Zwiększony współczynnik rezerwy obowiązkowej w depozytach zabezpieczonych przed kursem wymiany

Zwiększony współczynnik rezerwy obowiązkowej w depozytach zabezpieczonych kursem wymiany ()
Zwiększony współczynnik rezerwy obowiązkowej w depozytach zabezpieczonych kursem wymiany ()

Dla 6-miesięcznych rachunków depozytów zabezpieczonych kursem walutowym Bank Centralny zwiększył rezerwę obowiązkową o 10 punktów do 25 proc.

W dzisiejszym Dzienniku Urzędowym ukazał się Komunikat w sprawie zmiany Komunikatu Banku Centralnego w sprawie rezerw obowiązkowych.

W związku z powyższym, o ile stopa rezerwy obowiązkowej Giełdowych Depozytów Chronionych została zróżnicowana ze względu na termin zapadalności, o tyle stopa rezerwy wymaganej do 6 miesięcy, w których koncentruje się KKM, została podwyższona o 10 punktów do 25%.

W ramach zachęty do przejścia na lokaty terminowe TL podwyższono stopę rezerwy obowiązkowej dla Depozytów Zabezpieczonych przed Kursem Walutowym z terminem zapadalności do 6 miesięcy (w tym 6 miesięcy) do 25 proc.

Natomiast stopę rezerwy wymaganej dla obligacji o terminie zapadalności do 1 roku oraz o terminie zapadalności 1 roku i dłuższym ustala się na poziomie 5 proc.; na żądanie, z wypowiedzeniem, z terminem zapadalności do 1 miesiąca i do 3 miesięcy, ustalono na 8 proc.

Jak zapewne pamiętacie, wcześniej obowiązek ustanawiania rezerwy obowiązkowej na rachunkach zabezpieczonych przed kursem walutowym wynosił 15 procent dla wszystkich terminów zapadalności.

Zwiększony współczynnik rezerwy obowiązkowej w depozytach zabezpieczonych przed kursem wymiany

📩 14/09/2023 09:47