Prasa Ogłoszenie urzędowe instytucji reklamy i regulamin reklamy publikowane w Dzienniku Urzędowym

agencja ogłoszeń prasowych
agencja ogłoszeń prasowych

Weszło w życie Obwieszczenie Instytucji Reklamy Prasowej oraz Regulamin Reklamy, który publikuje Dziennik Urzędowy z dnia 01 lutego 2023 r. o numerze 32091. Zgodnie z ustawą, która wejdzie w życie 01.04.2023 r., internetowe serwisy informacyjne będą mogły generować reklamę i przychody z reklamy z Prasowej Agencji Reklamowej po spełnieniu miesięcznego średniego ruchu określonego przez województwa, zatrudnienie personelu i warunki czasu oczekiwania.

Przepisy, które wchodzą w życie to:

  1. Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Portalu Ogłoszeniowego Agencji Reklamy Prasowej
  2. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prasowej instytucji reklamy
  3. Oficjalne ogłoszenia i regulamin reklamy
  4. Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie otrzymywania i rozpowszechniania ogłoszeń urzędowych i reklam w środowisku elektronicznym

Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Portalu Ogłoszeniowego Agencji Reklamy Prasowej

ARTYKUŁ 1- 12 / 12 / 2020 Ogłoszenie Agencji Reklamy Prasowej opublikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia i numerze 31332 portal Wyrażenie „w gazetach” w pierwszym akapicie art. 1 rozporządzenia zostało zmienione na „gazety i internetowe serwisy informacyjne”.
ARTYKUŁ 2- W art. 3 akapit pierwszy tego samego rozporządzenia „2 th” został zmieniony na „2, 45/A”.
ARTYKUŁ 3- Tytuł art. 5 tego samego rozporządzenia został zmieniony na „Obowiązek publikacji w gazetach i internetowych serwisach informacyjnych”, a akapit pierwszy został zmieniony w następujący sposób.
„(1) Zgodnie z przepisami ustawy, dekretu prezydenckiego, rozporządzeń i innych aktów prawnych, oficjalne ogłoszenia publikowane w gazetach i internetowych serwisach informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia na portalu jest również publikowany”.
ARTYKUŁ 4- To samo rozporządzenie 6 th W art. 4 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany.
„(1) Ogłoszenie zgodnie z dowolnym przepisem prawnym na portalu ogłoszenia urzędowe podlegające obowiązkowi publikacji, ogłoszenia portalu Ponadto może zostać opublikowana za pośrednictwem Urzędu w gazecie lub na internetowym portalu informacyjnym, który ma prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, zgodnie z taryfą ustaloną w zakresie określonym w akapicie trzecim. Procedury i zasady dotyczące publikacji tych ogłoszeń określa Zarząd.”
ARTYKUŁ 5- To samo rozporządzenie 7 th Wyrażenie „Ogłoszenie na stronach internetowych gazet” w pierwszym akapicie artykułu zostało zmienione na „Ogłoszenie”.
ARTYKUŁ 6- 7 do tego samego rozporządzenia th Następujący artykuł został dodany po artykule.
"Reklama na portalu oficjalne ogłoszenia publikowane bezpłatnie
ARTYKUŁ 7/A- (1) Zgodnie z ustawą, dekretem i rozporządzeniami Prezydenta, ogłoszenia instytucji i organizacji zrzeszonych przy Prezydencji, ministerstw, instytucji i organizacji zrzeszonych, pokrewnych lub pokrewnych oraz innych instytucji i organizacji, które są obowiązkowo zostaną opublikowane na ich własnej stronie internetowej, są również ogłaszane. na portalu publikacja jest obowiązkowa. Reklama tych reklam na portalu Za jego publikację nie jest pobierana opłata.
(2) Ogłoszenia urzędowe, ogłoszenia w zakresie art. 2004 ustawy Prawo egzekucyjne i upadłościowe z 114 r. na portalu Jest publikowany bezpłatnie”.
ARTYKUŁ 7- Po wyrażeniu „osoby trzecie” w pierwszym akapicie art. 10 tego samego rozporządzenia, w tym samym artykule dodano sformułowanie „nie wolno kopiować, publikować, zlecać publikacji” oraz następujący akapit.
„(2) Poddanie działalności gospodarczej osobom wymienionym w akapicie pierwszym uzależnione jest od zezwolenia Urzędu.”
ARTYKUŁ 8- W 11 tego samego rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany.
„ARTYKUŁ 11- (1) W przypadkach, gdy nie ma przepisu w niniejszym rozporządzeniu; Ustawa nr 195, Taryfa Ogłoszeń Oficjalnych na dany rok, Regulamin Instytucji Reklamy Prasowej, Regulamin Oficjalnego Obwieszczania i Reklamy, Regulamin Zakupu i Rozpowszechniania Oficjalnych Ogłoszeń i Reklam w Środowisku Elektronicznym, Uchwały Walnego Zgromadzenia Instytucji i inne właściwe przepisy prawa.
ARTYKUŁ 9- niniejsze rozporządzenie 1 / 4 / 2023 wchodzi w życie dn.
ARTYKUŁ 10- Postanowienia niniejszego Regulaminu wykonuje Dyrektor Generalny Prasowej Instytucji Reklamy.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prasowej instytucji reklamy

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU OGŁOSZEŃ PRASOWYCH

ARTYKUŁ 1- 12 / 12 / 1997 Uchyla się część drugą oraz art. 23198 rozporządzenia w sprawie instytucji reklamy prasowej, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 113 pod numerem XNUMX.
ARTYKUŁ 2- niniejsze rozporządzenie 1 / 4 / 2023 wchodzi w życie dn.
ARTYKUŁ 3- Postanowienia niniejszego Regulaminu wykonuje Dyrektor Generalny Prasowej Instytucji Reklamy.

Oficjalne ogłoszenia i regulamin reklamy

OGŁOSZENIE OFICJALNE I REGULAMIN REKLAMY

CZĘŚĆ PIERWSZA

Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia wstępne

AMAC

ARTYKUŁ 1- (1) Celem niniejszego rozporządzenia jest określenie kwalifikacji i obowiązków periodyków, w których będą publikowane oficjalne ogłoszenia i reklamy, oraz zapewnienie ich rozpowszechniania bez różnic zdań i orzecznictwa.

zakres

ARTYKUŁ 2- (1) Niniejsze rozporządzenie obejmuje zakres, rozpowszechnianie, publikację oficjalnych ogłoszeń i reklam, prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń i reklam, obowiązki i uprawnienia pośrednika, kwalifikacje i obowiązki periodyków, które będą publikować oficjalne ogłoszenia i reklamy, oraz przepisy o trybie i zasadach kontroli.

(2) Oprócz publikacji agencji informacyjnych i fotograficznych, cyfrowe przemysłowe maszyny Inne niż papiernicze, biurowe, stacjonarne lub przenośne cyfrowe maszyny drukarskie, drukarki komputerowe, powielacze i kserokopiarki, publikowane lub reprodukowane lub publikowane w zeszytach, takich jak encyklopedie, biuletyny i nieaktualne publikacje oraz oficjalne ogłoszenia i reklamy, niezależnie od ich definicji, jakości i ilości. warunków prawa do publikacji, postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do wszelkich mediów cyfrowych nie posiadających cech internetowego serwisu informacyjnego, w tym do serwisów agencji informacyjnych i fotograficznych.

(3) Administracje w ramach administracji rządowej, samorządowej, instytucji zabezpieczenia społecznego, państwowych przedsiębiorstw gospodarczych, przedsiębiorstw posiadających publiczną osobowość prawną i filie, których ponad połowa kapitału należy do tych zakładów, gazety i serwisy informacyjne należące do inne instytucje ustanowione ustawą lub dekretem prezydenckim lub ich podmioty stowarzyszone nie mają prawa publikować oficjalnych ogłoszeń, a żadne oficjalne ogłoszenia nie są publikowane w periodykach wydawanych przez profesjonalne organizacje prasowe specjalnie na Ramadan i Święta Ofiarne oraz święta państwowe.

(4) Przepisy części pierwszej niniejszego rozporządzenia stosuje się do podmiotów uprawnionych do publikowania ogłoszeń urzędowych lub ogłoszeń oraz do wszystkich periodyków, które złożyły wniosek o publikację.

wsparcie

ARTYKUŁ 3- (1) Niniejsze rozporządzenie, 2 / 1 / 1961 Zostało sporządzone na podstawie art. 195, 34, 35, 36/A, 45 i prowizorycznej 53 ustawy o organizacji prasowej instytucji reklamy z dnia i nr 9.

Tanımlar

ARTYKUŁ 4- (1) W niniejszym rozporządzeniu;

a) Karta prasowa: 13 / 6 / 1952 W wyniku prac podlegających Ustawie o uregulowaniu stosunków między pracownikami a pracownikami w zawodzie prasowym Nr 5953 z dnia 9, 6 Prawa prasowego Nr 2004 z dnia 5187. th Dowód tożsamości wydany zgodnie z lit. n) pierwszego akapitu artykułu,

b) Główny Dealer: Powołany w celu dystrybucji gazet, pracowniczy, samochodowy i techniczny ekwipunek Podsprzedawca, jeśli istnieje, kopii otrzymanych z gazet, na podstawie umowy, z warunkami fizycznymi, lub zakład, który dostarcza bezpośrednio do dealerów końcowych, jeśli nie,

c) Okres karencji: okresy ustalone zgodnie z odpowiednimi artykułami niniejszego rozporządzenia w celu uzyskania przez czasopisma prawa do publikowania oficjalnych ogłoszeń lub reklam,

ç) Czasopismo: Czasopisma, które zwróciły się o publikację ogłoszeń urzędowych lub mają prawo do publikowania tych ogłoszeń, których okres publikacji wynosi od co najmniej tygodnia do maksymalnie trzech miesięcy i objęte piątą częścią niniejszego rozporządzenia,

d) Ruch bezpośredni: Ruch generowany poprzez wpisanie nazwy domeny serwisu informacyjnego bezpośrednio do przeglądarki internetowej bez żadnego przekierowania,

e) Faktura: 4 / 1 / 1961 Faktura wystawiona zgodnie z ustawą o postępowaniu podatkowym z dnia 213,

f) Pracownik intelektualny: Osoba, która pracuje intelektualnie w liniach biznesowych związanych z działalnością prasową i radiowo-telewizyjną,

g) Gazeta: Powszechne, regionalne lub lokalne gazety, które zażądały lub mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia i reklamy,

ğ) Walne Zgromadzenie: Walne Zgromadzenie Instytucji Reklamy Prasowej,

h) Wskaźnik: liczba określająca miesięczny limit oficjalnych ogłoszeń w gazetach i serwisach informacyjnych publikujących oficjalne ogłoszenia,

ı) Treść: Wszystkie elementy wizualne, dźwiękowe lub pisane w czasopismach,

i) İLANBİS (System Informacji o Reklamach): System, w którym odbierane są drogą elektroniczną oficjalne ogłoszenia i reklamy od reklamodawców, ich dystrybucja do czasopism oraz procedury dotyczące kwalifikacji i obowiązków nałożonych na czasopisma przez Walne Zgromadzenie ,

j) Ogłoszenie portal: Strona internetowa, na której oferowane są usługi reklamy i publikowania reklam, składająca się z nazwy domeny „ilan.gov.tr” należącej do Agencji Reklamy Prasowej i jej subdomen,

k) Podpis: Odręczny lub bezpieczny podpis elektroniczny,

l) Internetowy serwis informacyjny: internetowe serwisy informacyjne, które znajdują się w granicach Turcji, utworzone w celu prezentowania treści informacyjnych i komentatorskich w Internecie, publikowania ich treści za pomocą różnych multimediów, których kwalifikacje i obowiązki określa Walne Zgromadzenie i są związane do publikacji oficjalnych ogłoszeń i reklam,

m) Dzień roboczy: 17 / 3 / 1981 Zgodnie z przepisami ustawy nr 2429 o świętach państwowych i świętach powszechnych, dni będące dniami wolnymi od pracy oraz dni robocze inne niż soboty i niedziele,

n) Kategoria: Warunki publikacji oficjalnego ogłoszenia oraz klasyfikacja stanowiąca podstawę jego rozpowszechniania,

o) tablica sterowania: Rada powołana do nadzorowania terminowego i kompletnego wykonywania przez periodyki związane z ogłoszeniami i reklamami obowiązków nałożonych niniejszym rozporządzeniem,

ö) Instytucja: Instytucja Reklamy Prasowej,

p) Offset: Odzwierciedlenie oficjalnego ogłoszenia z gazet lub serwisów informacyjnych w ilości odpowiadającej limitowi ogłoszeń oficjalnych za okresy, w których naruszone są warunki określone przez Walne Zgromadzenie, innym dziennikom lub serwisom internetowym, które mają prawo publikować w tym samym miejscu wydawniczym lub kwotowym, proporcjonalnie do ich wskaźników,

r) Zawieszenie prawa do publikowania ogłoszenia: W przypadku naruszenia warunków określonych przez Walne Zgromadzenie i stwierdzenia, że ​​sytuacja ta trwa nadal, do czasu usunięcia naruszenia nie dokonuje się oficjalnego ogłoszenia,

s) Liczba odsłon: Liczba, która wyraża łączną liczbę odsłon wykonanych przez odwiedzających internetowy serwis informacyjny,

ş) Dealer końcowy: punkt sprzedaży, znany również jako licznik sprzedaży w sektorze mediów drukowanych, który oferuje egzemplarze gazet dostarczane czytelnikowi przez głównego dystrybutora lub podsprzedawcę w sposób łatwy do uzyskania,

t) Czasopisma: Gazety, czasopisma i internetowe serwisy informacyjne, które składają oświadczenia zgodnie z Ustawą nr 5187 i posiadają kwalifikacje określone w niniejszym Rozporządzeniu,

u) Sub-dealer: Powołany w celu dystrybucji gazet, pracowniczy, samochodowy i techniczny ekwipunek Dostarczanie egzemplarzy gazety wysłanej przez głównego dealera do dealerów końcowych, przenosząc warunki fizyczne ze spółką; miasto, powiat lub region do głównego dealera działalność stowarzyszona,

ü) Pojedynczy odwiedzający: Odwiedzający, który loguje się do serwisu informacyjnego z tego samego adresu IP i jest liczony tylko raz,

v) Rekompensata: Kwota ogłoszenia urzędowego odpowiadająca limitowi ogłoszeń urzędowych za okresy, w których gazety lub serwisy informacyjne miały prawo publikować, ale zostały ich pozbawione, jest odliczana od innych dzienników lub serwisów informacyjnych, które prawo do publikowania w tym samym wydawnictwie lub miejscu, proporcjonalnie do odpowiedniej gazety lub internetowych serwisów informacyjnych, które mają być odzwierciedlone w serwisie informacyjnym,

y) Przedstawiciel osoby prawnej: W przypadku, gdy właścicielem publikacji jest osoba prawna, osoba fizyczna określona spośród kierowników przez upoważniony zarząd tej osoby prawnej zgodnie z ustawą nr 5187,

z) Publikowanie wyłącznie ogłoszeń: Czasopisma, które zobowiązały się do publikowania wyłącznie ogłoszeń urzędowych i spełniają warunki określone w części piątej,

aa) Gazeta powszechna: gazeta codzienna wydawana przez jedną organizację prasowo-nadawczą o tej samej nazwie, rozprowadzana i oferowana w sprzedaży na co najmniej 70% powierzchni kraju, w co najmniej jednym województwie w każdym regionie geograficznym,

bb) Prawo do publikowania: mieć prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń lub reklam,

cc) Dzień publikacji: data podana na stronach i etykietach gazet oraz godzina między 00.00 a 23.59 dla każdego dnia w internetowych serwisach informacyjnych,

çç) Właściciel transmisji: Osoba fizyczna lub prawna wskazana w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą nr 5187,

dd) Rodzaj publikacji: Które z powszechnych, regionalnych lub lokalnych rodzajów publikacji określonych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą nr 5187, gazety i czasopisma są objęte zakresem,

ee) Publikacja i miejsce emisji: Zgodnie z oświadczeniem złożonym zgodnie z ustawą nr 5187, miejsce publikacji w art. 31 dla gazet; limity miejsc określone w art. 53 dla internetowych serwisów informacyjnych,

ff) Gazeta lokalna: Gazeta wydawana codziennie lub co najmniej dwa dni w tygodniu, rozprowadzana i sprzedawana poprzez druk w jednej osadzie,

gg) Zarząd: Zarząd Agencji Reklamy Prasowej,

ifade będzie.

CZĘŚĆ DRUGA

Reklamy i reklamy

oficjalne komunikaty

ARTYKUŁ 5- (1) W zakresie niniejszego rozporządzenia;

a) Ogłoszeń, których publikacja jest obowiązkowa zgodnie z ustawą, dekretem prezydenckim, ustawą lub rozporządzeniem,

b) Ogłoszenia niemające charakteru ogłoszeń administracji rządowej, samorządowej, zakładów ubezpieczeń społecznych, uczelni wyższych, izb i giełd towarowych, związków zawodowych, izb adwokackich, państwowych przedsiębiorstw gospodarczych, organizacji, których kapitał w ponad połowie należy do publicznym osobom prawnym i ich podmiotom stowarzyszonym,

oficjalny jest reklamą.

(2) Ogłoszenia, których wydawanie jest obowiązkowe przez stowarzyszenia prywatne w zakresie określonym w punkcie (a) pierwszego akapitu, nie są uważane za ogłoszenia oficjalne.

oficjalne reklamy

ARTYKUŁ 6- (1) Za reklamę uważa się treść publikowaną w formie wizualnej, dźwiękowej lub pisemnej w czasopismach w celu osiągnięcia korzyści materialnej lub moralnej, takiej jak zdobycie popularności dla czegoś lub idei lub w celach promocyjnych.

(2) Oficjalne ogłoszenia, 195 ustawy nr 42 th Są to ogłoszenia zamieszczane w czasopismach przez departamenty i organizacje wymienione w punkcie (b) pierwszego akapitu artykułu 5 niniejszego rozporządzenia, inne instytucje utworzone na mocy ustawy lub dekretu prezydenckiego lub ich filie.

(3) Oficjalne ogłoszenia są publikowane za pośrednictwem Agencji w periodykach, które mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, zgodnie z preferencjami reklamodawców.

(4) Wiadomości, zdjęcia, filmy, teksty i tym podobne, które są reklamami lub reklamami. wahać się Stwierdza się, że jest to reklama lub reklama bez wychodzenia z pokoju.

Opłata pośrednictwa w zakresie ogłoszeń urzędowych i reklam

ARTYKUŁ 7- (1) Zakład zapewnia, że ​​ogłoszenia urzędowe i reklamy, czasopisma mające prawo publikowania oraz ogłoszenia Zakładu na portalu pośredniczy w jego publikacji.

(2) Instytucja akceptuje reklamy specjalne i reklamy. Publikowanie, publikowanie i pośrednictwo w ogłoszeniach i reklamach specjalnych jest bezpłatne w zakresie określonym w ustawie nr 195 oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wykaz czasopism

ARTYKUŁ 8- (1) Listę zawierającą nazwy czasopism, w których można zamieszczać ogłoszenia urzędowe i reklamy oraz inne informacje uznane za niezbędne, Zakład ogłasza na swoich stronach internetowych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

(2) W wykazie umieszcza się informacje takie jak uzyskanie lub odebranie prawa do publikowania ogłoszeń urzędowych, odzyskanie tego prawa, odebranie prawa do publikowania ogłoszeń i reklam oraz zmiana nazwy lub nazwy domeny.

(3) Na liście znajdują się również gazety i serwisy informacyjne, które oczekują na uzyskanie prawa do publikowania oficjalnych ogłoszeń.

CZĘŚĆ TRZECIA

Oficjalne ogłoszenie i prawo do publikowania reklam

Prawo do publikowania ogłoszeń urzędowych

ARTYKUŁ 9- (1) Gazety i serwisy informacyjne, które całkowicie i terminowo wypełniają swoje kwalifikacje i obowiązki zgodnie z procedurami i zasadami określonymi według kategorii w niniejszym rozporządzeniu, są uprawnione do publikowania oficjalnych ogłoszeń.

Prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń

ARTYKUŁ 10- (1) Czasopisma, które żądają zamieszczania wyłącznie ogłoszeń urzędowych, uzyskują to prawo, jeżeli całkowicie i terminowo wypełniają swoje kwalifikacje i obowiązki, zgodnie z procedurami i zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Do periodyków stosuje się przepisy części piątej w zakresie prawa publikowania ogłoszeń urzędowych.

(2) Gazety i internetowe serwisy informacyjne, które mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń lub czekają na uzyskanie tego prawa, również mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń. Wygasa również prawo do publikowania ogłoszeń urzędowych gazet i serwisów informacyjnych, których prawo do publikowania ogłoszeń urzędowych.

(3) Publikacje wydawane specjalnie na święta Ramadanu i Id-al-Adha są reklamowane przez profesjonalnych dziennikarzy z największą liczbą legitymacji prasowych i ich nadrzędne organizacje w prowincji, w której się znajdują.

Warunki uzyskania prawa do publikacji

ARTYKUŁ 11- (1) Aby czasopisma uzyskały prawo wydawania;

a) Złożenie podpisanego, urzędowego ogłoszenia i reklamy lub prośby o publikację samych reklam, poprzez wyraźne wskazanie miejsca publikacji lub nakładu,

b) zgodnie z żądaniem posiadają odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu oraz inne warunki i kwalifikacje określone przez Walne Zgromadzenie, przyjmują i terminowo wywiązują się z powierzonych im obowiązków,

c) dopełnienia wyznaczonych dla nich okresów karencji poprzez spełnienie warunków określonych w niniejszym paragrafie,

koniecznością.

Określenie dokumentów, które należy przesłać do instytucji

ARTYKUŁ 12- (1) Dyrekcja Generalna jest upoważniona do określenia wymaganych dokumentów w ramach niniejszego rozporządzenia.

Zgłoszenia do instytucji

ARTYKUŁ 13- (1) W zakresie niniejszego rozporządzenia informacje i dokumenty, które mają być przesyłane do instytucji za pośrednictwem İLANBİS; Nie może być nieprawdziwy ani wprowadzający w błąd, nie zapewnia praw nabytych w deklarowanych sprawach i nie stanowi domniemania prawdziwości ani prawdziwości zawartych w nim informacji.

ROZDZIAŁ CZWARTY

Transakcje czasu oczekiwania

Czas czuwania

ARTYKUŁ 14- (1) Czasopisma podlegają okresom karencji określonym w odpowiednich częściach niniejszego rozporządzenia w celu uzyskania prawa do publikowania oficjalnych ogłoszeń i/lub reklam.

Ustalenie daty rozpoczęcia okresu oczekiwania

ARTYKUŁ 15- (1) Gazety lub internetowe serwisy informacyjne zwracają się z wnioskiem o przeprowadzenie audytu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym ich wniosek o opublikowanie oficjalnego ogłoszenia został złożony w aktach Agencji. Za datę rozpoczęcia biegu karencji uznaje się dzień, w którym zostanie stwierdzone, że w wyniku przeprowadzonej na wniosek kontroli lub badania przez Dyrekcję Generalną stwierdza się, że posiada ona warunki i kwalifikacje określone w przepisach niniejszego rozporządzenia dotyczących miejsca publikacji lub miejsca.

Obowiązki w okresie oczekiwania

ARTYKUŁ 16- (1) Gazeta lub internetowy serwis informacyjny, które podlegają okresowi karencji w celu uzyskania prawa do publikacji oficjalnego ogłoszenia, nie mogą publikować oficjalnego ogłoszenia przed upływem tego terminu. W przeciwnym razie stosowane są sankcje określone w ustawie nr 195.

(2) Zgodnie z interwałem publikacji określonym w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą nr 5187, gazety w okresie oczekiwania; Z drugiej strony informacyjne serwisy internetowe muszą być publikowane w sposób spełniający wymogi dotyczące dostępności określone w niniejszym rozporządzeniu, a gazety i serwisy informacyjne muszą posiadać wszystkie inne wymagane kwalifikacje i spełniać przypisane im zadania.

(3) Jednakże przepis art. 113 akapit pierwszy dotyczący gazet lub internetowych serwisów informacyjnych w okresie karencji stosuje się na podstawie daty rozpoczęcia okresu karencji zamiast roku kalendarzowego.

SEKCJA PIĘĆ

Kwalifikacje ogólne dzienników i internetowych serwisów informacyjnych związanych z publikacją ogłoszeń urzędowych

zakres

ARTYKUŁ 17- (1) W niniejszym dziale uregulowane są ogólne warunki określone przez Walne Zgromadzenie dla rozpoczęcia i utrzymania prawa publikowania oficjalnych ogłoszeń dzienników i internetowych serwisów informacyjnych.

Wymagania dotyczące składu

ARTYKUŁ 18- (1) Gazety i serwisy informacyjne są zobowiązane do zatrudniania pracowników opinii w liczbie i zakresie określonym w ustępach drugim i trzecim.

(2) Pracownicy intelektualni, których należy wykazać w personelu;

a) Zawieranie umów o pracę w formie pisemnej i na pełen okres zgodnie z ustawą nr 5953,

b) Wypłata ich wynagrodzenia w całości i na czas zgodnie z ich umowami przez cały dzień i cały miesiąc,

c) faktycznie wykonują pracę w zamian za swoje obowiązki określone w umowach,

ç) Zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składki i rozliczenia międzyokresowe podatkowe dotyczące ich wynagrodzeń dokonywane są w ustawowym terminie i całkowicie,

d) Nie angażować się w działalność komercyjną, która przyniesie im korzyści i nie angażować się w żadną inną działalność niż zawód dziennikarski,

e) zamieszkiwania w miejscu publikacji lub numeracji gazety lub internetowego serwisu informacyjnego, w którym pracują,

jest to obowiązkowe.

(3) Z wyjątkiem odpowiedzialnego kierownika, inni pracownicy umysłowi, przebywający w granicach terytorialnych tego samego województwa i województw sąsiednich, biorąc pod uwagę odległość między miejscem publikacji lub kwotą gazety lub internetowego serwisu informacyjnego a miejscem miejsca zamieszkania oraz środków transportu publicznego, nadawania lub kwoty Mogą przebywać poza miejscem zamieszkania. W takich przypadkach Urząd decyduje o możliwości realizacji zadania zgodnie z celem iw sposób ciągły. Maksymalnie dwóch pracowników opinii w 1. i 2. kategorii internetowych serwisów informacyjnych; 3., Dla tych, którzy są w 4. i 5. kategorii, warunek zamieszkania w miejscu kontyngentowym nie jest wymagany dla pracownika idei. Przy ustalaniu miejsca zamieszkania przyjmuje się za podstawę pierwszy adres zamieszkania w ewidencji Centralnego Systemu Zarządzania Ludnością (MERNIS).

(4) W przypadku rozwiązania pisemnej umowy o pracę pracowników intelektualnych pracujących na personel przez pracodawcę lub pracownika intelektualnego, data rozwiązania to 5953, 5 i 6 ustawy nr 7. th ustalona zgodnie z art.

Mogą być w kadrze

ARTYKUŁ 19- (1) Pracownicy intelektualni, których można zaliczyć do personelu, muszą posiadać co najmniej jedną z następujących kwalifikacji i spełniać następujące warunki:

a) Ukończenie kierunków komunikacyjnych uczelni lub kierunków związanych z komunikacją innych wydziałów lub posiadanie dyplomu równoważnego zaakceptowanego przez Radę Szkolnictwa Wyższego.

b) Posiadać legitymację prasową pracownika umysłowego.

c) przepracować w mediach co najmniej 6 miesięcy bez przerwy, pod warunkiem ukończenia wydziałów komunikacyjnych szkół zawodowych i poświadczyć tę pracę.

ç) Praca w mediach łącznie przez 5953 miesięcy, z czego co najmniej 6 miesięcy w sposób ciągły, podlegająca przepisom o ubezpieczeniach społecznych w zakresie Ustawy nr

d) Pracować zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym zabezpieczenia społecznego w zakresie ustawy nr 6 o pracownikach umysłowych przez łącznie 15 miesięcy, z czego co najmniej 5953 miesięcy w sposób ciągły, oraz poświadczyć tę pracę.

e) przepracować łącznie 6 miesięcy w serwisach informacyjnych organów mediów publicznych, z czego co najmniej 15 miesięcy nieprzerwanie, zgodnie ze statusem prawa publicznego, oraz poświadczyć tę pracę.

(2) Ograniczone do osób zatrudnionych jako pisarze i pracownicy pomysłowi. 22 / 5 / 2003 Warunków określonych w akapicie pierwszym nie stosuje się wobec osób uznanych za niepełnosprawnych w rozumieniu Kodeksu pracy nr

Nie będą na liście obecności.

ARTYKUŁ 20- (1) Koncesjonariusz gazety i internetowego serwisu informacyjnego lub, jeśli istnieje, przedstawiciel osoby prawnej określonej zgodnie z przepisami ustawy nr 5187. kolekcja wspólnicy spółek, komandytariusze zwykłych spółek komandytowych, komandytariusze spółek komandytowych, których kapitał dzieli się na akcje, wspólnicy wyposażenia zależnego, ograniczony wspólnicy i dyrektorzy spółek reprezentujący spółkę w spółkach, wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki w spółkach akcyjnych oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej; Nie mogą brać udziału w sztabie intelektualnym własnych lub innych publikacji.

(2) Matka, ojciec, małżonek, dzieci fizyczne i pasierbowie osoby fizycznej będącej właścicielem gazet i serwisów informacyjnych związanych z publikacją oficjalnych ogłoszeń oraz członkowie organów zarządzających lub kontrolnych osób prawnych, ich przybrani dzieci, rodziców małżonków, pracowników odpowiedniej gazety i internetowego serwisu informacyjnego, nie mogą się odbyć. Postanowienia niniejszego ustępu nie stosuje się jednak do osób, które spełniają warunki ukończenia studiów, o których mowa w art. 19 ust.

Pracownicy więcej niż jednego czasopisma

ARTYKUŁ 21- (1) Jeżeli pracownik intelektualny jest zadeklarowany w personelu więcej niż jednej gazety i serwisu informacyjnego związanego z publikacją oficjalnych ogłoszeń, zostanie przyjęty w zespole tylko jednego z nich. Podstawą tych transakcji są zapisy ZUS, umowy i inne dokumenty.

Obowiązek powiadamiania personelu

ARTYKUŁ 22 – (1) Gazety i serwisy informacyjne są zobowiązane do dostarczania Instytucji informacji i dokumentów dotyczących zatrudnienia, zmiany tytułu, zwolnienia, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników umysłowych należących do ich personelu, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po finalizacji tych transakcji.

zawartość

ARTYKUŁ 23- (1) W treści gazet i serwisów informacyjnych według liczby kategorii i wskaźników;

a) publikowania wszelkiego rodzaju tekstów w języku tureckim z wyjątkiem specjalnych ogłoszeń i reklam,

b) Inne artykuły, takie jak wiadomości, felietony, artykuły, komentarze, badania, wywiady oraz zdjęcia, wizualizacje, fotografie, dotyczące kwestii politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, artystycznych, społecznych, magazynowych i sportowych, które dotyczą miejsca publikacji lub miejsca i jego środowisku, pod warunkiem, że są oryginalne i aktualne, zawierają grafiki, bajki itp.,

c) nie powtarzają się aktualne transmisje radiowo-telewizyjne, dyżury aptek, tabele ekonomiczne, lokale rozrywkowe, warunki pogodowe itp. oraz treści takie jak zagadki i astrologia,

ç) Treść wizualna powinna być adekwatna i proporcjonalna do treści newsów oraz ułożona zgodnie z przyjętymi w prasie praktykami,

d) w nagłówkach treść wiadomości nie jest wypaczana, wprowadzająca w błąd i nie stwarzająca sprzeczności,

e) Dwie trzecie powierzchni gazet i numerów dzienników internetowych serwisów informacyjnych stanowią treści określone w lit. b); W co najmniej jednej szóstej ich treści wiadomości pracowników umysłowych pokazywanych w ich sztabie oraz tych, którzy zatrudniają pisarzy, powinny zawierać ich własne felietony, pod warunkiem, że będzie to co najmniej dwa razy w ciągu 7 dni,

Jest to obowiązkowe.

(2) Gazety i internetowe serwisy informacyjne mogą również zawierać treści w innych językach, pod warunkiem że są one przetłumaczone na język turecki.

(3) Gazety i internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do publikowania oficjalnych ogłoszeń i ogłoszeń w sposób kompletny, prawidłowy i terminowy, a także do podejmowania niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia łatwego czytania.

Zastosowanie geograficzne

ARTYKUŁ 24- (1) W treści gazet i internetowych serwisów informacyjnych;

a) Określenie pracownika umysłowego będącego właścicielem treści wyprodukowanych przez osoby zadeklarowane w kadrze,

b) wykorzystywanie pochodzenia odpowiednich instytucji i organizacji w komunikatach prasowych, oświadczeniach i biuletynach przygotowywanych przez instytucje publiczne, organizacje, instytucje, gminy i ich podmioty stowarzyszone, inne jednostki administracji lokalnej, partie polityczne, organizacje pozarządowe itp.,

c) Wskazanie osoby właściwej lub agencji informacyjnej w wiadomościach uzyskanych poprzez uiszczenie tantiem lub opłat abonamentowych, w zależności od umowy,

ç) Używanie słowa centrum informacyjne w przypadkach, gdy informacje są gromadzone, opracowywane i przekazywane przez pracowników umysłowych,

jest to obowiązkowe.

(2) Treść może być przekazywana przez Internet, z czasopism lub nieperiodycznych, pod warunkiem podania nazwy i innych niezbędnych informacji jako źródła pochodzenia, nie przekraczających 10% liczby wiadomości lub powierzchni.

(3) Można uwzględnić do 30% każdej wiadomości lub felietonu przekazanego bezpośrednio jakąkolwiek metodą lub w dowolnej formie. Transfery dokonane w ten sposób nie są uważane za oryginalne treści.

(4) W treści, która jest cytowana, 5 / 12 / 1951 Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo o utworach intelektualnych i artystycznych z dnia 5846 r. w sposób jednoznaczny podano nazwę cytowanej publikacji oraz inne niezbędne informacje.

Podobieństwo w treści

ARTYKUŁ 25- (1) Podobne treści nie mogą być zawarte w dwóch lub więcej czasopismach w tych samych lub różnych miejscach. Przy ustalaniu podobieństwa nie bierze się pod uwagę treści objętych umową.

(2) Jeżeli dwa lub więcej periodyków zawiera w sposób ciągły podobne treści, tylko jeden z nich otrzymuje oficjalne ogłoszenie i reklamę. W takim przypadku, jeśli właścicielem publikacji jest ta sama osoba, to ta osoba wybiera publikację do ogłoszenia i reklamy. Jeżeli właścicielami czasopism są różne osoby, prawo do publikacji przysługuje publikacji, która wykaże, że posiada prawo do korzystania z podobnych treści.

Zmiana nazw gazet i nazw domen internetowych serwisów informacyjnych

ARTYKUŁ 26- (1) Nazwy gazet i nazwy domen internetowych serwisów informacyjnych nie mogą składać się ze słów lub skrótów, które mogą być sprzeczne z ogólnym zrozumieniem moralnym i porządkiem publicznym.

(2) Internetowe serwisy informacyjne nie mogą żądać zmiany nazwy domeny, jeżeli właściwe władze wydały decyzję o zablokowaniu dostępu.

(3) Jeśli gazety chcą zmienić swoje nazwy i nazwy domen internetowych serwisów informacyjnych, przesyłają swoje wnioski, w tym nowe nazwy lub nazwy domen, do Urzędu na podpisanym formularzu.

(4) Jeżeli Rada Dyrektorów w wyniku swojej analizy stwierdzi, że nazwa lub nazwa domeny jest zgodna z akapitem pierwszym, zezwala na zmianę.

(5) Gazety i internetowe serwisy informacyjne mogą używać swoich nowych nazw lub nazw domen, pod warunkiem że powiadomią o tym Agencję co najmniej 3 dni robocze od daty otrzymania decyzji Rady Dyrektorów w sprawie zmiany. Zmiany te są ogłaszane publicznie w widocznym miejscu przed ich wprowadzeniem.

(6) Gazety i serwisy informacyjne są obowiązane ogłosić i dokonać tej zmiany najpóźniej w ciągu miesiąca od zawiadomienia o decyzji w sprawie zezwolenia na zmianę. W przeciwnym razie kontynuuje publikację pod tą samą nazwą lub nazwą domeny.

(7) Gazety i internetowe serwisy informacyjne nie mogą żądać zmiany nazwy lub nazwy domeny częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, z wyjątkiem zmiany właścicieli publikacji.

Fakturowanie

ARTYKUŁ 27- (1) Gazety i serwisy informacyjne są obowiązane do wystawiania faktury za zamieszczane przez siebie ogłoszenia urzędowe, na zasadach i w środkach określonych w Taryfie opłat za ogłoszenia urzędowe, a za wszystkie czasopisma według ceny obliczonej na podstawie taryf określonych przez je na reklamy specjalne i reklamy, po potrąceniu prowizji Agencji. .

(2) Wystawienie faktury sprzecznej z określonymi taryfami lub innymi zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu bądź zastosowanie sankcji na podstawie właściwych przepisów prawa z tytułu jej niewystawienia nie wyłącza działania zgodnie z art. 195 ustawy nr 49.

transakcje księgowe

ARTYKUŁ 28- (1) Gazety i serwisy informacyjne w Internecie powinny prowadzić księgowość na podstawie bilansu.

obowiązek pracy

ARTYKUŁ 29- (1) Gazety i serwisy informacyjne mają obowiązek kontynuowania działalności w miejscu pracy przeznaczonym dla zawodu dziennikarza.

(2) W tym miejscu pracy;

a) posiadanie powierzchni roboczej co najmniej 5 metrów kwadratowych na osobę, proporcjonalnie do zadeklarowanych pracowników umysłowych w personelu,

b) Niezbędne techniki techniczne, których pracownicy intelektualni będą używać w celu wykonywania swojego zawodu dziennikarskiego. Twój sprzęt być znalezionym,

c) nieprowadzą żadnej innej działalności zawodowej lub gospodarczej, która jest niezgodna z zawodem dziennikarskim, a także nie mogą być jednocześnie wykorzystywane jako miejsce zamieszkania,

ç) Zawieszenie w widocznym miejscu szyldu z nazwą gazety i serwisu internetowego,

musieć.

CZĘŚĆ DRUGA

Postanowienia dotyczące gazet związanych z publikacją ogłoszeń urzędowych

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Zakres i kategorie

zakres

ARTYKUŁ 30- (1) Gazety, które są w okresie oczekiwania lub które mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia, muszą przestrzegać przepisów niniejszej sekcji łącznie z przepisami części pierwszej.

Lokalizacje transmisji

ARTYKUŁ 31- (1) Miejscami wydawania gazet są:

a) 10 / 7 / 2004 Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o gminie metropolitalnej nr 5216 z dnia 6 r. oraz ustawy nr 3 o ustanawianiu dzielnic w granicach gminy metropolitalnej i zmianie niektórych ustaw z dnia 2008 r., gmina metropolitalna w czternastu prowincjach z dnia 5747/12/11 r. 2012/6360 i numer XNUMX oraz w województwach, które uzyskały status gminy metropolitalnej i/lub granice gminy metropolitalnej zostały przedefiniowane zgodnie z ustawą o utworzeniu dwudziestu siedmiu powiatów oraz o zmianie niektórych ustaw i rozporządzeń;

1) prowincja Adana, dystrykty Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan i Yüreğir,

2) Prowincja Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, pursaklar, dzielnice Sincan i Yenimahalle,

3) prowincja Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Kepez powiaty,

4) prowincja Aydın, dystrykt Efeler,

5) Prowincja Balikesir szósty września i hrabstwa Karesi,

6) prowincja Bursa okręgi Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi i Yıldırım,

7) Prowincja Denizli Merkezefendi i hrabstwa Pamukkale,

8) prowincja Diyarbakir Baglar, Kayapınar, dzielnice Sur i Yenişehir,

9) dystrykty Aziziye, Palandöken i Yakutiye w prowincji Erzurum,

10) Prowincja Eskisehir Odunpazari i dzielnice Tepebaşı,

11) prowincja Gaziantep, okręgi Oğuzeli, Şahinbey i Şehitkamil,

12) prowincja Hatay, hrabstwa Antakya i Defne,

13) Wyspy prowincji Stambuł, Arnavutkoymieszkanie, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Esenyurt, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, mieszkanieEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, sultangazi, hrabstwa Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar i Zeytinburnu,

14) Prowincja Izmir Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, dzielnice Konak, Narlıdere i Torbalı,

15) Prowincja Kahramanmaraş Dulkadiroğlu i dwunasty lutego powiaty,

16) dystrykty Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi i Talas w prowincji Kayseri,

17) Prowincja Kocaeli Başiskele, Izmit i Kartepe powiaty,

18) dystrykty Karatay, Meram i Selçuklu w prowincji Konya,

19) dystrykty Battalgazi i Yeşilyurt w prowincji Malatya,

20) Książęta Prowincji Manisa i Yunus Emre powiaty,

21) Prowincja Mardin Artuklu miasto,

22) Prowincja Mersin Śródziemnomorska, AkdenizByk i dzielnice Yenişehir,

23) dystrykt Menteşe w prowincji Muğla,

24) Prowincja Ordu Altinordu miasto,

25) Prowincja Sakarya Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan i powiaty Söğütlü,

26) Prowincja Samsun AtakumCanikMój pierwszy krok i dzielnic Tekkeköy,

27) Prowincja Tekirdag Suleymanpasa miasto,

28) Prowincja Trabzon Ortahisar miasto,

29) Prowincja Sanliurfa EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü powiaty,

30) Prowincja Van SilkroadTusba i dzielnice Edremit,

il centralnie jedyne miejsce nadawania,

b) 3 / 7 / 2005 Adıyaman, która ma status gminy centralnej, biorąc pod uwagę ustawę gminną nr 5393 z dnia Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat i Zonguldak. swoje centralne pojedyncze miejsce nadawcze,

c) Prowincja Hatay z Dörtyol, Erzin Payas hrabstwa; hrabstwa Hassa i Kırıkhan; z Iskenderunem Arsuz hrabstwa; Prowincja Kocaeli Cayirova, Darica, Dilovasi i dzielnice Gebze; Prowincja Muğla z Fethiye Seydikemer hrabstwa; Prowincja Tekirdag Çerkezköy i dzielnice Kapaklı; Dystrykty Çorlu i Ergene są jedynymi miejscami nadawania,

ç) Każdy z okręgów innych niż miejsca nadawania, o których mowa w punktach (a), (b) i (c) niniejszego ustępu, ma oddzielne miejsce nadawania,

olarak do przyjęcia.

(2) Procedury i zasady dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia w przypadku nowych struktur administracyjnych, które mają powstać w wyniku podziału administracyjnego i/lub połączenia, określa Rada Dyrektorów.

(3) W przypadku, gdy nie ma gazety, która ma prawo publikować w dzielnicach w granicach gminy metropolitalnej zgodnie z ustawami nr 5216, 5747 i 6360, za miejsca publikacji tych dzielnic uważa się miejsca publikacji miejsca określone w akapicie pierwszym pod literą a) dla prowincji, z którą są stowarzyszone.

Kategorie

ARTYKUŁ 32- (1) Kategorie gazet według miejsca ich wydawania są następujące:

CZĘŚĆ DRUGA

warunki

Czas czuwania

ARTYKUŁ 33- (1) Okres oczekiwania na uzyskanie przez gazety prawa do publikowania ogłoszeń urzędowych wynosi 36 miesięcy.

Ciągłość w transmisji

ARTYKUŁ 34- (1) Gazety są zobowiązane do nieprzerwanego kontynuowania swojego życia wydawniczego, z wyjątkiem ograniczeń prawnych.

(2) 32 th 1 określone w tabeli w artykule., Gazety zaliczone do kategorii 2, 3, 4 i 5 ukazują się codziennie. Gazety te nie mogą jednak ukazywać się raz w tygodniu, w określonym dniu, o którym mowa w ogłoszeniu, pod warunkiem, że zostanie to określone w oświadczeniu złożonym zgodnie z przepisami ustawy nr

(3) Gazety należące do 6. kategorii muszą być publikowane w dniach określonych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ustawą nr 5187, co najmniej dwa dni w tygodniu.

(4) Gazety, które musiały zawiesić publikację z powodu strajku, w ciągu 30 dni od zakończenia strajku; Z wyjątkiem faktycznej ilości sprzedaży, jeśli są one ponownie publikowane po spełnieniu innych wymaganych kwalifikacji i obowiązków, ich prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń trwa.

(5) Gazety nie mogą być publikowane, pod warunkiem powiadomienia Urzędu co najmniej 3 dni robocze przed ramadanem i świętami ofiarnymi oraz w ciągu 3 dni roboczych w przypadku działania siły wyższej.

Obowiązek dostawy

ARTYKUŁ 35- (1) Gazety, stanowiące podstawę badań, które należy przeprowadzić w celu ustalenia, czy kwalifikacje i obowiązki związane z różnymi artykułami niniejszego rozporządzenia są wypełniane terminowo iw sposób kompletny;

a) Co najmniej po 2 egzemplarze każdego numeru wraz z załącznikami, które są traktowane jako dokumenty, z ogłoszeniami i reklamami urzędowymi lub bez,

b) Strony tych numerów będą publikowane w formacie pliku określonym przez Instytucję za pośrednictwem İLANBİS, najpóźniej do godziny 09.00:XNUMX w dniu, w którym niesie datę,

Należy go przesłać do instytucji.

(2) Gazety wydawane w prowincjonalnych ośrodkach oddziałów, których działalność na rzecz Agencji jest prowadzona przez inny oddział Agencji, oraz gazety, o których mowa w punktach (c) i (ç) akapitu pierwszego 31, przesyła swoje egzemplarze drukowane najpóźniej do godziny 16.00 drugiego dnia roboczego następującego po dniu publikacji.

Stopka redakcyjna i informacje obowiązkowe

ARTYKUŁ 36- (1) Umieszczanie jego znacznika jest obowiązkowe w każdym numerze gazety. W tym wydawnictwie nazwa, data, numer publikacji, jeżeli właścicielem publikacji jest osoba fizyczna, jeżeli jest to osoba prawna, ewentualnie osoba prawna, nazwa handlowa oraz przedstawiciel osoby prawnej, o ile występuje, wydawcę, odpowiedzialnego kierownika (redaktora), rodzaj publikacji i miejsce wydania, telefon kontaktowy, firmowy adres e-mail, adres Krajowego Elektronicznego Systemu Powiadamiania (UETS) oraz informacje o drukarni, w której została wydana ułożony i wydrukowany jest obowiązkowy.

(2) Gazety; W przypadku zmiany właściciela publikacji, przedstawiciela osoby prawnej, ewentualnego wydawcy, odpowiedzialnego kierownika (redaktora) i miejsca zarządzania, należy obowiązkowo zawiadomić o tym Instytucję podpisem najpóźniej pierwszego dnia roboczego, oraz dokonanie niezbędnych zmian w tagu pierwszego numeru publikowanego później.

(3) Powierzchnia nadruku nie może przekraczać 140 centymetrów kwadratowych.

(4) Gazety, których siedziba zarządu i miejsce druku znajdują się pod tym samym adresem, mogą umieszczać je pod jednym adresem w swoich znacznikach.

Sektorowy zeszyty

ARTYKUŁ 37- (1) Informacje dotyczące każdego drukowanego numeru gazety, które stanowią podstawę prawa do publikowania ogłoszeń urzędowych. w İLANBIS podlegają wpisowi do odpowiednich ksiąg.

(2) Tryb i zasady prowadzenia ksiąg określa Zarząd.

(3) Wszystkie informacje są przetwarzane codziennie, z wyjątkiem kwoty zwrotu, która musi być odnotowana w księgach. Kwoty zwrotu są rejestrowane najpóźniej w ciągu 10 dni.

(4) Księgi, które gazety muszą prowadzić, oraz ich zawartość są następujące:

a) Księga papierowa: Jest to księga, w której na podstawie wagi rejestruje się wkład papieru dostarczonego na fakturę do wykorzystania w procesie drukowania gazety oraz produkcję papieru użytego do druku każdego numeru lub zespół arkuszy, zgodnie z techniką druku. Księgi tej nie można jednak przechowywać, jeżeli zostanie udokumentowane, że papier użyty w procesie drukowania pochodzi od organizacji handlowej wykonującej druk zgodnie z umową.

b) Książeczka drukarska: Jest to księga, w której odnotowuje się całkowite, czyste i zniszczone numery drukarskie każdego wydania, miejsce, czas i technikę druku, wraz z kwitem drukarskim lub wszelkimi dokumentami, które mogą być równoważne, z drukarni domu lub drukarni, w których drukowana jest gazeta.

c) Księga abonencka: jest to księga, w której umieszcza się imiona i nazwiska abonentów, jeżeli są osobami fizycznymi, ich imiona i nazwiska, ewentualnie nazwy handlowe, ich adresy, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji oraz datę i numer faktury abonenckiej, niezależnie od tego, czy cena jest pobierana od daty rozpoczęcia. Gazety, które nie mają prenumeratorów, nie muszą prowadzić tej książki.

ç) Księga sprzedaży: Jest to księga zawierająca informacje na fakturach o tym, ile egzemplarzy każdego numeru gazety zostało przekazanych dealerowi lub dealerom prowadzącym działalność dystrybucyjną w celu wystawienia ich na sprzedaż u dealerów końcowych, oraz ile nie zostało sprzedanych, ale zwrócono, oraz liczbę abonentów, których faktury zostały wystawione, jeśli tacy byli.

Minimalny personel

ARTYKUŁ 38- (1) Poniżej podano minimalną liczbę, rozmieszczenie i obowiązki pracowników opinii, którzy muszą być zatrudnieni w redakcjach gazet zgodnie z ich kategoriami:

(2) Zgodnie z tym artykułem 1., Gazety kategorii 2, 3 i 4 mogą zatrudniać minimalną liczbę redaktorów naczelnych zamiast korespondentów.

(3) Gazety głównego nurtu mają obowiązek zatrudniać opiniotwórców w liczbie i na stanowiskach określonych dla kategorii 1.

Minimalna powierzchnia

ARTYKUŁ 39- (1) Minimalne powierzchnie dzienne określone dla każdego opublikowanego wydania gazet są podane poniżej według ich kategorii:

(2) Przy określaniu powierzchni publikowanego numeru gazety za podstawę przyjmuje się rozmiar i liczbę stron.

(3) Przy obliczaniu powierzchni gazet;

a) Części przekraczające 2,5 centymetra w marginesach strony,

b) wszelkiego rodzaju periodyczne lub nieperiodyczne publikacje, dodatki lub części tego samego lub odrębnego koncesjonariusza, które są wydawane nieodpłatnie lub odpłatnie wraz z gazetą,

rozważać nie podjąć.

(4) Gazety głównego nurtu mają obowiązek spełniać wymagania dotyczące powierzchni określone dla kategorii 1.

Układ strony

ARTYKUŁ 40- (1) Gazety powinny zwracać uwagę na układ strony zgodny z rozwojem technologicznym; tekstów, obrazów, fotografii, grafik i podobnych tekstów, jak również podejmując niezbędne środki ostrożności, aby te treści były łatwe do odczytania i zrozumienia.

(2) Wiadomości, felietony, artykuły, komentarze, wywiady i inne teksty pisane w treści gazet, z wyłączeniem nagłówków i reflektorów, muszą zawierać co najmniej 12 i maksymalnie 14 wierszy tekstu na każde pięć centymetrów, a litery nie mogą być mniejsze niż 8 pkt i większe niż 10 pkt. użycie jest obowiązkowe.

(3) Obowiązuje podanie daty, numeru strony i nazwy każdej strony gazet, z uwzględnieniem ustalonych praktyk prasowych i cech techniki drukarskiej.

Niezbędne elementy drukowania

ARTYKUŁ 41- (1) Prasa gazet przemysł a zgodnie z rozwojem techniki należy koniecznie zwracać uwagę na technikę drukarską, aby wszelkiego rodzaju pisma, obrazy, fotografie, grafiki, rysunki i tym podobne były czytelne i zrozumiałe.

(2) Z wyjątkiem artykułów piśmiennych, biurowych, stacjonarnych lub przenośnych cyfrowych maszyn drukarskich, drukarek komputerowych, powielaczy, kserokopiarek; rolowe offsetowe/rotacyjne, płaskie maszyny offsetowe lub przemysłowe maszyny do druku cyfrowego. Obowiązkowe jest jednak drukowanie gazet publikowanych w miejscach, o których mowa w podpunktach (31), (2) i (13) pierwszego akapitu pierwszego akapitu artykułu 14, na zwojowych maszynach offsetowych.

(3) Z wyjątkiem przypadku siły wyższej, proces drukowania gazet nie może zostać przeprowadzony przed godziną 19.00 w dniu poprzedzającym datę wydania do druku i obowiązkowe jest zrealizowanie dziennej minimalnej ilości rzeczywistej sprzedaży w tym samym druku dom bez przerwy.

(4) Gazety muszą powiadomić Agencję w formie podpisu najpóźniej pierwszego dnia roboczego po zmianie miejsca druku.

(5) Strony każdego numeru gazety są ułożone w miejscu publikacji i 15 / 7 / 1950 Musi być wydrukowany w drukarniach działających w granicach województwa, w którym został opublikowany, zgodnie z przepisami ustawy o drukarniach z dnia 5681 r. Jednakże gazety o powierzchni nie mniejszej niż 2,25 mXNUMX mogą wykonywać swoją działalność drukarską również w drukarniach poza granicami województwa, w którym są wydawane, na tych samych zasadach, pod warunkiem zawiadomienia Urzędu w podpisanym formularz z góry.

Zasady dystrybucji

ARTYKUŁ 42- (1) Dystrybucja gazet do drugorzędnych i końcowych dystrybutorów w miejscu publikacji musi odbywać się za pośrednictwem instytucji utworzonych w celu okresowej dystrybucji publikacji. Pracownicy, narzędzia i techniki zakładu dystrybucyjnego ekwipunek Obowiązkowe jest posiadanie wszelkiego rodzaju możliwości podobnych do swoich odpowiedników pod względem warunków fizycznych.

(2) Dystrybucja sprzedaży przez dealerów gazet głównego nurtu za pośrednictwem instytucji wymienionych w akapicie pierwszym, na co najmniej 70% kraju, w każdym regionie geograficznym, za pośrednictwem instytucji wymienionych w akapicie pierwszym, za pośrednictwem podsprzedawców powiązanych z tymi instytucji na co dzień, a realizacja tego zagadnienia u dealerów końcowych wymaga dokumentacji.

(3) W przypadku gdy gazety nie mają w miejscu ich publikacji punktu dystrybucji, o którym mowa w akapicie pierwszym; Są oni zobowiązani do realizowania sprzedaży dealerskiej za pośrednictwem co najmniej dwóch dealerów końcowych, z uwzględnieniem punktów sprzedaży w miejscu nadawania, oraz udokumentowania tego problemu.

(4) Każde wydanie gazety musi być wystawione na sprzedaż u dystrybutorów końcowych do godziny 09.00:XNUMX w dniu, w którym nosi swoją datę.

(5) Gazety są zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu przekazywania danych o sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem dealerów końcowych przez zakłady prowadzące działalność dystrybucyjną.

(6) W przypadku zmiany dystrybutora lub dystrybutorów gazet, należy powiadomić Agencję, podpisaną przez gazetę, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

Minimalna cena sprzedaży i stawka prowizji

ARTYKUŁ 43- (1) Cena sprzedaży, która musi być podana na pierwszej stronie wydania każdego dnia publikacji, nie może być niższa niż 1,50 lirów tureckich w gazetach lokalnych i regionalnych oraz 2 liry tureckie w gazetach powszechnych, w tym podatek od wartości dodanej .

(2) Prowizja dla dealerów i zniżka dla abonentów nie może przekraczać 40% kwoty podanej w gazecie. Opłata należna dostawcom abonentów jest wliczona w tę stawkę.

(3) Cena abonamentu nie może być niższa niż kwota wynikająca z przemnożenia ceny sprzedaży ustalonej po odjęciu ewentualnego rabatu i okresu abonamentu.

Sprzedaż odsprzedawców i subskrybentów

ARTYKUŁ 44- (1) Minimalne rzeczywiste liczby sprzedaży i zwrotów oraz stawki, które muszą być realizowane przez gazety w miejscu publikacji za pośrednictwem dealerów i poprzez prenumeratę, są podane poniżej według ich kategorii:

(2) Gazety głównego nurtu mają obowiązek spełniać warunki sprzedaży i zwrotów określone dla kategorii 1.

(3) Z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej więcej niż jeden raz z uzasadnionych i akceptowalnych powodów, sprzedaże u dealerów końcowych są faktycznie i jeden po drugim. jeden po drugim zrobione jest niezbędne.

(4) Warunki, które muszą spełniać abonamenty, aby zostały uwzględnione w faktycznej liczbie sprzedaży dziennie, są następujące:

a) Subskrypcje trwające krócej niż 1 miesiąc nie są brane pod uwagę.

b) Każdy numer gazety, który ma być dostarczany do prenumeratorów do godziny 09.00:XNUMX w dniu, w którym nosi datę, tek lub tym, którzy prowadzą działalność w zakresie dystrybucji abonenckiej poprzez masowe wystawianie listów przewozowych, a transakcje te muszą być udokumentowane.

c) Do rzeczywistej dziennej sprzedaży wliczana jest liczba dzienników, dla których została wystawiona i doręczona prenumeratorom faktura abonamentowa w terminie określonym w lit. b). Gazety są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań w celu ustalenia, czy egzemplarze sprzedaży dokonanej w drodze prenumeraty znajdują się w rękach właścicieli prenumeratorów.

(5) Ze sprzedaży gazet w drodze prenumeraty;

a) W gazetach o rzeczywistej wartości sprzedaży do 1.000 egzemplarzy za każdy opublikowany numer; 1 dla każdej osoby fizycznej objętej abonamentem na każdy numer; maksymalnie 10 dla instytucji publicznych, zakładów, zakładów i filii, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji partii politycznych; maksymalnie 5 dla innych osób prawnych,

b) W gazetach, których rzeczywista wielkość sprzedaży wynosi 1.000 lub więcej za każdy opublikowany numer; 1 dla każdej osoby fizycznej objętej abonamentem na każdy numer; maksymalnie 20 dla instytucji publicznych, organizacji, zakładów i oddziałów, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji partii politycznych; maksymalnie 10 dla innych osób prawnych,

podążał za Rzeczywistą kwotę sprzedaży można uwzględnić w liczbie subskrybentów.

Wyszukiwanie abonentów

ARTYKUŁ 45- (1) Instytucja może z urzędu zbadać, czy obowiązki określone w stosunku do abonentów są spełnione.

(2) W wyniku wszelkich badań, które mają być przeprowadzone przez Instytucję; W przypadku stwierdzenia, że ​​liczba abonentów spada poniżej minimalnej liczby rzeczywistej sprzedaży lub utrzymuje się powyżej tej liczby, ale 15% lub więcej prenumeratorów faktycznie nie kontynuuje, prawo wydawania gazety zostaje zawieszone.

(3) Jeżeli daty wygaśnięcia prawa do publikacji nie można ustalić zgodnie z ustępem drugim, data wystawienia faktury abonenta, którego data subskrypcji jest najstarsza spośród abonentów uznanych za nieważnych, jest ustalana uznaje się za dzień zawieszenia.

CZĘŚĆ TRZECIA

Warunki wskaźnikowe i liczby dotyczące oficjalnego limitu ogłoszeń

Główne wskaźniki

ARTYKUŁ 46- (1) Liczba wskaźników na podstawie miesięcznego limitu oficjalnych ogłoszeń w gazetach;

a) Wśród gazet głównego nurtu, te, które ukazują się codziennie 180, te, które nie ukazują się raz w tygodniu 1,

b) Te, które ukazują się codziennie w centrach miast 150, te, które nie ukazują się raz w tygodniu 1,

c) W obwodach 150 wydawano na każdy dzień tygodnia, 6 na 130 dni, 5 na 100 dni, 4 na 80 dni, 3 na 60 dni, 2 na 40 dni,

olarak Został on zidentyfikowany.

Dodatkowe warunki wskazania

ARTYKUŁ 47- (1) Aby gazety mogły korzystać z dodatkowych wskaźników;

a) Mieć publikowane oficjalne ogłoszenie od co najmniej 6 miesięcy,

b) Spełnienia wymogu dodatkowego wskaźnika co najmniej o 1 miesiąc wstecz,

c) złożenie do Urzędu swoich żądań w formie podpisanej, pod warunkiem wyraźnego wskazania artykułu, w którym uregulowany jest przepis podlegający zastosowaniu wskaźnika dodatkowego w niniejszym Regulaminie,

musieć.

(2) Datą, od której gazety zaczną korzystać z dodatkowego wskaźnika, jest data wpisania wniosku do ewidencji Instytucji, w przypadku gdy Instytucja stwierdzi, że warunki określone w akapicie pierwszym zostały spełnione.

Dodatkowy wskaźnik obszaru personelu

ARTYKUŁ 48- (1) w swoich kadrach, proporcjonalnie do obowiązków i liczby pracowników umysłowych minimum, posiadających kwalifikacje określone w artykułach 18 i 19 oraz określone w artykule 38;

a) Posiadanie 2 razy większej liczby pracowników idei w swoim personelu;

1) 3,00/1 gazet o powierzchni co najmniej 3 mXNUMX, które są szeroko rozpowszechnione i których miejscem wydawania jest Stambuł,

2) 2,25/1 pozostałych dzienników o powierzchni co najmniej 3 mXNUMX,

b) Wśród gazet pospolitych, które zatrudniają 3 razy więcej pracowników umysłowych, te o powierzchni co najmniej 3,70 m2, w tempie 3/XNUMX,

ek stosowany jest wskaźnik.

Wydrukuj wskaźnik załącznika

ARTYKUŁ 49- (1) Pod warunkiem, że w każdej prowincji będzie co najmniej 5.000 dzienników;

a) 2/1 opublikowanych w 6 województwach,

b) 3/1 opublikowanych w 3 województwach,

ek stosowany jest wskaźnik.

Dodatkowy wskaźnik dystrybucji

ARTYKUŁ 50- (1) Pracownicy, narzędzia i techniki zdolne do prowadzenia kolportażu czasopism ekwipunek i ostatni punkt związany z tymi placówkami, poprzez przedstawienie całej dziennej minimalnej rzeczywistej sprzedaży wraz z miejscem publikacji, w co najmniej jednym województwie w każdym regionie geograficznym, w ujęciu dziennym w co najmniej 70% kraju, poprzez placówki, które mają wszelkiego rodzaju możliwości podobne do swoich odpowiedników pod względem warunków fizycznych.Dodatkowy wskaźnik w wysokości 1/3 jest stosowany do zwykłych gazet, które sprzedają u dealerów i poświadczają ten numer na żądanie.

Wskaźnik dodatku sprzedażowego

ARTYKUŁ 51- (1) Gazety powszechne o powierzchni co najmniej 3,00 m1 oraz gazety I i II kategorii;

a) według stawki 10.000/3.000 dla tych, którzy realnie sprzedają dziennie ponad 1 3 sztuk i realizują co najmniej XNUMX XNUMX z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów,

b) Ci, którzy realizują dzienną rzeczywistą sprzedaż powyżej 25.000 5.000 i którzy realizują co najmniej 1 2 z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów, według stawki XNUMX/XNUMX,

c) Dla tych, którzy realizują dzienną rzeczywistą sprzedaż powyżej 50.000 10.000 sztuk i którzy realizują co najmniej 1 XNUMX z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów, według stawki XNUMXx,

ç) Ci, którzy realizują dzienną rzeczywistą sprzedaż ponad 100.000 15.000 sztuk i którzy realizują co najmniej 1,5 XNUMX z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów, w tempie XNUMX-krotnym,

d) Ci, którzy realizują dzienną rzeczywistą sprzedaż powyżej 150.000 20.000 sztuk i którzy realizują co najmniej 2 XNUMX z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów, po dwukrotności stawki,

ek stosowany jest wskaźnik.

(2) 2,25 o powierzchni co najmniej 3 metra kwadratowego., Z gazet lokalnych i regionalnych w kategorii 4 i 5;

a) według stawki 1.000/500 dla tych, którzy realnie sprzedają dziennie ponad 1 6 sztuk i realizują co najmniej XNUMX XNUMX z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów,

b) Ci, którzy realizują dzienną rzeczywistą sprzedaż powyżej 2.500 1.000 i którzy realizują co najmniej 1 4 z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów, według stawki XNUMX/XNUMX,

c) w wysokości 5.000/2.000 dla tych, którzy realnie realizują sprzedaż powyżej 1 dziennie i realizują co najmniej 3 z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów,

ç) Ci, którzy realizują dzienną rzeczywistą sprzedaż powyżej 10.000 3.000 i którzy realizują co najmniej 1 2 z tej sprzedaży za pośrednictwem dealerów,

ek stosowany jest wskaźnik.

CZĘŚĆ TRZECIA

Postanowienia dotyczące internetowych serwisów informacyjnych związanych z publikacją oficjalnych ogłoszeń

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Zakres i kategorie

zakres

ARTYKUŁ 52- (1) Internetowe serwisy informacyjne, które znajdują się w okresie oczekiwania lub które mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia, muszą przestrzegać przepisów niniejszej sekcji wraz z postanowieniami części pierwszej.

Kategorie

ARTYKUŁ 53- (1) Kategorie internetowych serwisów informacyjnych według ich liczby są następujące:

(2) Kategorie internetowych serwisów informacyjnych, o których mowa w niniejszym artykule, określa się na podstawie granic województw, przy czym liczba ta obejmuje również powiaty.

(3) Kategoria ogólna; jeden., Niezależnie od tego, która z kategorii 2, 3, 4 i 5 77 th Jest to miejsce kwotowe, w którym odbywać się będą również internetowe serwisy informacyjne o określonych kwalifikacjach w celu publikowania oficjalnych komunikatów wymienionych w pierwszym akapicie artykułu. Internetowe serwisy informacyjne w Kategorii Ogólne mogą również korzystać z oficjalnych ogłoszeń w miejscach kwotowych utworzonych na podstawie granic województw.

CZĘŚĆ DRUGA

warunki

Czas czuwania

ARTYKUŁ 54- (1) Okres oczekiwania na publikację oficjalnych ogłoszeń internetowych serwisów informacyjnych wynosi 24 miesiące.

(2) W celu uzyskania wyjątkowego prawa do publikowania oficjalnego ogłoszenia, podpisanego 1., Okres oczekiwania wynoszący 2 miesięcy dotyczy internetowych serwisów informacyjnych, które obsługują 3-krotność minimalnej obsady i dziennej minimalnej liczby treści określonej dla 4., 5., 2. lub 4. kategorii oraz 6-krotność minimalnej liczby unikalnych odwiedzających dziennie. Internetowe serwisy informacyjne, które uzyskały prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń w ramach niniejszego ustępu, muszą nadal spełniać warunki określone w niniejszym ustępie przez co najmniej 18 miesięcy po uzyskaniu prawa do publikowania. W przeciwnym razie prawa do publikacji wygasają.

(3) Internetowe serwisy informacyjne, które uzyskały prawo do publikacji poprzez ukończenie okresu oczekiwania zgodnie z akapitem drugim, korzystają również z dodatkowych wskaźników, dla których spełniają warunki.

Własność koncesyjna

ARTYKUŁ 55- (1) Koncesjonariusz internetowych serwisów informacyjnych;

a) jeśli jest osobą fizyczną, osoba ta jest obywatelem tureckim,

b) Jeśli jest osobą prawną, 51% jej kapitału należy do obywateli tureckich, a przedstawiciele osoby prawnej, prezes zarządu, wiceprezes, większość zarządu i dyrektor generalny , a większość głosów w organach stanowiących stanowią osoby fizyczne lub prawne będące obywatelami Republiki Turcji,

jest to obowiązkowe.

(2) Miejsce zamieszkania osób rzeczywistych, o których mowa w akapicie pierwszym, musi znajdować się w Turcji, a osoby prawne muszą prowadzić działalność w Turcji.

Ciągłość w transmisji

ARTYKUŁ 56- (1) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do nieprzerwanego kontynuowania swoich emisji, z wyjątkiem siły wyższej i ograniczeń prawnych.

(2) Internetowe serwisy informacyjne, które musiały zawiesić swoje publikacje z powodu strajku, będą nadal publikować oficjalne ogłoszenia w ciągu 30 dni od zakończenia strajku, pod warunkiem, że będą kontynuować publikację poprzez spełnienie innych wymaganych kwalifikacji i obowiązków, z wyłączeniem informacji o ruchu odwiedzających warunki.

(3) Ruch odwiedzających i warunki dotyczące treści nie są poszukiwane w internetowych serwisach informacyjnych w dniach zbiegających się z ramadanem i świętami ofiarnymi, pod warunkiem że powiadomią oni Urząd z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Obowiązek zachowania treści

ARTYKUŁ 57- (1) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do udostępniania treści, które przechowują, zgodnie z art. 5187 ustawy nr 10, na żądanie Urzędu, w sposób umożliwiający ich przegląd.

(2) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do podjęcia niezbędnych działań w celu informowania o publikowanych przez siebie treściach oraz informacji o odwiedzinach użytkowników na ich serwisach, na żądanie Instytucji.

Impressum i dane kontaktowe

ARTYKUŁ 58- (1) W internetowych serwisach informacyjnych obowiązkowe jest umieszczenie pod nagłówkiem komunikatu stopki redakcyjnej, do której użytkownicy mają dostęp bezpośrednio ze strony głównej. Pod tym tytułem; Jeżeli właścicielem publikacji jest osoba fizyczna, jeżeli jest to osoba prawna, osoba prawna, o ile występuje, nazwę handlową oraz przedstawiciela osoby prawnej, o ile istnieje, wydawcę, kierownika odpowiedzialnego (redaktora), miejsce zarządu, telefon kontaktowy, firmowy adres e-mail, adres i miejsce UETS. Wymagane jest podanie informacji o dostawcy.

(2) Internetowe serwisy informacyjne; W przypadku zmiany właściciela publikacji, przedstawiciela osoby prawnej, ewentualnego wydawcy, odpowiedzialnego kierownika (redaktora) i miejsca zarządzania, należy obowiązkowo zawiadomić o tym Instytucję podpisem najpóźniej pierwszego dnia roboczego i złożyć niezbędne zmiany w rubryce zawiadomienie tego samego dnia.

(3) Internetowe serwisy informacyjne muszą zawiadamiać Agencję o zmianach dostawcy hostingu podpisem najpóźniej na jeden dzień roboczy wcześniej.

Minimalny personel

ARTYKUŁ 59- (1) Minimalna liczba, rozmieszczenie i obowiązki pracowników opinii, którzy muszą być członkami personelu internetowych serwisów informacyjnych, zgodnie z ich kategoriami, są podane poniżej:

Minimalna liczba wiadomości i treści

ARTYKUŁ 60- (1) Poniżej podano minimalną liczbę wiadomości publikowanych na internetowych serwisach informacyjnych w podziale na ich kategorie:

(2) Obowiązkowe jest umieszczanie informacji o dacie i godzinie w wiadomościach i kolumnach w treści internetowych serwisów informacyjnych. Data i godzina pierwszego udostępnienia treści, a także informacje o późniejszych aktualizacjach są podane na treści, która nie zmienia się za każdym razem, gdy uzyskuje się do niej dostęp.

Minimalne informacje o ruchu odwiedzających

ARTYKUŁ 61- (1) Minimalne dzienne informacje o ruchu odwiedzających internetowe serwisy informacyjne podano poniżej w podziale na ich kategorie:

(2) Obowiązkowo co najmniej 15% liczby unikalnych odwiedzających, według kategorii i wskaźników, stanowili goście bezpośredni.

(3) 1., Średni dzienny czas przebywania osób odwiedzających serwisy informacyjne kategorii 2, 3, 4 i 5 wynosi co najmniej 1 minutę; W Kategorii Generalnej wymagane jest co najmniej 2 minuty.

(4) W informacjach o ruchu odwiedzających uwzględnia się źródła krajowe. Jednak 5% osób z zagranicy jest uwzględnianych w obliczeniach danych o ruchu odwiedzających internetowe serwisy informacyjne w kategorii ogólnej.

(5) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do dostarczania informacji o ruchu odwiedzających każdego dnia emisji za pośrednictwem İLANBIS do godziny 17.00 następnego dnia na żądanie Urzędu.

(6) Internetowe serwisy informacyjne muszą korzystać z narzędzia pomiarowego określonego przez Urząd, które gromadzi informacje o ruchu odwiedzających.

Zasady projektowania i kodowania

ARTYKUŁ 62- (1) Konieczne jest, aby internetowe serwisy informacyjne zwracały uwagę na technikę projektowania i kodowania zgodnie z rozwojem technologicznym, aby wszelkiego rodzaju teksty, obrazy, fotografie, grafiki, rysunki itp. być powiązane z tekstami o takiej treści i łatwe do odczytania. niezbędne środki ostrożności.

Poważne naruszenie ruchu dla odwiedzających

ARTYKUŁ 63- (1) Jakiekolwiek celowe i oszukańcze zachowanie, jakimkolwiek znanym lub opracowanym w przyszłości sposobem, mające na celu częściowe lub całkowite uniemożliwienie, zakłócenie lub uczynienie dysfunkcyjnym obowiązku instytucji równego rozpowszechniania oficjalnych ogłoszeń w czasopismach o określonych kwalifikacjach i warunkach lub bezprawnie wpływać na limity dystrybucji reklam oraz informacje o ruchu odwiedzających poprzez przeprowadzanie transakcji manipulacja nie może być zrobione.

(2) Internetowe serwisy informacyjne; z cyberatakami innych osób manipulacja Jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Urzędu ds. Technologii Informatycznych i Komunikacji o każdej sytuacji, która sprawia wrażenie przeprowadzanej, oraz do podjęcia niezbędnych środków technicznych od momentu zaistnienia takiej sytuacji. Po złożeniu wniosku konieczne jest niezwłoczne poinformowanie oddziałów Agencji o zaistniałej sytuacji i podjętych w zamian działaniach w sposób umożliwiający podjęcie działań w zakresie obowiązku oficjalnego ogłoszenia i rozpowszechniania reklamy.

CZĘŚĆ TRZECIA

Warunki wskaźnikowe i liczby dotyczące oficjalnego limitu ogłoszeń

Główne wskaźniki

ARTYKUŁ 64- (1) Liczba wskaźników oparta na miesięcznym oficjalnym limicie reklamowym internetowych serwisów informacyjnych wynosi 150.

Dodatkowe warunki wskazania

ARTYKUŁ 65- (1) Aby internetowe serwisy informacyjne mogły korzystać z dodatkowych wskaźników;

a) Mieć publikowane oficjalne ogłoszenie od co najmniej 6 miesięcy,

b) Spełnienia wymogu dodatkowego wskaźnika co najmniej o 1 miesiąc wstecz,

c) złożenie do Urzędu swoich żądań w formie podpisanej, pod warunkiem wyraźnego wskazania artykułu, w którym uregulowany jest przepis podlegający zastosowaniu wskaźnika dodatkowego w niniejszym Regulaminie,

musieć.

(2) Datą, od której internetowe serwisy informacyjne zaczną korzystać z dodatkowego wskaźnika, jest data złożenia wniosku do ewidencji Instytucji, w przypadku gdy Instytucja stwierdzi, że warunki określone w akapicie pierwszym zostały spełnione.

Wskaźnik uzupełnień składu

ARTYKUŁ 66- (1) z internetowych serwisów informacyjnych, proporcjonalnie do obowiązków i liczby minimalnego personelu pracowników umysłowych, posiadających kwalifikacje określone w artykułach 18 i 19 i określone dla nich w artykule 59;

a) 2/1 dla tych, którzy mają w swoim sztabie 6 razy więcej pracowników idei,

b) 3/1 stawki dla tych, którzy mają w swoim zespole 4-krotność pracowników idei,

ek stosowany jest wskaźnik.

Dodatkowy wskaźnik ruchu odwiedzających

ARTYKUŁ 67- (1) Minimalna liczba pracowników opinii należących do ich kategorii z internetowych serwisów informacyjnych;

a) Minimalna liczba unikalnych odwiedzających, zatrudniająca co najmniej dwa razy więcej;

1) 1,5/1 dla osób z ponad 3-krotnością,

2) 2/1 dla osób z ponad 2-krotnością,

b) 3-krotność stawki dla tych, którzy zatrudniają co najmniej 3-krotność odwiedzających i których minimalna liczba unikalnych odwiedzających jest większa niż 1-krotność,

ek stosowany jest wskaźnik.

Dodatkowy wskaźnik komunikacji reklamowej

ARTYKUŁ 68- (1) Ogłoszenie instytucji na portalu Codziennie co najmniej 3 różne ogłoszenia spośród opublikowanych ogłoszeń; Spośród sieci społecznościowych, które zostaną określone przez Instytucję, dodatkowy wskaźnik w wysokości 1/6 jest stosowany do tych, którzy współużytkują swoje własne konta określone przez Instytucję.

(2) Osoby, które chcą skorzystać z dodatkowego zastosowania wskaźnika, o którym mowa w akapicie pierwszym, muszą określić swoje konta w sieciach społecznościowych na stronie internetowej w sposób, który odwiedzający mogą łatwo zobaczyć na stronie głównej.

(3) W przypadku stwierdzenia z urzędu lub na podstawie skargi, że internetowe serwisy informacyjne korzystające z zastosowania dodatkowego wskaźnika zgodnie z ustępem pierwszym naruszają Decyzję Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zasad etyki prasy w art. Nr 195 w sprawie Organizacji Prasowej Instytucji Reklamy w treści ich kont w portalach społecznościowych Internetowe serwisy informacyjne nie mogą korzystać z przepisu akapitu pierwszego przez okres nieprzekraczający 49 miesięcy, decyzją Zarządu Głównego Dyrektorzy.

CZWARTA CZĘŚĆ

Dystrybucja i publikacja oficjalnych ogłoszeń

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Ogólne zasady

Zasady rozpowszechniania i publikowania oficjalnych komunikatów

ARTYKUŁ 69- (1) Oficjalne ogłoszenia są rozsyłane do gazet i internetowych serwisów informacyjnych, które mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń określonych przez Urząd, zgodnie z procedurami i zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z przepisami prawa, które nakładają obowiązek publikacji z oficjalnych komunikatów.

(2) Przy dystrybucji oficjalnych ogłoszeń spełniane są żądania zgodnie z podstawą prawną ogłoszeń.

(3) Oficjalne ogłoszenia; O ile nie zaznaczono inaczej, jest on publikowany w ogólnych wydaniach gazet i pokazywany na internetowych serwisach informacyjnych w całej Turcji.

(4) Oficjalne ogłoszenia są również publikowane za pośrednictwem tablicy cyfrowej Agencji, która jest umieszczana na stronie głównej internetowych serwisów informacyjnych oraz w widocznym miejscu.

Ekspozycja, układ i pomiar oficjalnych ogłoszeń

ARTYKUŁ 70- (1) Gazety lub strony internetowe z wiadomościami lub reklamy na portalu Procedury dotyczące układu i wymiarów ogłoszeń urzędowych przeznaczonych do publikacji należy przeprowadzić zgodnie z procedurami i zasadami określonymi w Cenniku Oficjalnych Ogłoszeń.

(2) Zgłoszenia sprzeczne z Cennikiem Oficjalnego Ogłoszenia nie są uwzględniane przy wystawianiu faktur.

(3) Sposób, w jaki oficjalne ogłoszenia będą wyświetlane w internetowych serwisach informacyjnych, w jakich obszarach iw jaki sposób będą publikowane, określa Zarząd. Cenę, krój pisma, wielkość, sposób pomiaru oraz inne warunki techniczne tych reklam określa Cennik Ogłoszeń Oficjalnych.

Miesięczny limit oficjalnych ogłoszeń

ARTYKUŁ 71- (1) Kwota miesięcznych ogłoszeń urzędowych jest miarą, która stanowi podstawę stawki, z jaką oficjalne ogłoszenia, które prawdopodobnie zostaną opublikowane w ciągu miesiąca w wydawnictwie lub miejscu emisji, zostaną rozesłane do każdej z gazet lub internetowych serwisów informacyjnych w tamtym miejscu.

(2) przy ustalaniu miesięcznego oficjalnego limitu ogłoszeń w gazetach; Pod uwagę brane są takie czynniki jak powierzchnia, liczba pracowników umysłowych, dzienna liczba rzeczywistych sprzedaży, sposób dystrybucji-sprzedaży, technika i miejsca druku oraz liczba publikacji w miesiącu.

(3) Przy ustalaniu miesięcznego oficjalnego limitu reklam internetowych serwisów informacyjnych; Pod uwagę brane są takie czynniki jak liczba pracowników opinii, liczba treści, liczba unikalnych odwiedzających, liczba odsłon, czas przebywania na stronie oraz udostępnianie oficjalnych ogłoszeń na kontach w mediach społecznościowych.

(4) Liczba ogłoszeń urzędowych i tabele dystrybucji dotyczące dystrybucji ogłoszeń urzędowych publikowanych między pierwszym a ostatnim dniem każdego miesiąca są udostępniane odpowiednim gazetom lub internetowym serwisom informacyjnym, w zależności od miejsca publikacji lub ilości, po finalizowanie transakcji na koniec miesiąca.

Określenie liczby wskaźników do zastosowania

ARTYKUŁ 72- (1) Liczby wskaźnika głównego, warunki i współczynniki wskaźnika dodatkowego, które określają miesięczny limit ogłoszeń urzędowych w dziennikach lub serwisach informacyjnych w Internecie, są uporządkowane w sekcji drugiej i trzeciej według miejsca publikacji lub kwoty.

(2) Całkowita liczba wskaźników, które należy zastosować; Wyznacza się go w wyniku przemnożenia liczby wskaźników głównych przez wskaźniki wskaźników dodatkowych i zsumowania znalezionej liczby z liczbą wskaźników głównych.

Oficjalny współczynnik ogłoszenia

ARTYKUŁ 73- (1) Współczynnik ogłoszeń urzędowych uzyskuje się dzieląc liczbę ogłoszeń urzędowych publikowanych w danym miesiącu w danym miejscu nadawczym lub kwotowym przez całkowitą liczbę wskaźników stosowanych do publikowanych w tym miejscu dzienników lub serwisów informacyjnych, które mają prawo opublikować.

Procedura ustalania miesięcznej oficjalnej kwoty

ARTYKUŁ 74- (1) Miesięczny limit ogłoszeń urzędowych w gazetach lub internetowych serwisach informacyjnych oblicza się, mnożąc całkowitą liczbę zastosowanych do nich wskaźników przez współczynnik ogłoszeń urzędowych obliczany na koniec każdego miesiąca.

konto kwotowe

ARTYKUŁ 75- (1) Jednomiesięczny oficjalny limit reklam w gazetach lub internetowych serwisach informacyjnych oblicza się na 30 dni. Za podstawę do obliczenia dziennego limitu gazet lub internetowych serwisów informacyjnych przyjmuje się jedną trzydziestą całkowitej liczby zastosowanych wskaźników. Jeżeli jednak jest to określone w oświadczeniu, które złożyli zgodnie z przepisami ustawy nr 5187, liczbę tę przyjmuje się jako 26 dla gazet, które nie ukazują się raz w tygodniu, właściwych dla tych dni.

(2) W przypadkach, gdy z jakiegokolwiek powodu oficjalne ogłoszenie jest wymagane na okres krótszy niż miesiąc, liczbę ogłoszeń urzędowych, które mają zostać opublikowane, określa się na podstawie dziennego limitu gazet lub internetowych serwisów informacyjnych.

(3) Oficjalne ogłoszenia publikowane przez gazety lub serwisy informacyjne w okresie krótszym lub dłuższym niż jeden miesiąc są odejmowane od ich limitu w następnym miesiącu lub dodawane do ich limitu.

(4) Gazety i serwisy informacyjne, które nie publikują oficjalnych ogłoszeń na czas lub powstrzymują się od ich publikowania, chyba że istnieje uzasadniony powód, nie mogą ubiegać się o te salda w kolejnych miesiącach, jeżeli nie publikują oficjalnych ogłoszeń w ilości odpowiadającej miesięcznemu limitowi oficjalnych ogłoszeń .

Wyjątek od stosowania kwot dla gazet

ARTYKUŁ 76- (1) przez okres 12 miesięcy wstecz od gazet powszechnych, które mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia;

a) Rzeczywista dzienna sprzedaż każdego numeru za pośrednictwem dealera wynosi nie mniej niż 25.000 3,00, a powierzchnia nie jest mniejsza niż XNUMX mXNUMX,

b) zatrudniania w swoich kadrach co najmniej 18-krotnie większej liczby pracowników umysłowych, proporcjonalnie do minimalnej liczby i obowiązków określonych dla Kategorii 19, których kwalifikacje określone są w art. 38 i 1 oraz które są ujęte w art. 2,

c) Bez uszczerbku dla postanowienia pierwszego akapitu artykułu 51, Zarząd jest upoważniony do wydania oddzielnej oficjalnej liczby ogłoszeń i tabeli dystrybucji dla gazet, niezależnie od miejsca wydawania, lub do zaprzestania tej praktyki dla gazet z ponad 50.000 XNUMX dziennych sprzedaży.

(2) Jeżeli rzeczywista dzienna sprzedaż gazety ujętej w tabeli, którą należy sporządzić zgodnie z akapitem pierwszym, wynosi mniej niż 50.000 XNUMX, dana gazeta jest uwzględniona w tabelach kwot i dystrybucji oficjalnego ogłoszenia o miejscu jej wydawania.

(3) Aby zostać uwzględnionym w tabeli, która ma zostać sporządzona zgodnie z akapitem pierwszym, gazety muszą przedłożyć Urzędowi podpisane wnioski. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli lub badania zostanie stwierdzone, że warunki są spełnione, gazety te są ujęte w przedmiotowej tabeli od następnego miesiąca.

Ogłoszenia do publikacji w serwisach informacyjnych w kategorii ogólnej

ARTYKUŁ 77- (1) Oficjalne ogłoszenia, które mają być publikowane w internetowych serwisach informacyjnych w kategorii Ogólne, są następujące:

a) 9 / 6 / 1932 Z akapitem (2004) akapitu czwartego art. 114 Prawa egzekucyjnego i upadłościowego z dnia i nr 2 oraz 166 th Ogłoszenia publikowane w ramach akapitu drugiego artykułu.

b) 4 / 1 / 1961 Ogłoszenia w zakresie art. 213 ust. 104 akapit pierwszy zdanie ostatnie art. 3 ustawy nr XNUMX – Prawo podatkowe

c) 8 / 9 / 1983 2886 ustawy o przetargach państwowych nr 17 z dn th Ogłoszenia publikowane zgodnie z ust. 2 akapitu pierwszego artykułu.

c) 4 / 11 / 1983 Ogłoszenia, które mają być publikowane w zakresie art. 2942 akapit czwarty ustawy o wywłaszczeniu z dnia 10 r.

d) 22 / 11 / 2001 Ogłoszenia dotyczące nieobecności, zniesienia tytułu i spraw rejestracyjnych, spraw spadkowych i spadkowych oraz nadzwyczajnego przedawnienia w art. 4721 dokonane w zakresie tureckiego kodeksu cywilnego z dnia 713 r.

e) 9 / 6 / 2004 Ogłoszenia w zakresie art. 5187 akapit trzeci Prawa prasowego z dnia 18 r.

f) 5 / 3 / 2020 7223 ustawy o bezpieczeństwie produktów i przepisach technicznych nr 16 z dn th Ogłoszenia w zakresie ustępu ósmego art.

(2) Zarząd jest upoważniony do ustanowienia oddzielnej liczby oficjalnych ogłoszeń i tabeli dystrybucji oficjalnych ogłoszeń, które mają być publikowane tylko w internetowych serwisach informacyjnych w kategorii ogólnej, niezależnie od liczby dokonanej zgodnie z granicami prowincji danego miejsca administracji lub wycofać wniosek, niezależnie od miejsca kontyngentu.

CZĘŚĆ PIĘĆ

Czasopisma do publikowania oficjalnych ogłoszeń

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Postanowienia ogólne

zakres

ARTYKUŁ 78- (1) Czasopisma, które mają jedynie prawo do publikowania ogłoszeń lub są w okresie oczekiwania na uzyskanie tego prawa, muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu. Ponadto przepisy części pierwszej stosuje się w zakresie, w jakim są one istotne.

zawartość

ARTYKUŁ 79- (1) W treści czasopism objętych zakresem niniejszej sekcji; Inne artykuły takie jak newsy, felietony, artykuły, komentarze, badania, wywiady, zdjęcia, fotografie, grafiki, karykatury itp. muszą być umieszczone.

CZĘŚĆ DRUGA

Warunki dotyczące gazet i czasopism

Czas czuwania

ARTYKUŁ 80- (1) Aby gazety i czasopisma nabywały prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, przynajmniej zgodnie z terminami publikacji, począwszy od żądania publikacji;

a) 1 z tych publikowanych raz w tygodniu lub częściej,

b) 15 z tych publikowanych co 9 dni,

c) 6 z tych publikowanych co miesiąc,

ç) 2 spośród tych, które ukazują się co 3 miesiące,

d) 3 z tych publikowanych kwartalnie,

numer podlegają obowiązkowi publikacji.

(2) Publikacja zakres Oficjalne ogłoszenia nie są publikowane w gazetach i czasopismach dłuższych niż 3 miesiące.

Specjalna sprawa

ARTYKUŁ 81- (1) Oficjalne ogłoszenia maksymalnie 2 numerów specjalnych można przekazać gazetom i czasopismom, które publikują numery specjalne w okresie oczekiwania.

Minimalny personel

ARTYKUŁ 82- (1) Obowiązkowe jest zatrudnienie co najmniej 1 odpowiedzialnego kierownika (kierownika redaktora) i 1 reportera na minimalnych stanowiskach pomysłodawcy gazet i czasopism.

Minimalna powierzchnia

ARTYKUŁ 83- (1) Powierzchnia gazet i czasopism musi wynosić co najmniej 1,40 metra kwadratowego.

Ciągłość w transmisji

ARTYKUŁ 84- (1) W oświadczeniu złożonym przez gazety i czasopisma zgodnie z ustawą nr 5187, w okresach muszą być opublikowane.

(2) Gazety i czasopisma, które mają prawo do publikowania ogłoszeń urzędowych i ukazują się co najmniej raz w miesiącu lub częściej, mogą łączyć 1 numery w ciągu tego samego roku, nie więcej jednak niż 2 raz.

Obowiązek dostawy

ARTYKUŁ 85- (1) Gazety i czasopisma, niezależnie od tego, czy zawierają reklamy, czy nie, muszą dostarczyć co najmniej 2 egzemplarze każdego numeru wraz z załącznikami do oddziałów Agencji, a strony tych numerów do Agencji w formacie plików określonym przez Agencję , przez İLANBIS. W przeciwnym razie zostaje skreślony z wykazu czasopism.

CZĘŚĆ TRZECIA

Warunki dotyczące witryn internetowych z wiadomościami

Czas czuwania

ARTYKUŁ 86- (1) Aby internetowe serwisy informacyjne uzyskały prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, okres oczekiwania, któremu będą podlegać od momentu złożenia wniosku o publikację, wynosi 30 dni.

Ciągłość w transmisji

ARTYKUŁ 87- (1) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do nieprzerwanego kontynuowania swoich emisji, z wyjątkiem siły wyższej i ograniczeń prawnych.

Minimalny personel

ARTYKUŁ 88- (1) Obowiązkowe jest zatrudnienie co najmniej 1 odpowiedzialnego kierownika (kierownika redaktora) i 1 reportera na minimalnych stanowiskach opiniotwórczych internetowych serwisów informacyjnych.

Minimalna zawartość

ARTYKUŁ 89- (1) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do publikowania co najmniej 30 treści każdego miesiąca.

(2) Obowiązkowe jest umieszczanie informacji o dacie i godzinie w wiadomościach i kolumnach w treści internetowych serwisów informacyjnych. Na internetowych witrynach z wiadomościami data i godzina pierwszej prezentacji treści oraz informacje o następnej aktualizacji są wskazywane w treści w sposób, który nie zmienia się za każdym razem, gdy uzyskuje się do niej dostęp.

Impressum i dane kontaktowe

ARTYKUŁ 90- (1) W internetowych serwisach informacyjnych obowiązkowe jest umieszczenie pod nagłówkiem komunikatu stopki redakcyjnej, do której użytkownicy mają dostęp bezpośrednio ze strony głównej. Pod tym tytułem; Jeżeli właścicielem publikacji jest osoba fizyczna, jeżeli jest to osoba prawna, osoba prawna, o ile występuje, nazwę handlową oraz przedstawiciela osoby prawnej, o ile istnieje, wydawcę, kierownika odpowiedzialnego (redaktora), miejsce zarządu, telefon kontaktowy, firmowy adres e-mail, adres i miejsce UETS. Wymagane jest podanie informacji o dostawcy.

(2) Internetowe serwisy informacyjne; W przypadku zmiany właściciela publikacji, przedstawiciela osoby prawnej, ewentualnego wydawcy, odpowiedzialnego kierownika (redaktora) i miejsca zarządzania, należy obowiązkowo zawiadomić o tym Instytucję podpisem najpóźniej pierwszego dnia roboczego i złożyć niezbędne zmiany w rubryce zawiadomienie tego samego dnia.

Obowiązek zachowania treści

ARTYKUŁ 91- (1) Internetowe serwisy informacyjne są zobowiązane do udostępniania treści, które przechowują, zgodnie z art. 5187 ustawy nr 10, na żądanie Urzędu, w celu umożliwienia przeglądu.

CZĘŚĆ SZÓSTA

Audyty i sprawozdania Komisji Kontroli

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Ogólne zasady

Postanowienia ogólne

ARTYKUŁ 92- (1) Gazeta lub internetowy serwis informacyjny, które mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń lub które zostały poddane okresowi oczekiwania w celu uzyskania tego prawa, są kontrolowane co najmniej raz na 2 lata.

(2) Przy ustalaniu dwuletniego okresu określonego w akapicie pierwszym dla gazet lub internetowych serwisów informacyjnych, które podlegały okresowi karencji, uwzględnia się ostatnią określoną datę rozpoczęcia okresu karencji dla danej gazety lub internetowego serwisu informacyjnego.

(3) Doraźne kontrole gazet i serwisów informacyjnych będących w okresie oczekiwania, na pisemny wniosek lub bezpośrednio według potrzeby; Kontrole na koniec okresu oczekiwania są również przeprowadzane na podstawie podpisanych wniosków gazet i internetowych serwisów informacyjnych.

(4) W celu zebrania informacji i dokumentów, które będą podstawą do ustalenia, czy gazety i serwisy informacyjne mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia, czy prawo to zostało naruszone lub czy prawo do publikowania ustało, komisje kontrolne są ustanowione, których zadaniem jest określenie sytuacji jedynie w razie potrzeby. Jeżeli okaże się to konieczne w wyniku sprzeciwu wobec przygotowywanych przez nich sprawozdań, komisje kontrolne mogą zostać powołane do składu członków, którzy nie brali udziału w poprzedniej komisji.

(5) Gazety, czasopisma lub internetowe serwisy informacyjne, które mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń lub które zostały poddane okresowi oczekiwania w celu uzyskania tego prawa, mogą również zostać poddane audytowi, jeśli zostanie to uznane za konieczne.

Identyfikacja kandydatów na członków dziennikarskich

ARTYKUŁ 93- (1) Kandydatów na dziennikarzy członków komisji rewizyjnych wybiera Zarząd w grudniu na okres 2 lat, spośród osób posiadających legitymację prasową opiniotwórcy i rekomendowanych przez Dyrektora Generalnego.

(2) Kandydaci, których uznano za niezdolnych do pełnienia funkcji, są zastępowani przez nowych, mianowanych zgodnie z tą samą procedurą.

(3) Osoby, które pełniły funkcje w komisjach kontrolnych w poprzednich latach, mogą ponownie ubiegać się o członkostwo. Przejście pracownika umysłowego na emeryturę nie zwalnia go z kandydowania na członka komisji rewizyjnej.

Ustanowienie i upoważnienie komisji kontrolnych

ARTYKUŁ 94- (1) Dyrekcja Generalna jest upoważniona do ustanowienia wystarczającej liczby komisji kontrolnych w celu zaspokojenia potrzeb oraz do tego, aby tablice te działały bez ograniczeń czasowych i miejscowych.

(2) Komisje kontrolne nadzorujące gazety lub internetowe serwisy informacyjne oraz nowe komisje kontrolne, które mają zostać utworzone w razie potrzeby, składają się z 1 urzędników instytucji, 1 przewodniczącego i 2 członka wyznaczonego przez dyrektora generalnego. W razie potrzeby 1 dziennikarz posiadający legitymację prasową może być włączony do tej komisji jako pracownik umysłowy.

Obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych

ARTYKUŁ 95- (1) Obowiązki komisji kontrolnych; Ma ona na celu sprawdzenie i ustalenie, czy periodyki związane z ogłoszeniami urzędowymi i reklamami wypełniają terminowo i całkowicie obowiązki i kwalifikacje nałożone niniejszym rozporządzeniem.

(2) Prace, do których wykonania upoważnione są tablice kontrolne w celu, o którym mowa w akapicie pierwszym główne Jest to w następujący sposób:

a) zbieranie informacji dotyczących personelu gazet, liczby druków, listy dystrybucyjnej do dealerów, liczby sprzedaży i zwrotów oraz, jeśli dotyczy, sprzedaży dokonanej w ramach prenumeraty podczas audytów; sprawdzanie prac i rejestrów drukarni, zakładów dystrybucyjnych oraz oddziałów i dystrybutorów punktów końcowych powiązanych z tymi zakładami oraz miejsc, w których sprzedawany jest papier; Aby kontrolować zawartość archiwum.

b) Internetowe serwisy informacyjne; Aby zbadać wszelkiego rodzaju informacje i dokumenty dotyczące personelu, dostawcy usług hostingowych, publikowanych przez nich treści oraz informacji o ruchu odwiedzających użytkowników.

c) Aby uzyskać informacje i dokumenty, których mogą potrzebować od oficjalnych instytucji i organizacji oraz osób fizycznych i prawnych, dotyczące przedmiotu nadzoru.

ç) Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju badań i badań w celu wykonywania obowiązków powierzonych im zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w razie potrzeby uzyskiwanie wszelkiego rodzaju informacji i dokumentów dotyczących audytu.

wydatki na audyt

ARTYKUŁ 96- (1) Tryb i zasady dotyczące diet dziennych i diet wypłacanych członkom komisji rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne.

(2) diety dzienne i podróżne członków komisji rewizyjnych mianowanych przy przeglądach czasopism;

a) W kontrolach przeprowadzanych z urzędu Urząd,

b) odpowiednich gazet lub portali informacyjnych w ramach kontroli przeprowadzanych na żądanie oraz w ramach kontroli pośrednich i końcowych,

przez Wypłacona.

(3) W przypadku zawiadomienia i reklamacji koszt kontroli pokrywa osoba składająca zawiadomienie i skargę przed kontrolą.

(4) W przypadku, gdy kontrola nie może zostać przeprowadzona lub trwa dłużej niż jeden dzień z winy gazety lub internetowych serwisów informacyjnych, różnicę w wydatkach pokrywa odpowiednia gazeta lub internetowe serwisy informacyjne.

(5) W przypadkach, gdy gazety lub internetowe serwisy informacyjne żądają audytu, Urząd zwraca się o zwrot kosztów audytu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zarejestrowania wniosku. Po wpłynięciu kosztów audytu na rachunek bankowy w ciągu 15 dni roboczych wskazanych w dyspozycji Komisji, audyt przeprowadzany jest w ciągu 15 dni roboczych.

(6) W przypadkach, gdy koszty audytu są pokrywane przez gazety lub internetowe serwisy informacyjne, biorąc pod uwagę, czy dana gazeta lub internetowy serwis informacyjny ma prawo je opublikować, czy też znajduje się w okresie oczekiwania, o okresie między końcem okres w pisemnym zleceniu zapłaty oraz termin zapłaty kwoty wydatku. Stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu.

Przeszkody w służbie

ARTYKUŁ 97- (1) Członkowie Komisji Rewizyjnej Dziennikarskiej nie mogą uczestniczyć w kontroli dzienników lub internetowych serwisów informacyjnych, z którymi są związani.

(2) tablica sterowania Jeżeli istnieje zarzut wrogości oparty na dokumentach między jej członkami a kontrolowanym czasopismem, Dyrekcja Generalna zleca ponowny audyt gazety lub internetowego serwisu informacyjnego, ustanawiając w razie potrzeby nową komisję kontrolną w ciągu 10 dni roboczych.

(3) W wyniku dochodzenia, które ma zostać przeprowadzone, odwołanie się do innych środków prawnych przeciwko gazetom lub internetowym serwisom informacyjnym, w przypadku gdy zarzut wrogości nie został uznany za zasadny, nie stanowi przeszkody do podjęcia działań zgodnie z art. Ustawa nr 195.

(4) Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być właściciele gazet lub internetowych serwisów informacyjnych, przedstawiciele osób prawnych, jeżeli tacy istnieją, oraz ich małżonkowie i powinowaci krewni i powinowaci do trzeciego stopnia.

Przejrzystość w kontrolach i audytach

ARTYKUŁ 98- (1) W celu umożliwienia przeprowadzania kontroli i inspekcji;

a) Gazety; miejsce administracji, budynki i obszary usługowe, w których działają, drukarnie, w których są drukowane, sprzedawcy, od których kupowany jest papier używany w procesie drukowania, dealerzy prowadzący działalność dystrybucyjną,

b) Internetowe serwisy informacyjne; siedziba administracji, budynki i tereny usługowe, w których działają,

jej Odpowiedzialny za utrzymywanie otwartego czasu.

Dostępność i dostarczanie dokumentów

ARTYKUŁ 99- (1) Gazety; Jest zobowiązany do przechowywania wszelkiego rodzaju dokumentów, takich jak listy przewozowe, faktury, umowy związane z drukarnią, w której są drukowane, sprzedawcami, u których papier jest kupowany, dealerami prowadzącymi działalność dystrybucyjną oraz osobami związanymi ze sprzedażą abonencką, oraz podjąć działania w celu zapewnienia dostarczenia tych dokumentów i informacji o dokumentach.

(2) Oprócz przechowywania wszelkiego rodzaju dokumentów, takich jak umowy i faktury, dotyczących dostawcy hostingu internetowych serwisów informacyjnych, konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia, że ​​te dokumenty i informacje dotyczące tych dokumentów zostaną dostarczone.

Badanie archiwum

ARTYKUŁ 100- (1) Na żądanie komisji kontrolnych, w celu umożliwienia kontroli;

a) Gazety muszą mieć przygotowane swoje zbiory z co najmniej ostatnich 2 lat i wydrukować wzory na każdej stronie 3 ostatnio wydanych numerów,

b) Internetowe serwisy informacyjne mają co najmniej 2 lata treści,

uległość musieć.

Sterowanie blokowaniem

ARTYKUŁ 101- (1) Zawiesza się prawo publikowania gazety lub internetowego serwisu informacyjnego, które utrudniają kontrole przeprowadzane przez komisje kontrolne. Nawet jeśli zostanie podjęta decyzja o odnowieniu prawa do publikacji w drodze audytu na wniosek odpowiedniej gazety lub internetowego serwisu informacyjnego, proces rekompensaty za okres zawieszenia prawa do publikacji nie będzie stosowany.

CZĘŚĆ DRUGA

Sprawozdania Rady Kontroli

Raporty tablicy kontrolnej i podpisywanie

ARTYKUŁ 102- (1) Dyrekcja Generalna jest upoważniona do określenia formy sprawozdań komisji kontrolnej zgodnie z celem i potrzebą audytu.

(2) Wszyscy członkowie Zarządu muszą być obecni na tej kontroli i podpisać protokół. W przypadku odmowy podpisania, członek lub członkowie wstrzymujący się zobowiązani są umieścić na protokole adnotację wyjaśniającą przyczyny odmowy. W przeciwnym razie zgłoszenie uważa się za nieważne.

(3) W takich przypadkach nowa komisja kontrolna, która ma zostać utworzona inna niż członek/członkowie odpowiedniej gazety lub internetowych serwisów informacyjnych, co powoduje uznanie powyższego sprawozdania za nieważne, zostanie poddana audytowi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych, a każdy członek/członkowie komisji kontrolnej, którzy przyczynią się do unieważnienia protokołu, zostaną poddani rewizji.Opłata za komisję rewizyjną nie jest wnoszona.

(4) W przypadku, gdy którykolwiek z członków ma usprawiedliwienie lub nie uczestniczy w zarządzie w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli, członka do udziału w zarządzie wybiera się należycie spośród kandydatów na członków.

(5) W protokołach komisji kontrolnych wyjaśniających wyniki kontroli, czy czasopisma odpowiadają kwalifikacjom określonym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i czy spełniają powierzone im zadania, stwierdza się jednoznacznie na podstawie dokumentów.

Transakcje i czasy trwania dla raportów

ARTYKUŁ 103- (1) Komisje kontrolne powołane przez Dyrektora Generalnego wystawiają protokoły z przydziału najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu audytu lub audytów i rejestrują je w dokumentach Zakładu, w załączniku do listu przewodniego sporządzonego przez prezydenta.

(2) Wyniki sprawozdań składanych w ten sposób do Agencji są przedkładane Dyrekcji Generalnej po przeprowadzeniu niezbędnych badań najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do Dyrekcji Kontroli.

(3) W przypadku wahania Dyrekcja Generalna może zażądać dodatkowego sprawozdania lub podjąć decyzję w sprawie sytuacji, oceniając ją zgodnie z kwestiami, które ma ustalić. Organ Dyrekcji Generalnej przekazuje wyżej wymienione sprawozdania do Dyrekcji Ogłoszeń lub Dyrekcji Kontroli, w zależności od ich zainteresowania, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.

(4) Transakcje dotyczące raportów przekazanych przez Dyrekcję Generalną są realizowane najpóźniej w ciągu 15 dni roboczych.

(5) Na żądanie egzemplarz raportu może zostać przekazany periodykowi nadzorowanemu przez Dyrekcję Generalną.

Sprzeciw wobec raportów

ARTYKUŁ 104- (1) Gazety lub strony internetowe z wiadomościami przez tablice kontrolne;

a) jego formowania pod względem proceduralnym,

b) treść przygotowywanych przez siebie raportów,

c) Decyzje, które mają zostać podjęte na podstawie ich sprawozdań,

przeciwko Zgłoszone zastrzeżenia rozstrzygane są w trybie określonym w przepisach niniejszego Regulaminu w sprawie tablic kontrolnych.

Rozstrzyganie zastrzeżeń

ARTYKUŁ 105- (1) W przypadku sprzeciwu wobec treści sprawozdań komisji kontrolnej Dyrekcja Generalna może w ciągu 20 dni zlecić innej komisji kontrolnej ponowne zbadanie gazety lub internetowego serwisu informacyjnego w ramach sprzeciwu wobec decyzji podjętych na podstawie sprawozdań komisji kontrolnych.

(2) Zastrzeżenia do decyzji podjętych w sprawie sporządzonych sprawozdań i sprawozdań z kontroli komisji kontrolnych przewidzianych do utworzenia przez Zarząd są rozpatrywane i rozstrzygane przez Zarząd. Na żądanie Rada Dyrektorów wysłuchuje również właściciela gazety lub internetowego serwisu informacyjnego, jeśli uzna to za konieczne.

Powiadomienie właściwych organów

ARTYKUŁ 106- (1) O stwierdzonych przez Dyrekcję Generalną instytucji korupcjach podczas wykonywania zadania powiadamia się właściwe organy.

SEKCJA SIÓDMA

Decyzje w sprawie wykonania niniejszego rozporządzenia

ROZDZIAŁ PIERWSZY

Ogólne zasady

Przepisy ogólne dotyczące decyzji

ARTYKUŁ 107- (1) Zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia; Prawo do publikowania lub comiesięcznego oficjalnego ogłaszania transakcji kwotowych jest ustalane i ustalane w wyniku badania, badania i badania różnych sprawozdań z kontroli lub kontroli lub zapisów İLANBIS.

(2) Fakt, że naruszenie ustawodawstwa nie mogło zostać wykryte z wyprzedzeniem i na czas, nie wyklucza działań i sankcji w tym zakresie.

(3) Kompensację stosuje się do oficjalnych ogłoszeń publikowanych przez gazety lub internetowe serwisy informacyjne w okresie naruszenia przepisów.

(4) W przypadku stwierdzenia, że ​​gazeta lub internetowe serwisy informacyjne nadal naruszają przepisy prawa podczas kontroli, o których mowa w ust. XNUMX, zawiesza się prawo odpowiedniej publikacji do publikowania oficjalnych ogłoszeń.

(5) Fakt, że wobec gazet lub internetowych serwisów informacyjnych zastosowano proces odliczenia z powodu naruszenia przepisów prawa, nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu sankcji zgodnie z art. 195 ustawy nr 49.

(6) Kopie decyzji podjętych w odniesieniu do gazety lub internetowych serwisów informacyjnych dotyczących naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia wraz z dokumentami, na których są one oparte, są przedkładane Radzie Dyrektorów w celu podjęcia działań zgodnie z art. 195 ustawy nr 49. Po uprawomocnieniu się decyzji Zarządu, sankcja polegająca na ucinaniu oficjalnych ogłoszeń i reklam jest stosowana zgodnie z ustalonym okresem.

(7) Przepisu art. 195 ustawy nr 49 nie stosuje się do gazety lub internetowego serwisu informacyjnego, które we właściwym czasie informują o naruszeniu przepisów ustawy.

(8) Decyzje podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia są przesyłane do gazety lub internetowego serwisu informacyjnego w ciągu 7 dni roboczych.

(9) Obowiązek i uprawnienia do rozpatrywania i podejmowania decyzji w sprawie wszelkiego rodzaju wniosków, w tym osób trzecich, dotyczących ogłoszeń urzędowych należy do Dyrekcji Generalnej. W przypadku sporu organem rozstrzygającym jest Rada Dyrektorów.

(10) Przeciwko decyzjom Zarządu sprzeciw można wnieść do Walnego Zgromadzenia tylko w przypadkach wymagających decyzji co do zasady i najpóźniej w ciągu 30 dni. Zgłoszone zastrzeżenia nie wstrzymują wykonania.

CZĘŚĆ DRUGA

Decyzje Centrali

Treść decyzji Dyrekcji Generalnej

ARTYKUŁ 108- (1) w decyzjach;

a) sposób ustalenia naruszenia lub nowych przesłanek,

b) ustalenia, na których oparte są decyzje,

c) Czas trwania naruszenia, jeśli takie miało miejsce,

ç) Okres i ewentualną kwotę kompensaty lub rekompensaty,

d) w przypadku wykrycia, data wznowienia prawa do publikacji,

e) w jaki sposób i do jakiego organu lub organu można się odwołać od decyzji,

yer dostaje.

Przedłużenie i zakończenie okresu oczekiwania

ARTYKUŁ 109- (1) W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków określonych przez Walne Zgromadzenie w okresie oczekiwania, okres oczekiwania przedłuża się o liczbę dni, w których naruszenia miały miejsce.

(2) Data zakończenia okresu oczekiwania jest ustalana w wyniku kontroli przeprowadzonej na pisemny wniosek gazet lub internetowych serwisów informacyjnych i po opłaceniu kosztów kontroli na koniec okresu oczekiwania.

(3) Po zakończeniu okresu oczekiwania, jeżeli spełnione są warunki określone przez Walne Zgromadzenie, okres oczekiwania zostaje zakończony.

(4) W przypadku gdy gazeta lub serwisy informacyjne wystąpią z wnioskiem po przekroczeniu 15-miesięcznego okresu określonego dla wniosku o kontrolę lub badanie zgodnie z art. 3, nowy okres oczekiwania ustala się, dodając czas, który upłynął, do okresu oczekiwania.

Zawieszenie prawa do publikacji

ARTYKUŁ 110- (1) Żadne oficjalne ogłoszenie nie jest publikowane w gazecie lub na internetowym portalu informacyjnym, których prawo do publikowania zostało zawieszone, dopóki naruszenia nie zostaną usunięte i prawo to nie zostanie przywrócone.

(2) Okres zawieszenia prawa publikacji określa się jako liczbę dni od początku naruszenia powodującego zawieszenie do ustania naruszenia.

Przywrócenie prawa do publikacji

ARTYKUŁ 111- (1) Na podstawie podpisanych wniosków gazet lub internetowych serwisów informacyjnych sprawdza się, czy naruszenia, które spowodowały zawieszenie praw wydawniczych, zostały usunięte.

(2) W razie potrzeby może zostać powołana komisja kontrolna w zakresie prawa do publikacji i może zostać podjęta decyzja o przeprowadzeniu kontroli. W takim przypadku gazeta lub internetowy serwis informacyjny pokrywają koszty audytu od chwili zawiadomienia o decyzji o przeprowadzeniu audytu. th obowiązany zapłacić zgodnie z art.

(3) Jeżeli zostanie ustalone, że naruszenie, które spowodowało zawieszenie prawa do publikowania, zostało usunięte po ustaleniu z urzędu lub zbadaniu, o którym mowa w ust. obowiązuje od tej daty.

(4) Data podpisanego wniosku, o której mowa w pierwszym akapicie, to data wpisania pisma zawierającego wniosek do akt instytucji.

Procedury potrąceń i odszkodowań

ARTYKUŁ 112- (1) Odlicza się kwotę odpowiadającą oficjalnym ogłoszeniom opublikowanym przez gazetę lub internetowe serwisy informacyjne w okresie naruszenia przepisów oraz odszkodowanie za oficjalne ogłoszenia, do których mają prawa, ale nie mogą publikować.

(2) Transakcje kompensacyjne i kompensacyjne są zawierane w kolejnych miesiącach ponad połowę miesięcznego oficjalnego ogłoszenia odpowiedniej publikacji w dniu podjęcia decyzji w sprawie tych transakcji, aby zapobiec wiktymizacji gazet i internetowych serwisów informacyjnych. Jeżeli jednak kwota potrącenia lub rekompensaty przekroczy 3-krotność miesięcznego limitu ogłoszeń w dacie decyzji o wydaniu tej publikacji, potrącenie lub rekompensata dotyczy całej kwoty ogłoszeń w dacie decyzji. Ponadto, jeśli proces odliczenia dla internetowych serwisów informacyjnych w Kategorii ogólnej wynika z naruszenia warunków Kategorii ogólnej, jest to w ramach kwoty ogólnej, w przeciwnym razie w prowincji. na podstawie stosowane w ramach kontyngentu.

(3) Wnioski o potrącenia i odszkodowania są realizowane po uprawomocnieniu się decyzji, na których są oparte.

(4) W przypadku, gdy istnieje tylko jedna gazeta lub serwis informacyjny, który ma prawo publikować w publikacji lub miejscu, transakcje dotyczące odliczenia;

a) opublikowanie w innych gazetach wydawanych w centrum miasta obwieszczenia służbowego równego kwocie potrącenia dla gazet dzielnicowych,

b) w gazetach i serwisach informacyjnych publikowanych w centrum miasta oficjalny komunikat jest przerywany na czas trwania naruszenia,

kształcie Stosowane.

Wygaśnięcie prawa do publikacji

ARTYKUŁ 113- (1) W zakresie niniejszego rozporządzenia;

a) Gazeta lub serwisy internetowe, których prawo do publikacji nie zostanie wznowione w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o zawieszeniu prawa do publikacji,

b) Gazety, których wydawanie zostało zawieszone na dłużej niż 1 miesięcy w ciągu roku przez uprawnione na podstawie przepisów prawa organy oraz internetowe serwisy informacyjne, do których dostęp jest blokowany,

c) Gazety, które przerywają publikację na dłużej niż 3 dni, jeden po drugim lub z przerwami, w roku kalendarzowym, z wyjątkiem ramadanu i Id-al-Adha,

ç) Internetowe serwisy informacyjne, których treść nie jest dostępna przez więcej niż 7 kolejnych dni lub z przerwami w ciągu roku kalendarzowego z powodu ich winy lub sprostowania,

d) dzienników związanych z publikacją ogłoszeń urzędowych, które nie dostarczają do Zakładu drukowanego egzemplarza numeru 10 w ciągu roku kalendarzowego,

e) Gazety niedzienne związane z publikacją ogłoszeń urzędowych, które nie dostarczają do Zakładu drukowanego egzemplarza numeru 5 w ciągu roku kalendarzowego,

f) Gazety lub czasopisma, których egzemplarze drukowane i elektroniczne są dostarczane do Zakładu są nierealne i wprowadzają w błąd lub numery, które nie ukazują się tego samego dnia, są publikowane później,

g) Nazwa lub nazwy domen 26 th gazety lub serwisy internetowe, które zmieniają je z naruszeniem procedur i zasad określonych w artykule,

ğ) Gazety lub serwisy internetowe, które uniemożliwiają kontrolę tablic kontrolnych w przypadkach, gdy akt zablokowania prowadzi do skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

h) Czasopisma, które wstrzymują publikację lub łączą 2 numery więcej niż raz w tym samym roku kalendarzowym lub gromadzą więcej niż jeden numer w jednym numerze,

ı) Transakcje przeprowadzone przed Instytucją lub złożone oświadczenia i dokumenty 26 / 9 / 2004 Czasopisma stanowiące przestępstwo w rozumieniu tureckiego kodeksu karnego nr 5237 i szczególnych ustaw karnych,

i) Czasopism, które zawiadamiają Urząd o zrzeczeniu się prawa do wydawania,

j) serwisów informacyjnych w przypadku wykrycia naruszenia art. 63,

oficjalny Prawo do zamieszczania ogłoszeń i ogłoszeń wygasa.

Wyjątki od prawa do publikacji sankcji

ARTYKUŁ 114- (1) Przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego rozporządzenia w tureckim kodeksie karnym nr 5237, ze względu na treść czasopisma związanego z publikacją oficjalnych ogłoszeń lub działań uprzywilejowanych osób fizycznych lub prawnych, większość ich wspólników lub przedstawiciel osoby prawnej, jeśli istnieje, lub 12 / 4 / 1991 W przypadku wszczęcia postępowania karnego w związku z przestępstwami z zakresu Ustawy antyterrorystycznej Nr 3713 z poz. ustawa nr 195, na wniosek Dyrekcji Generalnej, zostaje zakończona. Podjęcie działań na podstawie niniejszego ustępu nie stanowi przeszkody w ponownym przetwarzaniu. Zgodnie z wynikiem wniesionego pozwu postanawia się pozbawienie prawa do sporządzania, rozliczania lub publikowania oficjalnych ogłoszeń i reklam zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.

(2) W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko którejkolwiek z osób zadeklarowanych w personelu pracowników umysłowych w zakresie przestępstw określonych w akapicie pierwszym, taka osoba lub osoby, po pisemnym powiadomieniu Zakładu, zostać usunięty z minimalnego personelu w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia periodyku adresata pisemnego zawiadomienia. W przeciwnym razie prawo do wydawania odpowiedniego periodyku ulega zawieszeniu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Sprzeciw wobec decyzji Dyrekcji Generalnej

ARTYKUŁ 115- (1) Gazeta lub internetowy serwis informacyjny, do którego została doręczona decyzja Dyrekcji Generalnej, może odwołać się do Zarządu w ciągu 10 dni roboczych. Przy obliczaniu okresu przyjmuje się datę wpływu pisma sprzeciwu do ewidencji Zakładu.

(2) Jeżeli Rada Dyrektorów uzna sprzeciw za uzasadniony, akta są przesyłane do Dyrekcji Generalnej w celu podjęcia niezbędnych działań.

(3) W przypadku braku sprzeciwu wobec decyzji Dyrekcji Generalnej lub braku sprzeciwu w odpowiednim czasie lub ostatecznego sprzeciwu nie zostanie zaakceptowany przez Zarząd, decyzja staje się ostateczna.

(4) Gazety lub serwisy informacyjne są zobowiązane do zgłaszania sprzeciwu wobec decyzji podjętych przeciwko nim, z osobnymi artykułami dla każdej decyzji Dyrekcji Generalnej.

(5) Terminy określone w niniejszym artykule liczą się od pierwszego dnia roboczego następującego po powiadomieniu o decyzji.

Osiem sekcji

Postanowienia różne i końcowe

Stawka prowizji instytucji

ARTYKUŁ 116- (1) Stawka prowizji, która ma zastosowanie do ogłoszeń i ogłoszeń urzędowych oraz ogłoszeń i reklam specjalnych, wynosi 15%.

Pośrednia rola gubernatorów

ARTYKUŁ 117- (1) Transakcje dotyczące ogłoszeń urzędowych w miejscach wyłączonych spod jurysdykcji Urzędu decyzją Walnego Zgromadzenia przeprowadzają starostwa, stosując odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia.

Uchylone rozporządzenie

ARTYKUŁ 118- (1) 5 / 10 / 2016 Uchylone zostały ogłoszenia i ogłoszenia urzędowe publikowane w Dzienniku Urzędowym z dnia 29848 oraz rozporządzenie w sprawie ich wydawania przez czasopisma.

Wyjątek drużyny

ARTYKUŁ TYMCZASOWY 1- (1) 20 niniejszego Regulaminu th przepis ustępu drugiego artykułu, w zakresie małżonków 1 / 1 / 2023 Nie dotyczy pracowników opiniotwórczych, którzy zostali powiadomieni przez Instytucję za pośrednictwem İLANBİS przed datą.

prawo do publikacji

ARTYKUŁ TYMCZASOWY 2- (1) Jeżeli gazety, które mają prawo do publikowania ogłoszeń urzędowych, nie spełniają przepisów niniejszego rozporządzenia, ich prawo do publikowania zostaje zawieszone.

Przepisy przejściowe

ARTYKUŁ TYMCZASOWY 3- (1) Do czasu wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia stosuje się nadal odpowiednie przepisy rozporządzenia, które zostało uchylone na mocy art. 118.

Przepisy przejściowe dotyczące serwisów informacyjnych gazet publikujących oficjalne ogłoszenia

ARTYKUŁ TYMCZASOWY 4- (1) internetowe serwisy informacyjne zgłoszone Urzędowi przez dzienniki, które mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia przed publikacją niniejszego rozporządzenia, 31 / 3 / 2023 O ile spełnią przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące ogólnych i internetowych serwisów informacyjnych, z wyłączeniem wymogu minimalnego ruchu, będą mogli korzystać z oficjalnych ogłoszeń publikowanych w internetowych serwisach informacyjnych po 1 r. zgodnie z limitem miejsc , bez okresu oczekiwania. Jednakże, 30 / 9 / 2023 Prawo do publikowania oficjalnych reklam internetowych serwisów informacyjnych, które nie spełniają wymogu minimalnego ruchu od dnia

(2) Zgodnie z przepisem ustępu pierwszego, 6-miesięcznego terminu dotyczącego dodatkowego wskaźnika nie stosuje się do internetowych serwisów informacyjnych, które uzyskały prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń.

(3) Internetowe serwisy informacyjne, które zgodnie z ustępem pierwszym mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, tracą prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, jeżeli własność transmisji i ich prawa do publikowania oficjalnych ogłoszeń zostaną przeniesione w ciągu 2 lat lub ich nazwy domen zostaną zmienione.

(4) internetowe serwisy informacyjne zgłoszone Urzędowi przez dzienniki, które mają prawo publikować oficjalne ogłoszenia przed publikacją niniejszego rozporządzenia, 31 / 3 / 2023 Pod warunkiem, że złożą podpisany wniosek do dnia oficjalnego ogłoszenia, są umieszczani w dziale wykazu czasopism dotyczącym tylko serwisów informacyjnych, w których można zamieszczać oficjalne ogłoszenia, bez okresu karencji.

Przepisy przejściowe dotyczące serwisów informacyjnych gazet, które podlegają okresowi karencji w celu uzyskania prawa do publikacji oficjalnych ogłoszeń.

ARTYKUŁ TYMCZASOWY 5- (1) Internetowe serwisy informacyjne zgłoszone Urzędowi przed dniem publikacji niniejszego rozporządzenia przez dzienniki, które podlegają okresowi oczekiwania na uzyskanie prawa do publikowania oficjalnych ogłoszeń, należy złożyć wraz z podpisanym wnioskiem, w terminie 60 dni najpóźniej od dnia doręczenia decyzji, że gazeta zakończyła okres oczekiwania i uzyskała prawo do publikowania ogłoszeń urzędowych, pod warunkiem pełnego wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących internetowych serwisów informacyjnych, będą korzystać z oficjalne ogłoszenia publikowane w internetowych serwisach informacyjnych zgodnie z ich przydziałem miejsc bez okresu oczekiwania.

(2) Internetowe serwisy informacyjne, które zgodnie z ustępem pierwszym mają prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, tracą prawo do publikowania oficjalnych ogłoszeń, jeżeli własność transmisji i ich prawa do publikowania oficjalnych ogłoszeń zostaną przeniesione w ciągu 2 lat lub ich nazwy domen zostaną zmienione.

Przepisy przejściowe dotyczące serwisów informacyjnych gazet i czasopism publikujących oficjalne ogłoszenia

ARTYKUŁ TYMCZASOWY 6- (1) Internetowe serwisy informacyjne należące do gazet i czasopism, które mają prawo do zamieszczania oficjalnych ogłoszeń, 31 / 3 / 2023 Pod warunkiem wypełnienia przepisów niniejszego rozporządzenia w internetowych serwisach informacyjnych, które emitują wyłącznie oficjalne ogłoszenia, pod warunkiem złożenia podpisanego wniosku do dnia złożenia wniosku, zostaną umieszczeni w dziale wykazu periodyków dopuszczających wyłącznie oficjalne ogłoszenia po 1 bez okresu karencji.

siła

ARTYKUŁ 119- (1) Niniejsze rozporządzenie;

a) Pierwsza część pierwszej części, 20, 26, 31, 94, 118, 119 i 120 th z tymczasowym artykułem 1, tymczasowym artykułem 3, tymczasowym artykułem 4 i tymczasowym artykułem 6 th w dniu publikacji artykułu,

b) punkt (a) drugiego akapitu artykułu 29 1 / 7 / 2023 na,

c) Artykuł 28 1 / 1 / 2024 na,

ç) Jeżeli są inne postanowienia 1 / 4 / 2023 na,

siła wprowadzić wypoczynek.

wykonawczy

ARTYKUŁ 120- (1) Przepisy niniejszego Regulaminu wykonuje Dyrektor Generalny Prasowej Instytucji Reklamy.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZMIANY ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZAKUPU I ROZPOWSZECHNIANIA OGŁOSZEŃ URZĘDOWYCH I REKLAM W ŚRODOWISKU ELEKTRONICZNYM

ARTYKUŁ 1- Podpunkty (b), (f) i (ğ) pierwszego akapitu art. 12 rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpowszechniania drogą elektroniczną ogłoszeń i ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 1 r. pod numerem 2017 zostały zmienione następująco.

„b) İLANBİS (System informacji o ogłoszeniach): system informacyjny, w którym oficjalne ogłoszenia i reklamy są odbierane drogą elektroniczną od reklamodawców, ich dystrybucja do czasopism oraz procedury dotyczące kwalifikacji i obowiązków nałożonych na czasopisma przez Zgromadzenie Ogólne instytucja,

„f) Czasopisma: Gazety, czasopisma i serwisy informacyjne związane z publikacją oficjalnych ogłoszeń i reklam,”

„ğ) Instrukcja wydawnicza: Interfejs ILANBIS, w którym znajdują się informacje dotyczące publikacji ogłoszeń i reklam innych niż zakres ogłoszeń urzędowych oraz nazwa, numer i artykuł ustawy, dekretu Prezydenta RP oraz rozporządzenie określające ich publikację, gdzie i ile razy oraz zgodnie z jakim ustawodawstwem przetwarzane są oficjalne komunikaty kierowane do Urzędu”,

ARTYKUŁ 2- Wyrażenie „w załączniku 7” w art. 2 akapit pierwszy tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „w załączniku 2 i załączniku 3”, a wyrażenie „uwzględniając jego instrukcje” jako „zgodnie z jego instrukcjami” .

ARTYKUŁ 3- Wyrażenie „określa Rada Ministrów” w art. 8 akapit pierwszy tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „określone decyzją Prezydenta”.

ARTYKUŁ 4- Drugi i trzeci akapit art. 12 tego samego rozporządzenia zostały zmienione w następujący sposób.

„(2) Oficjalne ogłoszenia wysyłane za pośrednictwem İLANBIS muszą być wyświetlane w ogólnych wydaniach gazet i na internetowych serwisach informacyjnych w całej Turcji, chyba że określono inaczej.

(3) Czasopisma muszą terminowo publikować oficjalne ogłoszenia. Odpowiedzialność za oficjalne ogłoszenia i reklamy, które nie są publikowane na czas, oraz oficjalne ogłoszenia, które nie są publikowane w wydaniach ogólnych lub nie są pokazywane w całej Turcji, spoczywa na odpowiednim czasopiśmie.

ARTYKUŁ 5- W art. 13 akapity drugi i czwarty tego samego rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany.

„(2) Prywatne ogłoszenia i reklamy, inne niż oficjalne ogłoszenia i reklamy, za które odpowiada Agencja, są publikowane w dziennikach, czasopismach lub serwisach informacyjnych w wykazie czasopism na stronie internetowej Agencji, zgodnie z życzeniem reklamodawców”.

„(4) Mimo że jest to oficjalne ogłoszenie, jeżeli reklamodawcy preferują gazetę lub portal informacyjny, stronę, kolumnę lub lokalizację albo żądają specjalnego składu, układu i grafiki, w aktualnej Taryfie Cenowej Ogłoszeń Oficjalnych ustalanej przez Prezydenta RP , stosuje się Taryfy Ogłoszeń Specjalnych i Reklam określone w akapicie trzecim, pod warunkiem że nie są niższe od określonej ceny jednostkowej lub centymetrowej.”

ARTYKUŁ 6- Wyrażenie „procesy przygotowania do druku i drukowania” w art. 14 akapit trzeci tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „drukowanie lub przygotowanie do publikacji i te procesy”.

ARTYKUŁ 7- Wyrażenie „Przez Radę Ministrów” w art. 16 ust. zmieniono na „Regulamin Oficjalnych Ogłoszeń i Reklam”.

ARTYKUŁ 8- Załącznik-1 i załącznik-2 do tego samego regulaminu zostały zmienione zgodnie z załącznikiem oraz dodano załącznik-3 do tego samego regulaminu.

ARTYKUŁ 9- Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 r.

ARTYKUŁ 10- Postanowienia niniejszego Regulaminu wykonuje Dyrektor Generalny Prasowej Instytucji Reklamy.

Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie otrzymywania i rozpowszechniania ogłoszeń urzędowych i reklam w środowisku elektronicznym

ARTYKUŁ 1- Podpunkty (b), (f) i (ğ) pierwszego akapitu art. 12 rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpowszechniania drogą elektroniczną ogłoszeń i ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym z dnia 1 r. pod numerem 2017 zostały zmienione następująco.

„b) İLANBİS (System informacji o ogłoszeniach): system informacyjny, w którym oficjalne ogłoszenia i reklamy są odbierane drogą elektroniczną od reklamodawców, ich dystrybucja do czasopism oraz procedury dotyczące kwalifikacji i obowiązków nałożonych na czasopisma przez Zgromadzenie Ogólne instytucja,

„f) Czasopisma: Gazety, czasopisma i serwisy informacyjne związane z publikacją oficjalnych ogłoszeń i reklam,”

„ğ) Instrukcja wydawnicza: Interfejs ILANBIS, w którym znajdują się informacje dotyczące publikacji ogłoszeń i reklam innych niż zakres ogłoszeń urzędowych oraz nazwa, numer i artykuł ustawy, dekretu Prezydenta RP oraz rozporządzenie określające ich publikację, gdzie i ile razy oraz zgodnie z jakim ustawodawstwem przetwarzane są oficjalne komunikaty kierowane do Urzędu”,

ARTYKUŁ 2- Wyrażenie „w załączniku 7” w art. 2 akapit pierwszy tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „w załączniku 2 i załączniku 3”, a wyrażenie „uwzględniając jego instrukcje” jako „zgodnie z jego instrukcjami” .

ARTYKUŁ 3- Wyrażenie „określa Rada Ministrów” w art. 8 akapit pierwszy tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „określone decyzją Prezydenta”.

ARTYKUŁ 4- Drugi i trzeci akapit art. 12 tego samego rozporządzenia zostały zmienione w następujący sposób.

„(2) Oficjalne ogłoszenia wysyłane za pośrednictwem İLANBIS muszą być wyświetlane w ogólnych wydaniach gazet i na internetowych serwisach informacyjnych w całej Turcji, chyba że określono inaczej.

(3) Czasopisma muszą terminowo publikować oficjalne ogłoszenia. Odpowiedzialność za oficjalne ogłoszenia i reklamy, które nie są publikowane na czas, oraz oficjalne ogłoszenia, które nie są publikowane w wydaniach ogólnych lub nie są pokazywane w całej Turcji, spoczywa na odpowiednim czasopiśmie.

ARTYKUŁ 5- W art. 13 akapity drugi i czwarty tego samego rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany.

„(2) Prywatne ogłoszenia i reklamy, inne niż oficjalne ogłoszenia i reklamy, za które odpowiada Agencja, są publikowane w dziennikach, czasopismach lub serwisach informacyjnych w wykazie czasopism na stronie internetowej Agencji, zgodnie z życzeniem reklamodawców”.

„(4) Mimo że jest to oficjalne ogłoszenie, jeżeli reklamodawcy preferują gazetę lub portal informacyjny, stronę, kolumnę lub lokalizację albo żądają specjalnego składu, układu i grafiki, w aktualnej Taryfie Cenowej Ogłoszeń Oficjalnych ustalanej przez Prezydenta RP , stosuje się Taryfy Ogłoszeń Specjalnych i Reklam określone w akapicie trzecim, pod warunkiem że nie są niższe od określonej ceny jednostkowej lub centymetrowej.”

ARTYKUŁ 6- Wyrażenie „procesy przygotowania do druku i drukowania” w art. 14 akapit trzeci tego samego rozporządzenia zostało zmienione na „drukowanie lub przygotowanie do publikacji i te procesy”.

ARTYKUŁ 7- Wyrażenie „Przez Radę Ministrów” w art. 16 ust. zmieniono na „Regulamin Oficjalnych Ogłoszeń i Reklam”.

ARTYKUŁ 8- Załącznik-1 i załącznik-2 do tego samego regulaminu zostały zmienione zgodnie z załącznikiem oraz dodano załącznik-3 do tego samego regulaminu.

ARTYKUŁ 9- Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 r.

ARTYKUŁ 10- Postanowienia niniejszego Regulaminu wykonuje Dyrektor Generalny Prasowej Instytucji Reklamy.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*