Generalna Dyrekcja Przedsiębiorstw Rolniczych w celu rekrutacji 5 byłych skazanych pracowników

dyrekcja generalna przedsiębiorstw rolnych
dyrekcja generalna przedsiębiorstw rolnych
Subskrybuj  


Do pracy w Generalnej Dyrekcji Przedsiębiorstw Rolnych Ceylanpınar, Polatlı, Altınova, Gözlü i Goście; Zgodnie z art. 4857 ustawy Prawo pracy nr 30 będzie ona stosowana do instytucji i organizacji publicznych zajmujących się rekrutacją byłych skazanych lub osób rannych nie do ubezwłasnowolnienia w walce z terroryzmem jako robotnicy. W ramach przepisów Rozporządzenia w sprawie procedur i zasad za pośrednictwem Tureckiej Agencji Pracy (İŞKUR) zatrudnionych zostanie 5 byłych skazanych pracowników do pracy tymczasowej w charakterze pracowników sezonowych.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ

WARUNKI OGÓLNE

1. Szlachetni tureccy cudzoziemcy nr 2527 do swobodnego praktykowania swoich zawodów i sztuki w Turcji, w publicznych, prywatnych instytucjach lub miejscach pracy

Bycie obywatelem tureckim, bez uszczerbku dla przepisów ustawy o zatrudnieniu.

2. Być w wieku od 18 do 35 lat w dniu upływu terminu składania wniosków.

3. Zamieszkać w województwie lub powiatach zakładu pracy, do którego się ubiegają.

4. Nawet w przypadku ułaskawienia, pod warunkiem, że nie są skazani za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa, przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu i funkcjonowaniu tego porządku, przestępstwa przeciwko obronie narodowej, przestępstwa przeciwko tajemnicy państwowej i szpiegostwo, napaść seksualna lub wykorzystywanie seksualne dziecka; defraudację, defraudację, przekupstwo, kradzież, oszustwo, fałszerstwo, nadużycie zaufania, oszukańcze bankructwo, zmowy przetargowe, sfałszowanie wykonania czynu, mienie powstałe w wyniku przestępstwa, którzy są skazani na karę pozbawienia wolności na rok lub dłużej za umyślne przestępstwo skazani za pranie brudnych pieniędzy lub przemyt, odbyli karę, odroczono karę, zwolniono na okres próbny, a także skazani na okres próbny muszą złożyć poświadczenie status z zaświadczeniem byłego skazanego.

5. Spełniać warunki określone w ustawie szczególnej lub innej ustawie.

6. Nie być związanym ze służbą wojskową (odbyć, zawieszony lub zwolniony),

7. Niepozbawienie do korzystania z praw publicznych,

8. Nie mieć żadnych problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają mu nieprzerwane wykonywanie obowiązków.

9. Ukończyć co najmniej szkołę podstawową, co najwyżej średnią (liceum i ekwiwalent).

10. Ukończyć kierunki określone w wymaganiach kadrowych na ostatni dzień składania wniosku,

11. Nie otrzymywać emerytury, emerytury lub renty inwalidzkiej z żadnej instytucji zabezpieczenia społecznego.

12. Okres próbny pracowników, którzy mają zostać zatrudnieni wynosi sześćdziesiąt dni, a umowa o pracę w przypadku niepowodzenia w okresie próbnym zostanie rozwiązana bez odszkodowania bez oczekiwania na okres wypowiedzenia.

13. Uznaje się, że kandydaci zaakceptowali zlecenie pracy zmianowej i nie powinni mieć przeszkód do pracy na zmiany.

14. Kandydaci będą mogli ubiegać się tylko o jeden zawód z listy publikowanej przez Turecką Agencję Zatrudnienia (İŞKUR), pod warunkiem, że mieszkają na terenie województwa i powiatów województwa, w którym mają pracować, do którego będą się ubiegać.

15. Spośród kandydatów, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia oraz ci, którzy później uznali, że nie spełniają warunków, mogą zostać wypowiedzeni przez administrację na każdym etapie procesu ogłoszenia/egzaminu/przydziału.

16. Prawo do przystąpienia do praktycznego egzaminu ustnego kazanKandydaci, którzy nie przystąpią do egzaminu w ogłoszonych terminach egzaminu, będą uważani za tych, którzy utracili prawo do przystąpienia do egzaminu.

17. Nie może być zwalniany z obowiązków lub zawodu zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem dyscyplinarnym instytucji i organizacji publicznych.

18. Kandydaci, którzy nie posiadają kwalifikacji wymaganych do powołania w wyniku stażu oraz ci, którzy złożyli nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe oświadczenia i zostali umieszczeni w swoich preferencjach, nie zostaną wybrani. Nawet jeśli to nastąpi, proces przydziału zostanie anulowany. Kandydaci, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów, mimo że spełniają kwalifikacje i warunki zajmowanego stanowiska, nie zostaną wybrani.

19. Prawo do mianowania kazanBędzie ona ustalana spośród liczby kandydatów rezerwowych, którzy będą potrzebni, a nie tych, którzy nie podjęli pracy w tym samym czasie i nie mogą podjąć pracy, ponieważ nie spełniają warunków powołania.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA, MIEJSCE, DATA NOTARIUSZ LOT PROCEDURY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Wnioski będą składane elektronicznie na stronie Tureckiej Agencji Pracy (İŞKUR) w dniach 06-10 grudnia 2021 r. (Wnioski złożone osobiście, pocztą lub e-mailem nie będą przyjmowane).

2. Każdy kandydat będzie mógł ubiegać się tylko o jedno stanowisko i zawód z listy opublikowanej na stronie internetowej İŞKUR.

3. Po rozpatrzeniu przez komisję ds. przeglądu dokumentów wymaganych od kandydatów, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez İŞ-KUR, prawo do notarialnego losowania przysługuje osobom, których dokumenty są kompletne i spełniają określone warunki. kazanbędą boleć. (wymagane dokumenty https://tigem.gov.tr zostaną ogłoszone na stronie)

4. Spośród kandydatów zgłoszonych przez İŞ-KUR do Generalnej Dyrekcji Przedsiębiorstw Rolnych i uznanych za spełniających warunki po kontroli dokumentów, 4 (czterokrotna) liczba ogłoszonych tytułów i taka sama liczba kandydatów zastępczych zostanie ustalona w drodze losowania w obecności notariusza. (Ta sama metoda zostanie zastosowana do kandydatów, którzy mają pierwszeństwo w publikowaniu ofert pracy).

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów zgłoszonych przez İŞ-KUR, którzy po sprawdzeniu dokumentacji uznają, że spełniają warunki, przekroczy 4 (czterokrotną) liczbę pracowników, którzy mają być zrekrutowani, kandydaci zostaną poddani na losowanie notariusza. Losowanie notarialne odbędzie się 11.01.2022 o godzinie 10:00 w Ankara Bulvarı TİGEM Social Facilities 06560 Gazi Mahallesi-Yenimahalle/ANKARA. Ze względu na działania podjęte w ramach walki z epidemią COVID-19 ograniczona liczba kandydatów zostanie przyjęta do sali, w której będzie odbywał się Koran. W przypadku zmiany daty i miejsca losowania zostanie ogłoszony komunikat na stronie internetowej naszej Dyrekcji Generalnej (tigem.gov.tr/).

6. Wyniki losowania i wszystkie inne ogłoszenia zostaną ogłoszone na stronie (tigem.gov.tr/) i żadne pisemne powiadomienie nie zostanie przekazane kandydatom.

7. Stosowany wynik egzaminu ustnego i kazanWymagane dokumenty dotyczące kandydata zostaną ogłoszone na adres internetowy naszej Generalnej Dyrekcji (tigem.gov.tr/) w ten sam sposób. Żadne powiadomienie nie zostanie wysłane na adres osoby pocztą.

8. Informacje, które należy przekazać kandydatom, których zgłoszenia zostaną przyjęte przez İŞ-KUR, ogłoszenie wyników i nabory będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej naszej Dyrekcji Generalnej (tigem.gov.tr/).

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar