Prezydencja Turków za granicą i społeczności pokrewnych w celu rekrutacji 5 pracowników kontraktowych

Prezydencja Turków za granicą i pokrewnych społeczności dokona rekrutacji kontraktowego personelu informatycznego
Prezydencja Turków za granicą i pokrewnych społeczności dokona rekrutacji kontraktowego personelu informatycznego

W celu podjęcia pracy w Prezydencji na rzecz Turków za Granicą i Wspólnot Pokrewnych łączna kwota określona w Tabeli 657 w zakresie „Zasad dotyczących zatrudniania pracowników kontraktowych” wprowadzonych w życie art. 4/B ustawy o służbie cywilnej Nr 06.06.1978 oraz Decyzją Rady Ministrów z dnia 7 r. i numer 15754/1. Personel kontraktowy będzie rekrutowany na 5 stanowisk. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

Prezydencja Turków za granicą i społeczności pokrewnych będą rekrutować personel kontraktowy

WYMOGI DOTYCZĄCE BADANIA WSTĘPU

WARUNKI OGÓLNE

1- Posiadanie kwalifikacji określonych w punkcie (A) artykułu 657 ustawy nr 48 o służbie cywilnej:

a) być obywatelem Republiki Turcji,

b) Nie być pozbawionym praw publicznych,

c) Nawet jeśli upłynęły terminy określone w art. 53 tureckiego kodeksu karnego; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, nawet w przypadku ułaskawienia lub pozbawienia wolności na rok lub dłużej za przestępstwo umyślne, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, sprzeniewierzenie, malwersacje, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, naruszenie zaufania, oszukańczy Nie być skazanym za bankructwo, zmowy przetargowe, sfałszowanie, pranie wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przemytu,

ç) pod względem statusu wojskowego; nie odbyć służby wojskowej, nie być w wieku wojskowym lub, jeżeli osiągnął wiek służby wojskowej, odbyć czynną służbę wojskową lub być przełożonym lub przeniesionym do klasy rezerwowej,

d) Nie naruszając postanowień artykułu 53, nie chorować na chorobę psychiczną, która może uniemożliwić mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków.

2- mieć mniej niż 35 lat na dzień pierwszego stycznia roku, w którym odbywa się egzamin wstępny (urodzony 01 stycznia 1987 r. lub później).

3- Być pozytywnym w wyniku badań archiwalnych.

4- Rodzaj punktacji KPSS i wybór kandydatów, pod warunkiem uzyskania co najmniej 2020 punktów z Publicznej Grupy Egzaminacyjnej ds. Selekcji Personelu (B) prowadzonej przez ÖSYM w 93 r., KPSS P (94) dla absolwentów studiów wyższych i KPSS P (60) rodzaj punktacji dla absolwentów szkół średnich.Znaleźć się wśród kandydatów 10-krotność liczby ogłoszonych stanowisk według rankingu punktowego, który zostanie sporządzony na podstawie tytułu ogłoszonego stanowiska.

5- Kandydaci będą mogli ubiegać się tylko o egzamin na tytuł stanowiska. Zgłoszenia na więcej niż jeden tytuł stanowiska nie będą przyjmowane.

6- Osoby, których umowy zostały rozwiązane przez ich instytucje z powodu działania sprzecznego z zasadami umowy o świadczenie usług podczas pracy na stanowiskach personelu kontraktowego 4/B w instytucjach i organizacjach publicznych oraz osoby, które jednostronnie rozwiązały umowę o świadczenie usług w okresie obowiązywania umowy, muszą mają za sobą roczny okres oczekiwania od dnia złożenia wniosku. Jednakże ci, którzy rozwiązują umowę jednostronnie zgodnie z lit. .

WARUNKI SPECJALNE

1- Personel pomocniczy (personel sprzątający)

a) Ukończyć dowolną dziedzinę instytucji szkolnictwa średniego.

b) Najlepiej posiadać atest czystości i/lub higieny wydany przez instytucje i organizacje publiczne.

c) Nie mieć choroby zakaźnej. (Prawo do mianowania po zdaniu egzaminu wstępnego) kazanAby kandydaci zostali wybrani, muszą złożyć raport komisji zdrowia, który otrzymają z pełnoprawnych szpitali państwowych afiliowanych przy Ministerstwie Zdrowia, zawierający oświadczenie, że nie mają żadnej choroby zakaźnej.)

2-Programista

a) zaświadczenie o odbyciu kursu w zakresie programowania komputerowego, pod warunkiem, że ukończył studia wyższe na kierunkach związanych z programowaniem na wyższych uczelniach lub posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub posiada zaświadczenie zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym zakresie.

b) Posiadanie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej D poziomu YDS lub równoważnej znajomości języka obcego.

c) Najlepiej posiadać certyfikat .NET/C#/ASP.NET.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA I DOSTAWY MIEJSCE DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

1- Aplikacje, prezydencja Oğuzlar Mah. Zostaną dostarczone do głównego budynku usługowego przy Mevlana Bulvarı nr: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara ręcznie lub pocztą. Prezydencja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłce.

2- Zgłoszenia na egzamin wstępny rozpoczną się o godzinie 17.01.2022 w poniedziałek 09.00 i zakończą się o godzinie 31.01.2022 w poniedziałek 18.00. Wnioski, które wpłyną do Prezydencji po upływie terminu składania wniosków, nie będą rozpatrywane.

3- Zgłoszenia kandydatów z brakującymi dokumentami aplikacyjnymi nie zostaną przyjęte, a kandydaci w takiej sytuacji nie będą mogli dochodzić żadnych praw. Kandydaci, którzy zdadzą sobie sprawę, że w ich danych są braki lub błędy, muszą ponowić swoje aplikacje do końca okresu składania wniosków.

4- Jeśli kandydaci mają dwa lub więcej punktów w ogłoszeniu, mogą ubiegać się tylko o jeden rodzaj punktu i co najwyżej o jedno stanowisko. Zgłoszenia kandydatów, którzy dokonają więcej niż jednego wyboru, zostaną uznane za nieważne. Kandydaci w takiej sytuacji nie będą mogli dochodzić żadnych praw.

5- Kandydaci, którzy ukończyli placówki oświatowe w kraju lub za granicą i posiadają równoważność z odpowiednimi wydziałami pod względem statusu edukacyjnego, o którym mowa w ogłoszeniu, muszą złożyć dokumenty równoważności w momencie składania wniosku.

6- Kandydaci, którzy będą ubiegać się o stanowisko programisty, ale nie posiadają wyższego stopnia naukowego z zakresu programowania komputerowego, muszą złożyć dokument potwierdzający ukończenie kursu z zakresu programowania lub certyfikat zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym zakresie, pod warunkiem, że posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

7- Kandydaci, których umowy są rozwiązywane przez ich instytucje lub których umowy są rozwiązywane jednostronnie przez ich instytucje podczas pracy w pełnym wymiarze godzin na stanowiskach personelu kontraktowego 4/B w instytucjach publicznych i organizacjach, muszą złożyć zatwierdzony dokument służbowy z ich poprzedniej instytucji, w w celu poświadczenia o przejściu rocznego okresu karencji.

Podobne reklamy

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar