Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudni 6 osób

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich
Ombudsman Institution

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest instytucją konstytucyjną wymienioną w art. 74 naszej Konstytucji. Zgodnie z art. 6328 ustawy nr 5 „Instytucja, na podstawie skargi dotyczącej funkcjonowania administracji; Ma za zadanie badać, badać i przedstawiać administracji sugestie w zakresie przestrzegania prawa i słuszności, w rozumieniu sprawiedliwości opartej na prawach człowieka.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Nasza instytucja prowadzi swoją działalność od 2013 roku jako mechanizm kontrolny afiliowany przy Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji, działając jako rzecznik ludu i kierując administracją w podejmowanych przez nią decyzjach, kierując się zasadą zapewnienia praworządności, ustanowienia zasad dobrego gospodarowania, rozumienia odpowiedzialności wobec społeczeństwa i na zasadach słuszności. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, która wyznaje zasadę „Niech żyją ludzie, aby żyło Państwo” z przekonaniem, że „Najlepszy z ludzi to ten, który przynosi ludziom najwięcej pożytku”; Stara się przyczynić do poprawy jakości obsługi administracji, rozwoju praw człowieka, ustanowienia rządów prawa, szerzenia kultury dochodzenia praw oraz kształtowania przejrzystej, odpowiedzialnej, zorientowanej na ludzi administracja.

Zakontraktowany personel informatyczny w jednostkach wielkoskalowego przetwarzania informacji instytucji i organizacji publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym z dnia 375 i numer 6, z dodatkowym art. 31 dekretu z mocą ustawy nr 12, do zatrudnienia w naszej instytucji .
Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia w sprawie zasad i trybu zatrudnienia, 2022% (siedemdziesiąt) punktów KPSSP3 uzyskanych z Publicznego Egzaminu Doboru Kadr przeprowadzonego w 70 r. (Wynik KPSS kandydata, który nie uzyskał wyniku KPSS lub nie niezłożenie dokumentu traktowane jest jako 70 (siedemdziesiąt)) z YDS lub ekwiwalentem Na podstawie sumy 30 procent (trzydziestu) punktów, których równoważność zostanie zaakceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego (punktacja z języka obcego zostanie obliczona jako 0 ( zero) dla tych, którzy nie przedstawią YDS lub równoważnego wyniku), zaczynając od najwyższego wyniku, wśród kandydatów 10 (dziesięć) razy więcej niż zakontraktowane stanowisko personelu IT. 6 (sześć) zakontraktowanych pracowników IT zostanie zatrudnionych zgodnie z kolejnością sukcesów egzaminu ustnego, który ma odbyć się w naszej placówce.

WARUNKI STOSOWANIA

a) mieć warunki ogólne opisane w art. 48 ustawy o służbie cywilnej,

b) Nawet jeśli minęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, defraudacja, wymuszenie, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszustwo Nie być skazanym za upadłość, zmowę przetargową, fałszerstwo wykonania prania wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu,

c) nieposiadania choroby, która ze względu na stan zdrowia może uniemożliwić mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków służbowych,

d) Ukończyć czteroletnie wydziały informatyki, inżynierii oprogramowania, elektrotechniki, elektrotechniki, elektrotechniki i elektroniki, elektrotechniki i elektrotechniki oraz inżynierii przemysłowej wydziałów lub uczelni zagranicznych, których równoważność została uznana przez Szkołę Wyższą Rada,

e) z wyjątkiem wymienionych w lit. d), z wydziałów inżynierskich wydziałów prowadzących czteroletnie kształcenie, wydziałów naukowo-literackich, pedagogicznych i pedagogicznych, wydziałów prowadzących kształcenie w zakresie informatyki i techniki, oraz wydziałów statystyki, matematyki i fizyki lub z domów studenckich, których równoważność została zaakceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego.Ukończenia innych uczelni niż wymienione w niniejszym rozdziale,

f) Co najmniej 3 lata na oprogramowanie, projektowanie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie tym procesem lub na instalację i zarządzanie dużymi systemami sieciowymi, co najmniej 5 lata na te do dwukrotności, co najmniej 7 lat na maksymalnie trzykrotne , oraz co najmniej 657 lat maksymalnie czterokrotnie posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. (Przy określaniu doświadczenia zawodowego; udokumentowano, że jako personel informatyczny jest on stale objęty ustawą nr 4 lub usługami kontraktowymi podlegającymi art. 399 lit. B) tej samej ustawy lub dekretowi z mocą ustawy nr XNUMX, oraz w sektorze prywatnym jako personel informatyczny poprzez opłacanie składek na rzecz instytucji zabezpieczenia społecznego.) okresy zatrudnienia są brane pod uwagę).

g) Udokumentować, że znają co najmniej dwa z obecnych języków programowania, pod warunkiem, że mają wiedzę na temat sprzętu informatycznego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa ustanowionego zarządzania siecią. (Dokumenty, takie jak zatwierdzone transkrypty studiów licencjackich lub magisterskich, wskazujące wyuczone języki programowania jako dokumenty lub certyfikaty uczestnictwa w kursach z instytucji edukacyjnych, będą akceptowane.)

h) akceptować prawa osobiste i inne zasady określone w „Rozporządzeniu w sprawie zasad i trybu zatrudniania kontraktowego personelu informatycznego w jednostkach wielkoskalowego przetwarzania informacji instytucji i organizacji publicznych”,

i) dla kandydatów płci męskiej, którzy odbyli lub zwolnili się ze służby wojskowej,

j) posiadanie kwalifikacji wymaganych przez służbę, zdolność rozumowania i reprezentatywność, zdolność do nadążania za elastycznym czasem pracy i intensywnym tempem pracy, skłonność do pracy zespołowej, wysoka komunikatywność, myślenie analityczne, skłonność do pracy zdyscyplinowanej,

k) umiejętność dostosowywania się do projektów rozwijanych w instytucji, ciekawość poznawania nowych technologii, otwartość na rozwój i zorientowanie na rozwiązania,

l) Aby móc komunikować się z personelem i obywatelami w zakresie aplikacji, które mają zostać włączone lub opracowane,

m) W razie potrzeby zapewnianie wsparcia i szkolenia członkom zespołu,

n) Przywiązywanie wagi do dokumentacji i jej regularne wykonywanie,

o) Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym śledzenie literatury technicznej.

DATA I SPOSÓB ZASTOSOWANIA

1. Kandydaci złożą swoje aplikacje w e-Government za pośrednictwem TGNA Ombudsman Institution-Career Gate Public Recruitment and Career Gate, na stronie alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​w okresie od 01.02.2023 do 15.02.2023. Ponieważ wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną, wnioski przesyłane pocztą lub osobiście nie będą przyjmowane.

2. Kandydaci mogą aplikować tylko na jedno z ogłoszonych stanowisk, przy czym nie można aplikować na więcej niż jedno stanowisko.

3. Ponieważ wnioski będą składane za pośrednictwem alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr, kandydaci muszą obowiązkowo posiadać hasło e-Government. Kandydaci mogą otrzymać kopertę zawierającą hasło e-Government, zgłaszając się osobiście w Centralnych Dyrekcjach PTT, okazując swój identyfikator z umieszczonym na nim numerem identyfikacyjnym TR.

4. Jeżeli żądane informacje od kandydatów nie zostaną otrzymane za pośrednictwem e-Government, muszą oni zadeklarować swoje dane i przesłać dokumenty w formacie pdf lub jpeg.

Günceleme: 01/02/2023 11:34

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*