Ogłoszenie Obliczanie odszkodowania

Ogłoszenie Obliczanie odszkodowania
Ogłoszenie Obliczanie odszkodowania

Co to jest odszkodowanie za powiadomienie? Przed rozwiązaniem umowy o pracę należy powiadomić drugą stronę umowy o wypowiedzeniu. Celem tego zawiadomienia jest umożliwienie drugiej stronie przygotowania się do wypowiedzenia. Obowiązek zawiadomienia rodzi zatem obowiązek zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Obowiązek ten nazywany jest „zawiadomieniem”.

Pracodawcy/pracownicy, którzy nie wywiążą się z obowiązku zawiadomienia, będą zobowiązani do odszkodowania za wypowiedzenie. Jak wspomnieliśmy powyżej, nawet jeśli pracownik jest stroną rozwiązującą umowę o pracę, w przypadku nieuznania wypowiedzenia pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania za wypowiedzenie. Wysokość świadczenia z tytułu wypowiedzenia ustala się na podstawie stażu pracy.

Kancelaria Mihci Napisał.

  1. Uwaga Warunki płacy

-Wymagana umowa na czas nieokreślony: W przypadku umów o pracę na czas określony nie ma obowiązku wypowiedzenia. Aby otrzymać odszkodowanie za wypowiedzenie, umowa o pracę musi być zawarta na czas nieokreślony.

- Strona rozwiązująca umowę nie powinna była opierać się na słusznym powodzie: Strona rozwiązująca umowę o pracę nie może kierować się słusznym dla siebie powodem. Uzasadnione powody są wymienione w ustawie.

- Okres powiadomienia przewidziany w ustawie nie powinien był zostać dotrzymany: W zależności od stażu pracy okres wypowiedzenia, jaki należy podać, został określony w przepisach prawa. Możemy wymienić te okresy w następujący sposób:

  1. a) Pracownik z mniej niż 6 miesiącami = 2 tygodnie
  2. b) Pracownik, który pracował od 6 miesięcy do 1,5 roku = 4 tygodnie
  3. c) Pracownik, który pracował od 1,5 roku do 3 lat = 6 tygodni
  4. d) Pracownik ze stażem powyżej 3 lat = 8 tygodni

Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez zachowania określonych terminów, stronie, która nie zastosuje się do zawiadomienia, przysługuje odszkodowanie za wypowiedzenie. Pracownik kontynuuje pracę w okresie wypowiedzenia. Jednakże, ponieważ umowa o pracę wygaśnie, powstają różne prawa, takie jak pozwolenie na poszukiwanie pracy.

W dalszej części naszego artykułu przyjrzymy się szczegółowo, na przykładach, jak obliczyć odszkodowanie za wypowiedzenie.

  1. Ogłoszenie Obliczanie odszkodowania 

Obliczanie wynagrodzenia za wypowiedzenie za wynagrodzeniem brutto. Należy wziąć pod uwagę wysokość wynagrodzenia brutto osób ubranych w momencie rozwiązania stosunku pracy. Opłata za nieuznane okresy wypowiedzenia jest odzwierciedlona jako odszkodowanie za wypowiedzenie. Uważamy, że przed przystąpieniem do obliczania odszkodowania za wypowiedzenie warto wyjaśnić, czym jest wynagrodzenie brutto.

Wynagrodzenie brutto brutto, odnosi się do wszystkich okresowych wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika. Wydatki te, oprócz płacy robotniczej; Obejmuje wydatki rzeczowe lub pieniężne, takie jak żywność, podróże, paliwo i pomoc żywnościowa. Należy stwierdzić, że wydatki te powinny być regularnymi środkami pomocniczymi, które zyskały jakość praktyki w miejscu pracy. Przy obliczaniu płacy brutto w ubraniu odejmuje się koszt jednego dnia pracownika, koszt ten mnoży się przez 30 i przelicza na koszt 1 miesiąca. Koszt 1 miesiąca jest dodawany do wynagrodzenia brutto w celu uzyskania wynagrodzenia brutto dla osób ubranych. Sądzimy, że będzie to lepiej zrozumiane na przykładzie.

Pozwól pracownikowi otrzymywać co roku jedzenie Ramadan o wartości 360 TL, premię pieniężną w wysokości 4 TL co 1200 miesiące i odzież o wartości 1 TL tylko raz. Dodatkowo załóżmy, że zapewniony jest transport na dojazdy pracownika oraz zapewniony jest 500 posiłek dziennie. W tym przykładzie świadczenia otrzymane przez pracownika inne niż jednorazowo otrzymany dodatek na odzież zostaną uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia brutto za odzież. Ponieważ dodatek na odzież nie jest okresowy, nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za odzież.

– Opłata miesięczna za jedzenie Ramadanu: 360/12 = 30 TL

– Opłata miesięczna 4-miesięcznej premii pieniężnej: 1200/4= 300 TL

– Zakładając, że dzienny koszt obsługi to 5 TL, miesięczny wydatek: 30×5= 150 TL

– Zakładając, że dzienny koszt posiłku to 20 TL, wydatek miesięczny: 20×30=600 TL

Wynagrodzenie brutto brutto zostanie uzyskane poprzez dodanie sumy do wynagrodzenia brutto w wysokości 1080 TL.

wynagrodzenie brutto, Jest to rzeczywista płaca, do której pracownik jest uprawniony. Jednak część wynagrodzenia jest potrącana ze względu na podatki i dodatkowe wydatki, a wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika jest niższe niż wynagrodzenie brutto. Wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje jako wynagrodzenie na koniec miesiąca, jest wyrażone jako wynagrodzenie netto. Kwota minimalnego wynagrodzenia brutto na rok 2019 została ustalona na 2.558 TL miesięcznie. Kwota płacy minimalnej netto została ustalona na 2.020 TL.

