Ministerstwo Zdrowia Ogłoszenie losowania III kadencji i zmiany przydziału opublikowane!

Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Na potrzeby Ministerstwa Zdrowia i jego jednostek zależnych oraz innych instytucji i organizacji publicznych, zgodnie z dodatkowym artykułem Ustawy Zasadniczej o Świadczeniach Zdrowotnych oraz Rozporządzeniem w sprawie procedur i zasad powoływania niektórych pracowników służby zdrowia powoływanych do instytucji publicznych i Organizacje Lot, eksperci i lekarze specjaliści, lekarz, lekarz dentysta specjalista, dentysta i personel farmaceuty po raz pierwszy lub przeniesienia prac i transakcji, będą dokonywane w drodze loterii w środowisku komputerowym przez notariusza w ramach ogłoszony kalendarz.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Losowanie zostanie przeprowadzone w dwóch oddzielnych miejscach jako pierwsze miejsce i drugie miejsce dla kandydatów z tytułem farmaceuty, a tylko drugie miejsce zostanie zastosowane w przypadku pozostałych tytułów i oddziałów.

  • 1. W rozmieszczeniu „W przypadku Tureckiej Agencji Leków i Wyrobów Medycznych rekrutowany będzie personel posiadający tytuł farmaceuty, który biegle posługuje się językiem obcym i ukończył studia magisterskie lub doktoranckie”.
  • 2. W rozmieszczeniu W przypadku Ministerstwa Zdrowia i Instytucji Afiliowanych oraz innych instytucji i organizacji publicznych rekrutowany będzie personel z tytułem farmaceuty, lekarza specjalisty, dentysty, lekarza i lekarza specjalisty.

OGÓLNE ZASADY

1) Zgłoszenia będą dokonywane w terminach określonych w kalendarzu losowań poprzez wejście do systemu weryfikacji tożsamości bramki e-administracji za pośrednictwem Systemu Informacji Osobowej (PBS) znajdującego się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Usług Administracji Ministerstwa Zdrowia (yhgm.saglik. gov.tr).

2) Miejsce i czas losowania zostaną ogłoszone na adresie internetowym (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandydaci, którzy złożą wniosek, wypełnią formularz zgłoszeniowy elektronicznie w PBS, zapiszą i sfinalizują swoje preferencje pomiędzy datami określonymi w kalendarzu loterii. Po zakończeniu procesu nie można zmienić informacji i preferencji dotyczących wniosku. Wnioski, które nie zostały sfinalizowane, nie będą brane pod uwagę.

4) Sfinalizowany formularz wniosku nie będzie wysyłany oddzielnie jako dokumenty fizyczne.

5) Cudzoziemcy pochodzenia tureckiego, których dotyczy ustawa nr 2527, są zobowiązani do zarejestrowania dokumentu potwierdzającego, że są wpisani do ewidencji ludności prowadzonej przez Generalną Dyrekcję ds. Ludności i Obywatelstwa w środowisku elektronicznym za pośrednictwem Aplikacja systemowa.

6) Kandydaci z innymi tytułami i branżami niż farmaceuta będą mogli dokonać wyboru jedynie na drugie miejsce i będą mogli dokonać maksymalnie dziesięciu (2) wyborów. Kandydaci, którzy zadeklarują chęć wzięcia udziału w loterii ogólnej, zostaną umieszczeni na wolnych miejscach w ramach losowania ogólnego, jeśli nie mogą być umieszczone w ich preferencjach.

Wśród kandydatów z tytułem Farmaceuta, o „rekrutację personelu z tytułem farmaceuty, władającego językiem obcym dla tureckich Leków i Wyrobów Medycznych” mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w części „C” niniejszego ogłoszenia. Agencji i ukończyli studia magisterskie lub doktoranckie, lub, jeśli chcą, oba staże. Będą mogli dokonać wyboru (1 miejsce i/lub 1 miejsce). Spośród kandydatów w takiej sytuacji, osoby z I miejsca nie zostaną zaliczone do II miejsca. Osoby, którym nie udało się zająć I miejsca oraz osoby, które nie spełniają warunków określonych w części „C” niniejszego ogłoszenia, wezmą udział w II lokacie, jeśli będą preferować II miejsce. Osoby te będą mogły wybrać maksymalnie jedną (2) osobę na 1. miejsce i maksymalnie dziesięć (2) na 1. miejsce. Kandydaci, którzy oświadczą, że chcą zająć II lokatę przez losowanie ogólne, zostaną umieszczeni na wolnych wakatach w wyniku losowania ogólnego, jeśli nie mogą znaleźć się w ich preferencjach. Na pierwszym miejscu nie będzie ogólnej opcji rysowania.

7) Osoby, które chcą zgłosić się do losowania, a ich zgłoszenie zostało anulowane, mogą anulować zgłoszenie do loterii drogą elektroniczną za pośrednictwem PBS do piątku 30 września 2022 r. – piątku 14 października 2022 r. do godziny 18:00. Osoby, które anulowały zgłoszenie do losowania, nie mogą ponownie ubiegać się o to losowanie.

8) Wnioski, które w wyniku przeprowadzonego egzaminu nie zostaną uznane za właściwe, zostaną ogłoszone w PBS jako substytut zawiadomienia wraz z uzasadnieniem odrzucenia, a zastrzeżenia wpłyną drogą elektroniczną, a wyniki zostaną ogłoszone w PBS.

9) Przy przeniesieniu osób, które wycofały się lub uważa się, że wycofały się ze służby cywilnej, uwzględnia się okresy określone w art. 657 ustawy o służbie cywilnej nr 97. Jednak wśród osób, które znajdują się w takiej sytuacji, będą przyjmowane wnioski osób, które mają miesiąc do ustania niepełnosprawności od terminu składania wniosków.

10) W zawiadomieniu o powołaniu kandydatów na stanowiska w Ministerstwie Zdrowia i Instytucjach Powiązanych za podstawę przyjmuje się adres wskazany przez kandydata we wniosku.

11) Osoby, które w wyniku losowania zostaną umieszczone w jakiejkolwiek kadrze lub na jakimkolwiek stanowisku, nie będą mogły ponownie ubiegać się o loterię przez rok od ogłoszenia wyników loterii.

12) Zgłoszenia kandydatów niespełniających warunków określonych w treści ogłoszenia nie będą przyjmowane. Osoby, których wnioski zostały nieumyślnie przyjęte i umieszczone w drodze losowania, nie zostaną wyznaczone i zostaną odwołane, nawet jeśli zostały wyznaczone.

13) Zgłoszenia kandydatów, którym brakuje dokumentów lub złożą błędne wnioski, zostaną uznane za nieważne.

14) Po losowaniu zostaną przeprowadzone kwerendy archiwalne kandydatów na stanowiska w Ministerstwie Zdrowia i Organizacji Zrzeszonych, a ich mianowania nastąpią po zakończeniu kwerend archiwalnych. Osoby, których badania archiwalne są negatywne, nie zostaną przydzielone, a nawet jeśli zostały wykonane, zostaną anulowane.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar