Ministerstwo Skarbu Państwa i Finansów Specjalista ds. Zakupów

Ministerstwo Skarbu i Finansów
Ministerstwo Skarbu i Finansów

Specjaliści do spraw Skarbu i Finansów zostaną zatrudnieni w Ankarze i Stambule w polach i liczbach wymienionych poniżej, przeprowadzając egzamin wstępny na łącznie 100 pracowników Specjalizujących się w Skarbach i Asystentach Finansowych, którzy są zwolnieni w centralnej organizacji Ministerstwa Skarbu i Finansów.


TABELA 1:

SEKCJA (OBSZAR) KOD OBSZARU LOKALIZACJA KWOTY
PRAWO PRAWO-1 ANKARA 8
EKONOMIA OKI-1 ANKARA 12
BUSINESS MAN-1 ANKARA 11
FINANCE MLY-1 ANKARA 6
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Uli-1 ANKARA 3
EKONOMETRIA ECO-1 ANKARA 10
INŻYNIERIA MECHANICZNA MAK-1 ANKARA 2
INŻYNIERIA KOMPUTEROWA BIL-1 ANKARA 4
INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA KOŃCOWA 1 ANKARA 7

TABELA 2:

SEKCJA (OBSZAR) KOD OBSZARU LOKALIZACJA KWOTY
PRAWO PRAWO-2 STAMBUŁ 2
EKONOMIA OKI-2 STAMBUŁ 12
BUSINESS MAN-2 STAMBUŁ 11
STATYSTYKI STAT-2 STAMBUŁ 2
INŻYNIERIA KOMPUTEROWA BIL-2 STAMBUŁ 1
INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA KOŃCOWA 2 STAMBUŁ 9

Obszary egzaminacyjne i ich miejsca pełnienia obowiązków pokazano w TABELI 1 i TABELI 2. Kandydaci wybiorą swoje preferencje na podstawie jednego stołu i obszaru zgodnie z prowincją, którą chcą obsłużyć. Kandydaci będą oceniani osobno dla obu tabel i pól zawartych w tabeli.

II- TERMIN I MIEJSCE EGZAMINU:

a) Egzamin wstępny odbędzie się w Ankarze.

b) Data egzaminu wstępnego, kandydaci, którzy są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu wstępnego, oraz miejsca ich wejścia zostaną ogłoszone co najmniej 10 dni przed egzaminem na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (www.hmb.gov.tr). Kandydaci nie zostaną powiadomieni osobno.

III- WYMOGI BADANIA:

W przypadku kandydatów, którzy będą ubiegać się o egzamin wstępny do eksperta Asystenta Skarbu i Finansów, wymagane są następujące warunki ogólne i specjalne od dnia (07).

A- Warunki ogólne

a) Aby spełnić ogólne warunki określone w art. 657 ustawy o urzędnikach państwowych nr 48,

b) Nie osiągać wieku trzydziestu pięciu lat (35) do pierwszego dnia stycznia roku, w którym odbywa się egzamin wstępny (kandydaci urodzeni 01 i później)

c) TABELA prawa, informacji politycznej, ekonomii, administracji biznesowej, nauk ekonomicznych i administracyjnych, architektury, inżynierii, literatury naukowej, wydziałów komunikacji i innych wydziałów lub ich równoważności, zaakceptowanych przez Radę Szkolnictwa Wyższego 1 i ukończenie kierunków kształcenia (wydziałów) wyszczególnionych w TABELI 2,

ç) Aby być ważnym z egzaminu z znajomości języka obcego (YDS) związanego z językiem angielskim lub innego dokumentu, który jest akceptowany przez ośrodek oceny, selekcji i pośrednictwa pracy TC Higher Education Council mieć

d) Aby przystąpić do egzaminu selekcji personelu publicznego (KPSS) organizowanego przez OSYM w 2018 i 2019 r. oraz uzyskać prawidłowy wynik określony w sekcji warunków specjalnych,

e) Złożenie wniosku w terminie.

B- Warunki specjalne

a) w dziedzinie prawa;

Aby być absolwentem Wydziału Prawa,

Mając co najmniej 4 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Pierwszych 1 kandydatów w dziedzinie HUK-32,

Aby znaleźć się wśród pierwszych 2 kandydatów w dziedzinie HUK-8,

b) w dziedzinie ekonomii;

Absolwent Wydziału Ekonomii,

Mając co najmniej 14 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Pierwsze 1 w dziedzinie OIC-48 wśród wnioskodawców,

Aby znaleźć się wśród pierwszych 2 kandydatów w dziedzinie OIC-48,

c) dla obszaru biznesowego;

Absolwent Wydziału Administracji Biznesu,

Mając co najmniej 25 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Pierwsze 1 w dziedzinie İŞL-44,

Być jednym z pierwszych 2 kandydatów w dziedzinie İŞL-44, ç) W dziedzinie finansów;

Absolwent Wydziału Finansów,

Mając co najmniej 19 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Według rankingów wśród wnioskodawców pierwsze 1

być kandydatem

d) w dziedzinie stosunków międzynarodowych;

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych,

Mając co najmniej 34 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Być w gronie pierwszych 1 kandydatów w dziedzinie ULI-12 zgodnie z rankingiem, jaki należy znaleźć wśród kandydatów,

e) w dziedzinie ekonometrii;

Absolwent wydziału ekonometrii,

Mając co najmniej 13 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Być jednym z pierwszych 1 kandydatów w dziedzinie EKO-40 zgodnie z kolejnością złożoną wśród kandydatów,

f) W polu statystycznym;

Aby być absolwentem wydziału statystyki,

Mając co najmniej 12 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Być jednym z pierwszych 2 kandydatów w dziedzinie IST-8 zgodnie z rankingami kandydatów,

g) dla inżynierii mechanicznej;

Absolwent Wydziału Mechanicznego,

Mając co najmniej 1 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Być jednym z pierwszych 1 kandydatów w dziedzinie MAK-8 zgodnie z kolejnością zgłaszaną przez kandydatów,

ğ) Dla inżynierii komputerowej;

Absolwent Wydziału Inżynierii Komputerowej,

Mając co najmniej 1 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Być jednym z pierwszych 1 kandydatów w BİL-16 i pierwszych 2 kandydatach w BİL-4,

h) dla inżynierii przemysłowej;

Absolwent Wydziału Inżynierii Przemysłowej,

Mając co najmniej 1 punktów w wyniku typu KPSSP-75,

Być jednym z pierwszych 1 kandydatów w dziedzinie END-28 i pierwszych 2 kandydatów w dziedzinie END-36,

Jest wymagane.

APLIKACJA IV-EGZAMINOWA:

a) W TABELI 1 pokazano obszary z miejscem służby w Ankarze, aw TABELI 2 pokazano obszary z miejscem służby w Stambule. Kandydaci mogą wybrać tylko jedno z pól zawartych w TABELI 1 lub TABELI 2, podając numer kierunkowy.

b) Wniosek o egzamin wstępny składa się drogą elektroniczną na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa (www.hmb.gov.tr) od 27 do końca godzin pracy 01 (2020:07).

c) Dyplom zostanie załadowany podczas składania wniosku poprzez zeskanowanie ewentualnego certyfikatu równoważności oraz dokumentu YDS lub innego równoważnego dokumentu z wynikiem testu. Jeśli zostanie to uznane za konieczne, dokumenty wymagane od wnioskodawców zostaną umieszczone na stronie wniosku.

ç) Podpisana kopia formularza wniosku i jego zatwierdzonych załączników; Obowiązkowe jest przekazanie na adres podany w „Informacjach kontaktowych” w niniejszym ogłoszeniu lub wysłanie pocztą. Aplikacje, które nie dotrą na czas z powodu opóźnienia w poczcie, nie są przetwarzane.

TYP V-EGZAMINU:

Egzamin wstępny zostanie wykonany zgodnie z procedurą ustną.

Kandydaci zostaną wymienieni dla każdego pola zawartego w TABELI 1 i TABELI 2, zaczynając od najwyższego wyniku KPSS i do czterokrotności liczby kandydatów na egzamin wstępny. Kandydaci, którzy uzyskają taki sam wynik jak ostatni kandydat, zostaną zaproszeni na egzamin wstępny.

VI- Tematy egzaminacyjne:

Tematy egzaminu wstępnego są wymienione poniżej.

a) Dziedzina prawa: podstawowe zasady prawa, prawo administracyjne (przepisy ogólne - sądownictwo administracyjne),

Prawo cywilne (z wyjątkiem prawa rodzinnego i spadkowego), prawo zobowiązań (zasady ogólne), prawo handlowe (prawo handlowe, prawo spółek, prawo instrumentów negocjowalnych, prawo ubezpieczeń), prawo egzekucyjne i upadłościowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

b) Economic Area: makroekonomia, mikroekonomia, Turcja Economics, International Economics, Pieniądze i bankowość, ekonometria,

c) Dziedzina działalności: podstawowe pojęcia biznesowe, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie produkcją i finansami, finanse przedsiębiorstw, analiza sprawozdań finansowych, rachunkowość,

ç) Obszar finansów: finanse publiczne (wydatki publiczne, dochody publiczne, budżet i finanse publiczne), polityka fiskalna, rachunkowość,

d) Stosunki międzynarodowe: nauki polityczne, historia polityczna, turecka polityka zagraniczna, prawo międzynarodowe,

e) Ekonometria: zarządzanie najmniejszymi kwadratami, podstawowe wariancje modeli regresji, problemy z szacowaniem i wnioskowanie w regresji wielokrotnej, proste modele szeregów czasowych, podstawowe statystyki,

f) Statystyka: obliczenia prawdopodobieństwa, techniki próbkowania, analiza szeregów czasowych, procesy stochastyczne,

g) Inżynieria mechaniczna: wytrzymałość, dynamika, produkcja, termodynamika, wymiana ciepła, mechanika płynów, kontrola,

ğ) Inżynieria komputerowa: programowanie, matematyka i aplikacje inżynierskie, zarządzanie bazami danych, sieci komputerowe, struktury i algorytmy danych, bezpieczeństwo Internetu i informacji, systemy operacyjne, inżynieria oprogramowania,

h) Inżynieria przemysłowa: badania operacyjne, analiza systemu, system zarządzania produkcją, planowanie produkcji, systemy informacji zarządczej, rachunkowość finansowa.

VIII OCENA:

Na egzaminie wstępnym;

a) Poziom wiedzy na tematy z dziedziny, w której uczestniczył w egzaminie,

b) zrozumienie i podsumowanie tematu, umiejętność wyrażania i rozumowania mocy,

c) Zasługa, zdolność do reprezentacji, adekwatność zachowania i reakcje na zawód ç) Pewność siebie, przekonanie i perswazja,

d) umiejętności ogólne i kultura ogólna,

e) Otwartość na rozwój naukowy i technologiczny,

zostanie oceniony poprzez osobne przyznanie punktów.

Kandydaci są oceniani na podstawie pięćdziesięciu punktów dla podpunktu (a) i dziesięciu punktów dla każdego z punktów (b) do (e)

Aby zostać uznanym za zaliczonego na egzaminie wstępnym, średni wynik przyznany przez przewodniczącego i członków komisji ponad sto pełnych punktów musi wynosić co najmniej siedemdziesiąt punktów.

Dla każdego pola (poprzez ocenę każdego pola osobno w TABELI 1 i TABELI 2) kandydat zostanie zadeklarowany jako kandydat główny, a co najwyżej połowa tego kandydata zostanie zadeklarowana jako rezerwa, zgodnie z kolejnością sukcesów złożoną z najwyższego wyniku. Jeśli wyniki są takie same, pierwszeństwo będą miały osoby z wysokim wynikiem KPSS i wynikiem z języka obcego, odpowiednio stosowanym do egzaminu wstępnego.

Siedemdziesiąt lub więcej punktów na egzaminie wstępnym nie jest prawem dla kandydatów, którzy się nie zakwalifikują.

VIII termin:

Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin wstępny, zostaną powołani do jednostek usługowych centralnej organizacji ministerstwa, aby służyli w Ankarze lub prowincji Stambuł, co preferowali podczas składania wniosku.

IX- INNE KWESTIE:

a) Kandydaci muszą posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport z tureckim numerem identyfikacyjnym Republiki Tureckiej), który będzie używany do identyfikacji podczas egzaminu.

b) Wnioskodawcy, którzy stwierdzili, że złożyli fałszywe oświadczenia w formularzu wniosku, nie są uważani za nieważnych i nie wyznaczono ich spotkań. Jest anulowane, nawet jeśli zostało przypisane. Nie mogą dochodzić żadnych praw.

c) Skargę karną należy wnieść do prokuratury naczelnej w Ankarze w celu zastosowania odpowiednich przepisów tureckiego kodeksu karnego nr.

ç) Ponieważ wnioski, które nie wpłyną do końca godzin pracy w dniu 07 (02:2020), nie zostaną uwzględnione, wnioskodawcy nie powinni pozostawiać swoich zgłoszeń do ostatniego dnia, biorąc pod uwagę inne problemy, które mogą wystąpić lub mogą wystąpić w środowisku elektronicznym.

Być ogłoszonym.

Informacje kontaktowe:

Adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa i Generalna Dyrekcja Personalna

Usługi egzaminacyjne Branża Pokój na 3. piętrze nr: 308

Dikmen Street (06450) Çankaya / ANKARA / TURKEY

Tel: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

Szczegółowe informacje na temat reklamy KLIKNIJ TUTAJ


sohbet

Bądź pierwszy i skomentuj

Yorumlar

Powiązane artykuły i reklamy