Wynagrodzenie brutto za pracownika płacy minimalnej, którego miesięczna pensja za ubranie wynosi 600 TL, zostanie określone na podstawie obliczenia 2.558 + 600 = 3.158 TL.

Powiedzieliśmy, że jeśli wypowiedzenie nie zostanie przekazane pracownikowi, niewykorzystane okresy zostaną uwzględnione jako odszkodowanie za wypowiedzenie. Teraz postaramy się uczynić sytuację bardziej zrozumiałą na przykładzie.

Załóżmy, że pracownik jest zatrudniony w tym samym zakładzie pracy na minimalne wynagrodzenie przez 1 rok i 4 miesiące na umowę o pracę na czas nieokreślony i zostaje zwolniony bez podania przyczyny. W takim przypadku pracodawca powinien był złożyć wypowiedzenie co najmniej na 4 tygodnie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ponieważ nie złożył wypowiedzenia, musi przekazać drugiej stronie 4-tygodniowe wynagrodzenie brutto jako odszkodowanie za wypowiedzenie. W takim przypadku obliczenia wynagrodzenia dokonuje się przy założeniu, że 1 miesiąc odpowiada 4 tygodniom. Dlatego 1-miesięczna płaca jest dzielona przez 4, aby obliczyć 1-tygodniową płacę brutto dla osób ubranych. W naszym przykładzie należy przyjąć, że pracownikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu wypowiedzenia.

W niektórych przypadkach okres wypowiedzenia, który powinien być dany pracownikowi, może nie być w pełni uznany. Na przykład, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 4 tygodnie, podczas gdy zgodnie z prawem powinien on obowiązywać przez 2 tygodnie, wówczas 2-tygodniowe wynagrodzenie brutto zostanie uwzględnione jako odszkodowanie za wypowiedzenie.

Trzeba zaznaczyć, że umowa o pracę może zostać rozwiązana w tym momencie poprzez uiszczenie z góry opłaty za okres wypowiedzenia.

Rachunek odszkodowań za wypowiedzenie możemy przedstawić w formie tabelarycznej na innym przykładzie. Tabela została stworzona na podstawie normalnego pracownika płacy minimalnej.

Data rozpoczęcia 16.12.2013
Data zwolnienia 18.12.2019
Data wypowiedzenia 10.12.2019
Miesięczna płaca brutto brutto 2.558 TL + Posiłek (200 TL)
Dzienna płaca brutto za ubranych £ 91.9
Dozwolony okres wypowiedzenia Od ponad 3 lat: 8 tygodni (56 dni)
Uznany okres wypowiedzenia 6 Dni (nie licząc dnia powiadomienia i wypowiedzenia)
Brak okresu wypowiedzenia 50 Days
Kwota wynagrodzenia za wypowiedzenie 50×91.9 = 4595 TL
Opłata skarbowa (‰7,59) 34,87 TL (Zostanie odjęta od kwoty odszkodowania za wypowiedzenie.)

Zawiadomienie o wynagrodzeniu dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Przy obliczaniu wynagrodzenia za okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika. Niezależnie od czasu pracy, płaca ta jest dzielona przez 30 i znajdowana jest dzienna płaca za ubranie. Następnie odszkodowanie za wypowiedzenie uzyskuje się mnożąc okres wypowiedzenia, jaki przysługuje pracownikowi.

Właściwe byłoby wyjaśnienie pracy w niepełnym wymiarze godzin na przykładzie. Załóżmy na przykład, że pracownik pracuje 3 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, 18 godzin tygodniowo i 72 godziny miesięcznie. Załóżmy, że miesięczna pensja tego pracownika wynosi 1500 TL i jada on w miejscu pracy w dni, w których pracuje. W takim przypadku zostanie obliczona dzienna płaca pracownika za posiłek, a wynagrodzenie brutto za ubranie zostanie uzyskane przez pomnożenie miesięcznej całkowitej liczby dni roboczych. Dlatego pracownik z dziennym wynagrodzeniem za posiłek w wysokości 20 TL będzie miał tygodniową 60 TL i miesięczną płacę brutto w ubraniu w wysokości 240 TL. Pod warunkiem zachowania 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia pracownik ten będzie uprawniony do odszkodowania w wysokości 1740 TL za wypowiedzenie. 

  1. CEmONC 

Obliczenie odszkodowania za wypowiedzenie wyjaśniliśmy na powyższych przykładach. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach obliczenie odszkodowania za wypowiedzenie może być skomplikowane. Na przykład sytuacje takie jak wchodzenie i wychodzenie pracowników z pracy wymagają konkretnej oceny. Ponieważ takie przypadki będą rozstrzygane w każdym przypadku z zastosowaniem innych przepisów, nie jest możliwe wymienienie tych przypadków w naszym artykule.

Ponadto możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypłatę odszkodowania za wypowiedzenie pracownikom z góry. W takich przypadkach pracownicy bardzo często tracą swoje prawa. Dlatego uważamy, że ważne jest, aby działać, zwracając się do radcy prawnego, bez względu na wszystko.

Günceleme: 01/12/2022 10:34

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar