Zastępca Generalnej Dyrekcji Przedsiębiorstw Rolniczych ds. Zakupów Zastępca Inspektora

dyrekcja generalna przedsiębiorstw rolnych
dyrekcja generalna przedsiębiorstw rolnych

Generalna Dyrekcja Przedsiębiorstw Rolniczych (TİGEM) ogłosiła dziś, że zatrudni urzędników w Dzienniku Urzędowym. Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym przez TİGEM KPSS 60 i 70 punktów między datami 20–31 stycznia 2020 r. Z wymogiem zakupu 7 asystentów inspektorów.


INFORMACJE O EGZAMINIE:

Generalna Dyrekcja Inspekcji Przedsiębiorstw Rolniczych (TİGEM) do dyspozycji zadania, następujące miejsce pełnienia funkcji, klasa, tytuł, stopień personelu określony w ustawie nr 657 Ustawa o służbach cywilnych uniwersytety,

1. grupa: 4 osoby, które ukończyły wydział prawa, nauki polityczne, administrację publiczną, ekonomię, administrację gospodarczą, nauki ekonomiczne i administracyjne w instytucjach szkolnictwa wyższego, które zapewniają co najmniej cztery lata edukacji,

2. grupa: Jeden ze absolwentów wydziałów rolnictwa, upraw polowych, ogrodnictwa, gleboznawstwa i żywienia roślin, struktur rolniczych i nawadniania, mechanizacji rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, ochrony roślin i zootechniki,

3. grupa: W celu ustalenia w sumie 2 asystentów inspektorów, którzy zostaną powołani, w tym 7 absolwentów Wydziału Weterynarii, odbędzie się egzamin wstępny na asystenta inspektora.

Informacje o egzaminie Informacje o powołaniu Personel

Stanowisko: Generalna Dyrekcja Przedsiębiorstw Rolniczych (TİGEM) Rada Inspektorów / ANKARA- Klasa: G.İ.H.

tytuł: Asystent inspektora

Stopień naukowy: 6-7-8

Liczba pracowników: 7

WYMAGANIA BADAWCZE:

Aby mieć kwalifikacje określone w art. 657 ust. A akapit pierwszy ustawy o urzędnikach państwowych nr.

Nie przekroczyć 35 roku życia w pierwszym dniu stycznia roku egzaminacyjnego (osoby urodzone 01 stycznia 1985 r. I później). - Absolwenci Wydziału Prawa, Informacji Politycznej, Administracji Publicznej, Ekonomii, Administracji Biznesowej, Nauk Ekonomicznych i Administracyjnych Szkół Wyższych, zapewniający co najmniej cztery lata edukacji, wydział rolniczy (uprawy polowe, ogrodnictwo, gleboznawstwo i żywienie roślin, struktury rolnicze i nawadnianie, mechanizacja rolnictwa absolwenci Wydziału Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Zootechniki) oraz absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej lub jednej z krajowych lub zagranicznych instytucji edukacyjnych, których równoważność jest akceptowana przez Radę Szkolnictwa Wyższego,

Jeśli chodzi o zdrowie, aby móc pracować we wszystkich częściach kraju i podróżować w różnych warunkach klimatycznych,

W wyniku badania przeprowadzonego przez Prezydencję nie ma przeszkód dla asystenta inspektora pod względem zapisów, postaw i zachowań,

Aby uzyskać minimalny wynik 60 (sześćdziesiąt) z egzaminu z języka obcego, który jest ważny w dniu egzaminu lub egzaminu akceptowanego na arenie międzynarodowej, który jest akceptowany przez Prezydencję Centrum Oceny, Selekcji i Stażu,

Egzaminy selekcji personelu publicznego przeprowadzone przez OSYM w 2018 lub 2019 roku,

a) Prawo, informacja polityczna, administracja publiczna, ekonomia, administracja biznesu oraz ekonomia i nauki administracyjne

b) Wydział Rolnictwa, uprawy polowe, ogrodnicze, żywienie roślin glebowych, struktury rolnicze i nawadnianie, mechanizacja rolnictwa, ekonomia rolnictwa i zootechnika absolwenci KPSSP3,

c) Być jednym z pierwszych 3 kandydatów (pierwsza grupa pierwsza 70, druga grupa pierwsza 140, trzecia grupa pierwsza 1 kandydatów) zgodnie z najwyższym wynikiem wśród kandydatów, pod warunkiem, że absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej otrzymali 80 lub więcej punktów od KPSSP2, Jeśli liczba kandydatów w ostatnim rzędzie jest większa niż jeden, ponieważ otrzymali oni punkty, wszyscy ci kandydaci zostaną zaproszeni na egzamin.

Podstawa egzaminu wstępnego: egzamin wstępny składa się z 4 (czterech) pytań wielokrotnego wyboru, a następnie ustnie. Osoby, które nie zaliczyły egzaminu pisemnego, nie mogą przystąpić do egzaminu ustnego.

Dział Zasobów Ludzkich i Edukacji TIGEM (www.tigem.gov.tr) opublikowany w ogłoszeniu o egzaminie wstępnym zgodnie z warunkami określonymi w okresie składania wniosków,

MIEJSCE I HISTORIA EGZAMINU

Pisemna część egzaminu wstępnego odbędzie się w Centrum Zarządzania Egzaminem Uniwersyteckim w Ankarze (ASYM) o godzinie 21.03.2020:10 w sobotę 00. Czas trwania egzaminu wynosi 100 minut, a liczba pytań wynosi 80. - Kandydaci, którzy mogą wziąć udział w pisemnej części egzaminu wstępnego oraz miejsce i godziny egzaminu pisemnego; TIGEM (www.tigem.gov.t jest) co najmniej 10 dni przed egzaminem pisemnym. Kandydaci zostaną również powiadomieni na piśmie o miejscach przystąpienia do egzaminu.

Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin pisemny, zostaną poddani egzaminowi ustnemu w Ankarze, a datą, miejscem i godziną egzaminu ustnego będzie TİGEM (www.tigem.gov.t jest) zostaną ogłoszone osobno na stronie internetowej.

ZGŁOSZENIE EGZAMINU

Zgłoszenia rozpoczną się w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. I zakończą o godzinie 31 w piątek 2020 stycznia 17.30 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci będą ubiegać się o egzamin wstępny, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej TIGEM. Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza wniosku są dostępne na stronie internetowej. - Po wypełnieniu formularza wniosku pismem od kandydatów podpisana kopia kandydatów wraz z wymienionymi poniżej dokumentami zostanie przekazana do Działu Zasobów Ludzkich i Szkoleń TİGEM Karanfil Sok. Nie: 62 Ministerstwa / ANKARA powinny przesłać na adres osobiście lub pocztą. W przypadku wniosku przesyłanego pocztą wymagane dokumenty muszą dotrzeć do miejsca złożenia wniosku najpóźniej w dniu wygaśnięcia wniosku, a dokumenty, które wpłyną do Prezydencji po upływie okresu składania wniosków, nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty, które należy dołączyć do formularza wniosku:

Dokument wyniku KPSS: Zatwierdzona kopia lub notarialna kopia TIGEM Departamentu Zasobów Ludzkich i Edukacji, pod warunkiem, że pokazano oryginał lub wydruk komputerowy oraz oryginał lub oryginał dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły wyższej,

Kserokopia dowodu osobistego z numerem identyfikacyjnym,

Oryginał lub uwierzytelniona kopia dyplomu, w razie potrzeby zaświadczenie o równoważności,

4,5 zdjęć w formacie paszportowym o wymiarach 6 x 6 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,

Wnioski, które nie dotrą do działu zasobów ludzkich i szkoleń TIGEM do piątku 31 stycznia 2020 r. O godzinie 17.30:XNUMX, nie będą rozpatrywane. -Kandydaci, którzy przystąpią do egzaminu pisemnego po złożeniu podania, oraz kandydaci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminu TİGEM (www.tigem.gov.t jest) strona internetowa.

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy