Centrum Edukacji i Programów Młodzieżowych Unii Europejskiej Prezydencja zatrudni 10 pracowników kontraktowych

przewodnictwo w centrum programów edukacyjnych i młodzieżowych unii europejskiej
przewodnictwo w centrum programów edukacyjnych i młodzieżowych unii europejskiej

2 funkcjonariuszy ochrony i bezpieczeństwa płci męskiej i 2 personelu pomocniczego (w służbie), z których 8 jest niepełnosprawnych, zostanie zatrudnionych poprzez ustny egzamin wstępny, który zostanie przeprowadzony przez Prezydencję Centrum Programów Unii Europejskiej ds. Edukacji i Programów Młodzieżowych (Turecka Agencja Narodowa), odpowiednią instytucję Prezydencji Unii Europejskiej afiliowanej przy MSZ TR. Personel, który ma zostać zatrudniony, będzie zatrudniony na podstawie umowy o świadczenie usług administracyjnych zgodnie z dodatkowym art. 375 dekretu z mocą ustawy nr 27 oraz regulaminem zasobów ludzkich i kompetencji tureckiej agencji narodowej.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI BADANIA

a) spełniający ogólne warunki wymienione w art. 14 / A ustawy o służbie cywilnej nr 7 z dnia 1965 r.,

b) nie mieć ukończonego 35 roku życia na dzień pierwszego stycznia roku, w którym odbywa się egzamin wstępny (1 stycznia 1987 r. i później)

c) W wyniku rankingu kandydaci zaczynając od najwyższej liczby punktów; Będąc wśród kandydatów 4-krotną liczbą personelu, który ma być rekrutowany zgodnie z ich tytułami (kandydaci z tym samym wynikiem co kandydat na ostatnim miejscu są również wzywani na egzamin ustny),

TERMINY ZGŁOSZENIA

Terminy składania wniosków o egzamin wstępny: 24 stycznia 2022 – 14 lutego 2022

MIEJSCE ZGŁOSZENIA, FORMA I WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Agencji pod adresem ikbasvuru.ua.gov.tr. Kandydaci mogą aplikować tylko na jedno stanowisko. Informacje wymagane do wniosku oraz przykłady dokumentów, które mają być przesłane drogą elektroniczną, są następujące:

a) Oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa ukończenia szkoły wyższej lub średniej lub świadectwa zakończenia (oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa równoważności dyplomu dla osób, które ukończyły edukację za granicą).

b) Dokument wynikowy KPSS lub EKPSS

c) (Dla wnioskodawców niepełnosprawnych) Zaświadczenie lekarskie wykazujące status niepełnosprawności

ç) Oryginał lub poświadczona kopia zaświadczeń określonych dla kandydatów, którzy będą ubiegać się o stanowiska, których zakres obowiązków jest określony jako „pomoc techniczna” w tytule Personel pomocniczy (Sługa) (dla kandydatów, którzy nie ukończyli jednego z podziałki określone w ogłoszeniu)

d) Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym TR

e) Oświadczenie z rejestru sądowego,

f) Pisemne CV,

g) zdjęcie paszportowe o wymiarach 4.5×6 cm wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy

Wnioski złożone z niekompletnymi dokumentami lub zawierające fałszywe oświadczenia nie będą rozpatrywane. Egzaminy osób, które nie spełniają warunków zgłoszenia lub złożą fałszywe oświadczenia w wymaganych dokumentach, zostaną uznane za nieważne. Nawet jeśli ci kandydaci zostali wyznaczeni, ich nominacje zostaną anulowane.

W wyniku rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego i załączonych do niego dokumentów, osoby, które spełniają ww. warunki i są uprawnione do przystąpienia do egzaminu ustnego w wyniku rankingu. kazanNazwiska uczestników oraz data, godzina i miejsce egzaminu ustnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Programów Edukacyjnych i Młodzieżowych Unii Europejskiej (Turecka Agencja Narodowa) ua.gov.tr ​​​​w dniu 18 lutego 2022 r. oraz kandydaci nie zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydaci z trwałą/przejściową niepełnosprawnością lub problemami zdrowotnymi, towarzyszące wsparcie podczas egzaminu, korzystanie ze specjalnych narzędzi/sprzętu itp. Aby przesłać swoje wnioski, muszą przesłać poświadczoną kopię raportu o stanie zdrowia, który otrzymają z uniwersytetu lub szpitala stanowego (wyraźnie określające niepełnosprawność/stan zdrowia kandydata, specjalne narzędzia/sprzęt, których należy użyć itp. .) na formularzu zgłoszeniowym. Kandydaci, o których mowa, zostaną doprowadzeni do egzaminu, jeśli w wyniku oceny uznają to za stosowne.

Jeśli nie ma wystarczającej liczby aplikacji na którekolwiek z odpowiednich stanowisk lub jeśli w wyniku egzaminów nie ma wystarczającej liczby kandydatów, można zatrudnić inne stanowiska.

Kandydat jest odpowiedzialny za poprawność informacji o zgłoszeniu, stosowność zdjęcia oraz wszelkie nieścisłości lub braki, które mogą wystąpić po zatwierdzeniu zgłoszenia. Kandydat będzie mógł dokonać zmian w informacjach (dane kontaktowe, itp.) zadeklarowanych w formularzu aplikacyjnym w okresie aplikacyjnym.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar