASAŞ zatrudni 211 stałych pracowników

Personel TURASAS od lat czeka na egzamin promocyjny
Personel TÜRASAŞ czeka na egzamin promocyjny od 5 lat

Pracownicy stali do zatrudnienia w naszych Dyrekcjach Regionalnych Eskişehir, Sakarya i Sivas stowarzyszonych z Dyrekcją Generalną TÜRASAŞ, z umową o pracę na czas nieokreślony zgodnie z Prawem Pracy nr 4857, za pośrednictwem Tureckiej Agencji Zatrudnienia (İŞKUR) w zakresie przepisów rozporządzenia w sprawie trybu i zasad stosowania przy rekrutacji pracowników do instytucji i organizacji publicznych.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE
Ci, którzy zostaną zatrudnieni jako pracownicy;
1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, nawet ułaskawione, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, przestępstwa przeciwko obronności państwa, przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej i szpiegostwo, sprzeniewierzenie się, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszukańcze upadłość nie być skazanym za sfałszowanie przetargu, sfałszowanie wykonania świadczenia, pranie wartości majątkowych wynikających z przestępstwa lub przemytu,

2. Nie będą przyjmowane wnioski osób, które zostały odwołane ze stanowisk lub zawodów zgodnie z właściwymi przepisami dyscyplinarnymi instytucji i organizacji publicznych oraz osób pozbawionych praw publicznych,

3. Nie otrzymywał emerytury, emerytury lub renty inwalidzkiej od żadnej instytucji zabezpieczenia społecznego,

4. mieć ukończone 18 lat, a nie ukończone 30 lat w dniu ogłoszenia,

5. Nie być związanym ze służbą wojskową (odbyć, zawieszony lub zwolniony),

6. Zakupy będą dokonywane na poziomie prowincji/okręgu w zakresie rodzajów usług/zawodów potrzebnych naszym Dyrekcjom Regionalnym Eskişehir, Sakarya i Sivas stowarzyszonym z naszą Dyrekcją Generalną. We wnioskach pod uwagę będą brane adresy osób zarejestrowanych w Systemie Adresowej Ewidencji Ludności.

7. Mieć określony poziom wykształcenia na dzień publikacji ogłoszenia,

8. Kandydaci, którzy w wyniku stażu nie posiadają kwalifikacji wymaganych do powołania oraz którzy złożyli nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe oświadczenia i umieścili w swoich preferencjach, nie zostaną wybrani. Nawet jeśli to nastąpi, proces przydziału zostanie anulowany. Kandydaci, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów, mimo że spełniają kwalifikacje i warunki zajmowanego stanowiska, nie zostaną wybrani,

9. Okres próbny pracowników, którzy mają zostać zatrudnieni, wynosi 4 miesiące, a umowa o pracę przegraną w okresie próbnym zostanie rozwiązana bez odszkodowania, bez oczekiwania na okres wypowiedzenia,

10. Uznaje się, że kandydat został przyjęty do pracy w godzinach nocnych, na zmiany, nie ma choroby alergicznej uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków oraz do wykonywania innych prac, które administracja wykona zgodnie z jego tytułem,

11. Wymagane jest zaświadczenie, że nie ma problemów ze zdrowiem fizycznym, psychicznym ani duchowym, które uniemożliwiałyby mu ciągłe wykonywanie obowiązków oraz że może wykonywać prace określone w klasie prac ciężkich i niebezpiecznych.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN WNIOSKU, SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Kandydaci będą składać wnioski online za pośrednictwem strony internetowej Tureckiej Agencji Zatrudnienia (İŞKUR) w terminie od 25 do 09.

2. Każdy kandydat będzie mógł ubiegać się tylko o jedno stanowisko i zawód z listy opublikowanej na stronie internetowej İŞKUR.

3. Pracownicy, których przyjmą do rodzaju usług zostaną wybrani w drodze loterii notarialnej, pod warunkiem posiadania przez nich wykształcenia średniego (liceum lub równoważne).

4. Losowanie notarialne odbędzie się w naszej Dyrekcji Generalnej w piątek 13.

5. W przypadku zmiany terminu i miejsca losowania zostanie ogłoszony komunikat na stronie turasas.gov.tr.

6. Ogłoszenia zostaną ogłoszone na stronie turasas.gov.tr ​​i kandydaci nie zostaną powiadomieni na piśmie.

7. Przeszukanie archiwalne zostanie przeprowadzone wśród osób uprawnionych do powołania, zgodnie z „Ustawą o śledztwie i archiwach” nr 7315.

8. Dokumenty wymagane od kandydatów, których nazwiska zostaną wybrane w wyniku losowania i którzy są uprawnieni do powołania, miejsce i daty dostarczenia dokumentów oraz inne kwestie dotyczące dokumentów zostaną ogłoszone na stronie turasas.gov.tr .