Ministerstwo Transportu i Infrastruktury zatrudni 91 pracowników kontraktowych

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury
Ministerstwo Transportu i Infrastruktury

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury, w zakresie art. 657 ust. (B) ustawy o urzędnikach służby cywilnej nr 4, do zatrudnienia w centralnych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych naszego Ministerstwa, 2 KPSS bez egzaminu pisemnego i/lub ustnego w zgodnie z Dodatkowym artykułem 2022 Zasad zatrudniania personelu kontraktowego 91 (dziewięćdziesiąt jeden) pracowników kontraktowych zostanie zatrudnionych na podstawie rankingu punktowego grupy (B).

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE
1. Będąc obywatelem tureckim,

2. mieć ukończone 18 lat w dniu upływu terminu składania wniosków,

3. Nie pozbawiony praw publicznych,

4. Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, defraudacja, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszukańcze postępowanie, choćby groziła kara pozbawienia wolności do roku lub więcej lub ułaskawiony za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, nie być skazanym za upadłość, zmowy przetargowe, fałszowanie wyników, pranie mienia przestępczego lub przemyt,

5. W zakresie służby wojskowej; Brak zainteresowania służbą wojskową, nieosiągnięcie wieku poborowego, odbycie czynnej służby wojskowej albo przeniesienie lub przeniesienie do klasy rezerwowej, jeżeli dana osoba osiągnęła wiek poborowy,

6. Brak choroby psychicznej uniemożliwiającej ciągłe wykonywanie obowiązków,

7. Nieotrzymywanie emerytury, renty lub emerytury z ZUS,

8. Niezwolnienia ze stanowiska publicznego,

9. Nie ma przeszkód, aby pracować w pełnym wymiarze godzin i/lub zmianowym,

10. Spełnienie warunków ogólnych i szczegółowych określonych w ogłoszeniu liczy się od ostatniego dnia składania wniosków.

SPOSÓB I MIEJSCE STOSOWANIA
1. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście, logując się za pomocą haseł do e-administracji za pośrednictwem Portalu Karier Prezydenta ds. Zasobów Ludzkich (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) w okresie od 18 września 2023 r. (godz. 00.00:29) do 2023 września 17.00 r. (godz. XNUMX:XNUMX ) Zgłoszenia przesłane pocztą lub pocztą nie będą akceptowane.

2. Kandydaci będą mieli prawo tylko do 1 (jednego) zgłoszenia.

3. Kandydaci, którzy złożą wniosek, mogą przesłać informacje o ukończeniu studiów i wynikach KPSS za pośrednictwem serwisów internetowych YÖK i ÖSYM; Ponieważ informacje dotyczące karalności, służby wojskowej i tożsamości będą udostępniane za pośrednictwem serwisów internetowych odpowiednich instytucji, dokumenty te nie będą wymagane od kandydatów na etapie składania wniosków, a także od kandydatów, których informacje o ukończeniu studiów są nieprawidłowe/brakują lub których informacji nie ma otrzymali, muszą przesłać do systemu zatwierdzoną kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów w formacie pdf lub jpeg.

4. Kandydaci, którzy ukończyli placówki oświatowe za granicą i posiadają równoważność co do statusu wykształcenia wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, zamiast dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, w polu „Dokument potwierdzający równoważność” muszą przesłać dokumenty potwierdzające równoważność otrzymane od YÖK w formacie pdf lub jpeg.

5. Kandydaci; W przypadku stanowisk kontraktowych wymagających certyfikatów i dokumentów muszą oni przesłać swoje informacje i dokumenty do systemu w formacie pdf lub jpeg.

6. Kandydaci, którzy będą ubiegać się o stanowisko Inspektora Ochrony i Bezpieczeństwa zobowiązani są przesłać do systemu awers i tył dowodu osobistego z dopiskiem „uzbrojony”, który nie upłynął do terminu składania wniosków, do systemu w formacie pdf lub jpeg format.

7. Jedno zdjęcie w formacie paszportowym. (Zdjęcie paszportowe, które ma zostać przesłane do systemu podczas składania wniosku, musi zostać wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, od przodu, z twarzą w pełni widoczną, i musi być takiej jakości, która umożliwi łatwe rozpoznanie kandydata.) 8. Proces aplikacyjny musi zostać przeprowadzony bez błędów, kompletnie i zgodnie z zagadnieniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, a wymagane dokumenty należy złożyć na etapie składania wniosku.Za załadowanie wniosku do systemu odpowiadają wnioskodawcy. Kandydaci, którzy nie spełnią tych wymagań, nie będą mogli dochodzić żadnych praw.

📩 18/09/2023 10:06